Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:

Искане по образец;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници / при необходимост/;
- Квитанция за платена такса.


Срок за извършване: 
обикновена услуга –
7 дни; 
бърза услуга - 3 дни

Такса: 8 лвПрезаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

- Искане по образец;
- Скица – оригинал, подлежащ на заверка;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници / при необходимост/;
- Документ за платена такса.


Срок за извършване: – веднага;

Такса: - 4 лв.

За бърза услуга със срок за изпълнение 3 дни, таксата е в троен размер.

Издаване на виза за проектиране

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Разрешения за строеж, актове за узаконяване или удостоверения за търпимост на всички съществуващи сгради в имота; 
4.Актуална скица; 
5. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
6. Квитанция за платена такса;

Срок: 14 дни
Такса: 15.00 лв.

Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи

1. Заявление по образец; 
2. Оригинал на издадената виза; 
3. Актуална скица от АГКК; 
4. Документ за собственост; 
5. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
6. Други документи, когато се изискват по закон;
7. Квитанция за платена такса на услуга;


Такса: - 5 лв.

Допълване / поправка/ на одобрен кадастрален план

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост /отстъпено право на собственост/ – копие; 
3. Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по ЗКИР лице – 2 екз.

Разрешения за изработване на подробен удтройствен план

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници/ при необходимост/;
4. Ако имотът е земеделска земя –актуална скица от общинска служба „Земеделие и гори” или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност - 6месеца от издаването им/; 
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план; 
6. Становища от „Е.ОН България” ЕАД и „ВиК” ООД за захранване на имота с ток и вода /; 
7. Задание за проектиране по чл. 124,ал.7 или чл.125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения; 
8. Становище от РИОСВ – Русе, в случай на смяна предназначението на земеделска земя , а за останалите случаи, ако се изисква по ЗООС; 
9.Становище от Регионална здравна инспекция - Разград /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно-защитна зона; 
10. Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за защитени територии за опазване на културното наследство. 
11.Становище от Агенция по горите, когато се засягат горски територии. 
12. Актуален списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици; 
13. Квитанция за платена цена на услуга;

Допускане на изработване на подробен устройствен план за изменение на действащ план

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници/ при необходимост/;
4. Актуална скица на имота, издадена от: за имоти в регулация - от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта; за земи със сменено предназначение - от общинска служба „Земеделие и гори” или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта; /валидност - 6месеца от издаването им/; 
5. Копие от действащ устройствен план; 
6. Скица с предложение за изменението на действащия план; 
7. Становище от РИОСВ – Русе; 
8. Становище от Регионална здравна инспекция - Разград /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно-защитна зона; 

Такса:

- за изменение на устройствен план, когато от одобряването на действащия са минали до 5 години – 150 лв.

- за изменение на устройствен план, когато от одобряването на действащия са минали повече от 5 години – 100 лв

- за земеделска земя – 150 лв.

- за част от населено място без план – 50 лв.

Приемане и одобряване на подробен устрайствен план

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Подробен устройствен план /ПУП/- в 3 екземпляра; 
3. Документ за собственост; 
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
5. Заповед за допускане на Кмета, за изработване на ПУП; 
6. Съгласувателни писма от „Е.ОН България” ЕАД и „ВиК” ООД - ако имотът е земеделска земя; 
7. Квитанция за платена цена;

 

Провеждане на процедури по допускане, обявяване и одобряване на ПУП по §8 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:


1. 
Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
4. Списък на заинтересуваните собственици, засегнати от изменението - № на имота, име и адрес.
5. Квитанция за платена цена на услугата за обявяване и одобряване на ПУП по § 8 от ПР на ЗУТ

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост; 
3. Виза за проектиране, ако се изисква по чл.140 от ЗУТ; 
4. Ако имотът е земеделска земя /в т.ч със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори”, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта /валидност - 6месеца от издаването им/; 
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/; 
6. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти - архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВКи др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта 
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /в случаите, когато се изисква/; 
8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност; 
9. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория; 
10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура. 
11. Квитанция за платена цена на услуга;
Срок: 7 дни

 

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с разглеждане в ОЕСУТ и издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Виза за проектиране, ако се изисква по чл.140 от ЗУТ; 
4. Ако имотът е земеделска земя /в т.ч със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори”, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта /валидност - 6месеца от издаването им/; 
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/; 
6. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти и окомплектовани с удостоверения за правоспособност на всички проектанти - архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВКи др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта 
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /в случаите, когато се изисква/; 
8. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост: а/ Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж; б/ Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4; в/ При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39, ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; г/ Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот ; д/ Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост; е/Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ; 
9. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория; 
10. Становище от Регионална здравна инспекция - Разград /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо; 
11. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; 
12. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура. 
13. Заповеди за учредено право на преминаване /прокарване/ през общински имоти за отклоненията от техническата инфраструктура; 
14. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./; 
15. Квитанция за платена цена на услуга;
Срок: 37 дни

Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост /в т.ч. удостоверение за наследници/; 
3. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост: а/ Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж; б/ Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4; в/ При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39, ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; г/ Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот ; д/ Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост; е/Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ; 
4. Едно копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности / описват се всички части на проекта/; 
5. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ/окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ; 
6. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/; Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория; Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл.96 от ЗУТ /строителство в свлачищни райони/ ; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенция по горите, когато се засягат горски територии и др.; 
7. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./; 
8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; 
9. Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – чл.193, ал 4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193, ал1 от ЗУТ; 
10. Квитанция за платена такса;

 

 

Искане за вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал; 
3. Документ за собственост; 
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства / одобрена преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др./ ; 
6. Квитанция за платена цена на услуга;

 

Искане за презаверка на разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал; 
3. Документ за собственост; 
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
5. Други документи, когато се изискват по закон; 
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура по чл. 193 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

1. Искане по образец;
2. Одобрен и съгласуван проект
3. Квитанция за платена цена.

Срок за извършване: – 30 дни;

Цена: Цената на учреденото право се определя от комисия по реда на чл. 210 от ЗУТ.

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
4. Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта; 
5. Квитанция за платена такса;

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 15 лв.

За бърза услуга със срок за изпълнение 3 дни, таксата е в троен размер.

Забележка: с искане по тази услуга се издават следните удостоверения:

1. Удостоверение за придаваеми части по силата на влязъл в сила регулационен план; 
2. Удостоверение за административен адрес.
3. Удостоверение за имот придобит по силата на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; 
4. Удостоверение за идентичност на имоти. 
5. Удостоверение за характеристики на поземлен имот за изготвяне на данъчна оценка
6. Други удостоверения, нерегламентирани в конкретна услуга.

Искане за представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Технически паспорта на сградата в 3 екземпляра, като в един от тях е приложен и магнитен носител; 
3. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок: 3 дни
Цена: 10 лв. на паспорт

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 
3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат: 
а) разрешение за строеж (акт за узаконяване); 
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; 
в) заверена заповедна книга; 
г) акт обр. 14 за приемане на конструкцията. 
д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения. 
е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите. 
ж) удостоверение по чл.52 от ЗКИР;. 
4.Технически и енергиен паспорт на строежа; 
5. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; 
6. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи - РСПБЗ, РЗИ, АХ, ДИТН, РИОСВ, НИНКН и др./; 
7. Пълномощно на упълномощеното лице; 
8. Квитанция за платена такса

Срок за извършване: – 7 дни;

Такса: - 300 лв.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
4 . Геодезическо заснемане в графичен и цифров вид /CAD формат/; 
5. Акт 15 със съответните заверки; 
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници / при необходимост/; 
4. Скица на имота от действащ регулационен план; 
5. Скица от АГКК / за имоти с одобрена кадастрална карта; 
6. Нотариално заверена декларация за годината на строителство на сградата /ако същата не е отразена на плана и планът е одобрен преди 1987г. /; 
7. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите, когато сградата не е на изискващото се отстояние от имотната граница /регулационната линия/; 
8. Документ за платена такса.

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 12 лв.

Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
4. Документи за законност на сградата /одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт за узаконяване или др./ или удостоверение за търпимост на сградата; 
5. Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта; 
6. Квитанция за платена такса;

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост; 
3. Удостоверение за наследници / при необходимост/; 
4. Разрешение за строеж; 
5. Протокол за линия и ниво – заверен по нива; 
6. Акт - Образец 14 за приемане на конструкцията; 
7. Документ за платена такса;

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Документ за собственост на имота, върху който ще се поставя преместваемо съоръжение или РИЕ / в случаите на частен имот/ или договор за наем с Община Цар Калоян и държавна институция / за терени общинска или държавна собственост/; 
3. Копие от одобрена схема за разполагане на преместваемо съоръжение или РИЕ; 4. Виза за проектиране /монтаж/ на преместваемо съоръжение или РИЕ; 
5. Одобрен от главния архитект на общината проект за преместваемото съоръжение или РИЕ; 
6. Протокол от Комисия по рекламната дейност при Община Цар Калоян за РИЕ; 
7. Договори с експлоатационните дружества при захранване на обекта с ток и вода;
8. Квитанция за платена такса на услуга;

Съставяне на акт № 3 - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

Необходими документи:

- Искане по образец;

Искане за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи:

- Искане по образец;
- Разрешение за строеж №..........


Срок за извършване: – 14 дни;

Услугата е безплатна

Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи:

1. Заявление по образец; 
2. Издаденото разрешение за строеж; 
3. Документ за собственост; 
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
5. Екзекутивната документация – 2 екземпляра от проекта по всички части; 
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Необходими документи:

1.
 Заявление по образец; 
2. Документ за собственост на имота;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 
4. Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта; 
5. Квитанция за платена такса;

 

 

Искане за издаване на заверени копия от документи, относно устройство на територията

Необходими документи:

1. 
Заявление по образец; 
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
4. Квитанция за платена такса.

.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река