Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности изменен с  Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

2. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

3. че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

                                                г.                                                                           Декларатор:                                     

(дата на подписване)                                                                              (подпис и печат)

 

Забележка: 

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река