На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните

 

Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г./Правилник/.

 

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.:

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

II. Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения: Целта, която се преследва с новите текстове, е уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник. За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането. В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл. 50а и чл. 51а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Великотърновски общински съвет. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян, раздел „Проекти на наредби“.

 

 

Гюнай Узунали

Председател на Общински съвет-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река