За поведение на служителите в

Общинска администрация Цар Калоян

 

 

 

РАЗДЕЛ І

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

чл.1.

 

 1. Този кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в Общинската администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да повиши престижа на местната власт.

 

чл.2.

 

 1. Дейността на служителите се осъществява при спазване на принципите законност,лоялност,честност,безпристрастност,политическа неутралност и законност .
 2. Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавната политика ,основаваща се на принципите правовата държава .
 3. Служителят осъществява действия , предлага и взема решения, водещи до правна сигурност,елиминиране на произвол и укрепване доверието в местната власт.
 4. Служителят извършва дейността си компетентно ,обективно и добросъвестно , като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите.
 5. Служителят следва поведение , което не накърнява престижа на местната власт не само при изпълнение на служебните си задължения , но и в своя личен живот.
 6. При изпълнение на служебните си задължения ,служителят се отнася любезно , възпитано и с уважение към всеки ,като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

 

чл.3.

 

 1. Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непринудено , като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно , за да бъде обслужването достъпно за всеки .

 

чл.4.

 

 1. Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно , точно , добросъвестно и безпристрастно . той е длъжен да се произнеся по исканията на гражданите и да им предоставя цялата информация , с оглед защитата на техните права и интереси.
 2. Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява , ато при необходимост пренасочва гражданите към друг служител ,притежаващ съответната компетентност.
 3. Служителят информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административната услуга.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

чл.5.

 

 1. Служителят активно, с висок професионализъм и безпристрастност , подпомага органите на местната власт при изпълнение на взетите решения и осъществяване на техните правомощия .
 2. При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у органите,чиято дейност подпомага ,че могат да му се доверят .
 3. Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно , без съзнателно да подвежда или заблуждава органа , чиято дейност подпомага.
 4. Когато прави предложения пред органите на местната власт служителят предоставя цялата информация , отнасяща се до вземането на конкретно решение.

 

чл.6.

 

 1. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.
 2. Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед ,издадена по установения ред ,когато тя съдържа очевидно за него нарушение.
 3. Служителят може да поиска писменно потвърждение на служебния акт , когато отправената до него устна заповед поражда съмнение за правонарушение или изглежда незаконосъобразна.
 4. Слуителят не е длъжен да изпълни нареждане ,насочено срещу него,неговата съпруга или съпруг,роднини по права линия без ограничения , по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително . В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа , от когото е получил нареждането .

 

чл. 7.

 

 1. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите с които се сблъсква в процеса на работа.

 

чл.8.

 

 1. Служителят противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия в Общинската администрация , като незабавно информира своя ръководител или орган на власт при възникване на съмнения за такива.
 2. Служителят не може да получава облага от трети лица , която основателно би се възприела като резултат от компромис с неговата честност и спаведливост при изпълнение на служебните си задължения .
 3. Служител не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица или организации,която би могла да повлияепри изпълнение на служебните му задължения .

 

чл.9.

 

 1. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин , който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията ,в която работи

 

чл.10.

 

 

 1. При изпълнение на служебните си задължиния служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.Служителят е длъжен да го пази и своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането му.
 2. Документите и данните от Общинската администрация могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения.

 

чл.11.

 

 1. Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
 2. Той не участва в каквита и да било сделки,които са несъвместими с неговата длъжност , функции и задължения.
 3. Служителите ,напуснали общинската администрация не трябва да злоупотребяват с информацията , която им е станала известна във връзка с длъжността ,която са заемали или функциите,които са изпълнявали.

 

чл.12.

 

 1. Служителят е длъжен да изпълнява установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения .

 

РАЗДЕЛ ІV

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИТЕ

 

чл.13.

 

 1. Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката,вземането и изпълнението на решения,когато той или свързани с него лица по смисъла на $1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител са заинтересовани от съответното решение или когато ива със заинтересованите лица отношения,пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
 2. При възлагането на служебна задача,чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси,служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.
 3. Служителят,на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт в Общинската администрация , следва своевременно да докладва за това .
 4. Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения,той трябва да обсъди това със своя ръководител.

 

РАЗДЕЛ V

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

 

чл.14.

 1. В отношенията с колегите си служителят се ръководи от принципите на почтеност,уважение и сътрудничество.
 2. Служителят се отнася с колегите си по начин,който не накърнява достойнството им,не причинява конфликти и не нарушава техните права и интереси.
 3. Служителят уважава мнинието на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот . Той проявява готовност за помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения .

 

чл. 15.

 

 1. Когато противоречията между колегите не могат да бъдат разрешени от тях самите ,те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

 

Чл.16.

 

 1. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности – по отношение на подчинените си.

 

РАЗДЕЛ VІ

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

чл.17.

 

 1. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят следва поведение,което не уронва престижа на Общинската администрация.
 2. Служителят не допуска на работното си място поведение ,несъвместимо с добрите нрави.
 3. Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации ,а при възникването им цели да ги преустанови,като се стреми да запази спокойствие и да контролира поведението си.

 

чл.18.

 

 1. Служителят не може да участва пряко или косвено в криминални или скандални прояви,с което би могъл да накърни престижа на общинската администрация.
 2. Служителят не трябва да поддържа близки контакти с лица , скандално известни в обществото.

 

чл.19.

 

1.      Служителят не може да упражнява дейности,посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности ,както и да получава доходи от такива дейности.

 

чл.20.

 

1.      Служителят не може да иска и приема подаръци,услуги,пари , облаги или други ползи ,които могат да повлияят или изглежда ,че могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения,на неговите решения или нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

2.      Служителят не може да приема подаръци или облаги,които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа ,която влиза в служебните му задължения .

 

чл.21.

 

 1. Служителят придобивааааа и управлява личното и на семейството си имущество по начин,който не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

 

чл.22.

 

 1. При осъществяване на действия,несъвместими с поведението по този кодекс,служителят следва да се оттегли от служба .

 

РАЗДЕЛ VІІ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

чл.23.

 

 1. При неспазване на нормите на поведение в този кодекс,служителят носи дисциплинарна отговорнот,съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

 

чл.24.

 

 1. При първоночално встъпване в длъжност непосредственния ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този Кодекс. Настоящият кодекс е утвърден със Заповед № 306/09.09.2004г. на Кмета на Община Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река