Покажи брой 
Заглавие Посещения
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян 440
Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 476
Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г./Правилник/. 452
Предложение относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация 475
Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 464
Предложение за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян 589
П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” - ГРАД ЦАР КАЛОЯН 634
НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 676
Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени 731
Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян; 832

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река