„Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва:

Позиция     І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ”

Позиция    ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти”

Позиция   ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ”

Позиция   ІV –  „Доставка на тестени изделия и варива”

Позиция     V –  „Доставка на захар и захарни изделия ”

Позиция    VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”

Позиция   VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

 

Документация изтегли от тук.

________________________________________________________________________________________________

 

„Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва:

Позиция     І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ”

Позиция    ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти”

Позиция   ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ”

Позиция   ІV –  „Доставка на тестени изделия и варива”

Позиция     V –  „Доставка на захар и захарни изделия ”

Позиция    VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”

Позиция   VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

 

Документация изтегли от тук.

__________________________________________________________________________________________________

„Доставката на газьол за отопление / маркиран червен/ за нуждите на  ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян за отоплителен сезон на 2014-2015 год.”

Документация изтегли от тук.

 

_______________________________________________________________________________________________


О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 И ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

„Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в с. Костанденец, Община Цар Калоян.

Изтегли от тук!

_________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
по реда на Глава V, чл.14, ал.3, т.1, от ЗОП
С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на СОУ „Христо Ботев”гр.Цар Калоян


Изтегли от тук.

________________________________________________________________________________________________

 

Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР В ГР.ЦАР КАЛОЯН”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
Във връзка с постъпило запитване за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР В ГР.ЦАР КАЛОЯН”
 
Въпрос 1.  В количествената сметка за I етап на строителство в част В и К, I. Строителни работи - Канал поз. 37 - „Изгребна яма” количеството е 1 бр. В същата част раздел III е Изгребна яма - двукамерна с подробна количествена сметка. За една и съща изгребна яма ли става въпрос и какво да остойностим.

Отговор 1. В количествената сметка за I етап на строителство в част В и К, I. Строителни работи - Канал поз. 37 - „Изгребна яма” количеството е 1 бр. е посочена като елемент, а  в същата част раздел III е посочена  подробна количествена сметка , която трябва да се остойности.

 

Въпрос 2. В количествената сметка за II етап на строителство в част ОВК всички позиции по раздел ІІІ и VI „Вентилационна инсталация - фоае зала и санитарни възли за посетители и склад инвентар” се повтарят. Това техническа грешка ли е и ако е кои позиции да остойностяваме.
 
Отговор 2. Допусната е техническа грешка, като позициите в  раздел VІ „Вентилационна инсталация - фоае зала и санитарни възли за посетители и склад инвентар” не следва да се остойностяват.

 

Изтегли от тук.
http://dox.bg/files/dw?a=10fe3d1a05 

 

_____________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на Глава V, чл.14, ал.3, т.1, от ЗОП С ПРЕДМЕТ:Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР В ГР.ЦАР КАЛОЯН”

 

Изтегли от тук.

______________________________________________________________________________________

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за предоставяне на концесия на обекти – общинска собственост – рибарници, чието описание е дадено в Приложение № 1.

 

Изтегли файлове.

_________________________________________________________________________________________________

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по Глава осма “а”, ЗОП

за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП

с предмет:

„Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”

Изтегли от тук.

_______________________________________________________________________________

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян по обособени позиции :
Позиция І – дизелово гориво и бензин А95H
Позиция ІІ – Пропан бутан”

Изтегли от тук.

__________________________________________________________________________________________________

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян, по обособени позиции:
- Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали
- Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника

Изтегли от тук.

_________________________________________________________________________________________________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 И ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
Възстановяване на административна сграда - Районен пункт на МВР и Участък на ПБЗН, VІ-660, кв.37 по плана на гр. Цар Калоян

Изтегли от тук.

__________________________________________________________________________________________________

„Доставката на газьол за отопление / маркиран червен/ за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян за отоплителен сезон на 2013-2014 год.”

Всички файлове могат да бъдат изтегляни от тук.

____________________________________________________________________________________________________________________
 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Всички файлове могат да бъдат изтегляни от тук.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
I .Във връзка с постъпило запитване за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка с предмет: «Избор на изпълнител за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ви уведомяваме следното:
Въпрос 1. Молим да изясните позиция № 110 от Количествено-стойностната сметка. Записано е "Доставка и монтаж Доставка и монтаж" бр. 60.
Молим уточнете какъв е вида на СМР
Отговор 1. В текста на позиция 110 от КСС има техническа грешка текста който трябва да се чете е «Доставка и монтаж мозайкобетонови кашпи за цветя»


ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Поради открита техническа грешка в Образец 5 –Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, следва да изтеглите коригирания образец отново.

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Написана от Цар Калоян 3171
Т О М І Написана от Цар Калоян 2762
ТОМ ІІ /Книга I/ Написана от Цар Калоян 4205
ТОМ ІІ /Книга II/ Написана от Цар Калоян 4158
Образец 1 /О Ф Е Р Т А/ Написана от Цар Калоян 3370
Образец 2 /АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/ Написана от Цар Калоян 3050
Образец 3 ./Д Е К Л А Р А Ц И Я/ Написана от Цар Калоян 2988
Образец 4 /чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП/ Написана от Цар Калоян 3408
Образец 5 ./чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП/ Написана от Цар Калоян 3899
Образец 6 / чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96/ Написана от Цар Калоян 2968

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река