Проект за изменение и допълнение

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

Мотиви:

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоянeприета с Решение на Общински съвет-Цар Калоян от 28.02.2003 г.

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието с Решение № 3, прието с Протокол № 1 от 24.01.2020 г.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на цените на услуги, както и необходимост от прецизиране на текстовете, регламентиращи услугите, свързани с изготвянето и заверката на пълномощни и други частни документи.

С настоящия проект се цели синхронизиране на разпоредбите на Наредба № 3 с нормите на Тарифа за нотариалните такси, както и с актуализиране и прецизиране на услугите, свързани с приготвянето на храна от Домашен социален патронаж – Цар Калоян.

В Глава Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани и предоставяни от общината на физически и юридически лица

Изменя се и се допълва чл. 41: Общинският съвет определя следните услуги и цени за тях, както следва:

  1. I.Вид услуга - т. 11:

Било:

 
  1. За изготвяне на текстове на „пълномощни” и „декларации – съгласие за пътуване в чужбина на малолетни и непълнолетни лица” – 5 лева.
  2. За изготвяне на текстове на „пълномощни за извършване на разпоредителни сделки” (продажба, дарение, замяна, апортиране и др.) – 7 лева.

лв./бр.                  

лв./бр.      

       5,00 лв.

         7,00 лв.

Става:

 

1. За изготвяне на проекти на частни документи без определен материален интерес

2. За изготвяне на проекти на документи, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот

лв./бр.                  

лв./бр.      

   5,00 лв.

     10,00 лв.

  1. II.Вид услуга – т. 33

Било:

За ползване на стола на ДСП за приготвяне на храна

-          За сватба                                                                                                             - 60 лева

-          За абитуриентски бал                                                                                      - 35 лева

                  

Става:

За ползване на стола на ДСП за приготвяне на храна

за различни по вид мероприятия:

-          От 1 до 150 човека                                                                                            - 80 лева

-          От 150 до 300 човека                                                                                        - 120 лева

-          От 300 до 450 човека                                                                                        - 160 лева

-          Над 450 човека                                                                                                 - 250 лева

  1. III.Вид услуга - т. 36:

   Било:

Нотариални заверки:

а)удостоверяване съдържанието на частни документи

б) удостоверяване на датата и подписите на частни документи ;

в)за преупълномощаване

 

10,00 лв.

5,00 лв. за първия подпис + 2,00 лв. за всеки следващ подпис.

двоен размер на таксата по б. „а” и „б”

 

Става:

Нотариални заверки:

1.За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

   
  а) за първата страница 10 лв.  
  б) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи. 2 лева  
  2. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:    
 

а) за първия подпис

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"

5 лева  
  в) за всеки следващ подпис 2 лева  
  г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.  
 

д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г".

Забележка: Таксата по т. 36.2. се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

3. За извършено заверяване на документи извън сградата на Общината - на адрес на упълномощителя, се дължи допълнителна такса от 5 лева.

   
           

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река