Категоризация на заведения за хранене и развлечение – комплексна услуга

Необходими документи:

Заявления за категоризиране на заведение за хранене и развлечения;

- Удостоверение за актуална съдебна регистрация оригинал или заверен препис или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

- Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или в несъстоятелност оригинал или заверен препис - набавя се от Окръжен съд по служебен път;

- Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец
съгласно приложение № 7 и 8;

- Документ за професионална и езикова квалификация на управителя на обекта;

- Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 и 10;

- Копия от документите за собственост на обекта;

- Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, при подаване от пълномощник;

- Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Такса:

до 20 места за сядане - 110 лв. 
от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.
от 151 до 300 места за сядане - 940 лв. 
над 300 места за сядане - 1400 лв.

150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта/


* При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксата
* Срок за и валидност: безсрочен

Срок за извършване: до 60 дни

 

Заверяване на маршрутни разписания за автобуси от редовни линии

Необходими документи:

- Искане – свободен текст

- Проект на маршрутното разписание

Срок за извършване: веднага

Услугата е безплатна

 

Съгласувателни писма за поставяне на рекламно-информационен елемент

Необходими документи:

- Искане-деклрация за издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент;- Заверено копие от документ за собственост. 
- Писмено съгласие на собственика /собствениците/ на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.
- Копие от действащия план /ситуационна скица/ с посочено място.
- Идеен проект /скица, колаж/ за искания вид РИЕ с посочени размери. 
- Фотоснимка на мястото с РИЕ. 
- 
Декларация за наличие или липса на публични задължения към бюджета на Община Цар Калоян
- Други документи при необходимост.

Срок за извършване: 30 дни

Такси:

Външна реклама:

до 12 кв. м.
идеален център - 15 лв.
I зона - 12 лв.
други зони - 10 лв.

над 12 кв.м. 
идеален център - 13 лв.
I зона - 10 лв.
други зони - 8 лв.

серийно разполагане 
идеален център - 20 лв.
I зона - 18 лв.
други зони - 15 лв.

по фасади на частни сгради над 25 см.идеален център - 5 лв.
I зона - 4 лв.
други зони - 3 лв.

Фирмен надпис и информац.табела:

идеален център - 16 лв.
I зона - 15 лв.
други зони - 14 лв.

Информационно-указателни табели:

до 4 бр. за един обект
идеален център - 15 лв.
I зона - 12 лв.
други зони - 10 лв.

над 4 бр. за един обект
идеален център - 16 лв.
I зона - 15 лв.
други зони - 12 лв.

Рекламни материали /знамена, транспаранти и др./ с временен характер:

идеален център - 20 лв.
I зона - 18 лв.
други зони - 15 лв.

* При подаване на документите за разглеждане се заплаща такса от 5.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за регистрация и упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика

Необходими документи:

- Заявление за регистрация за упражняване на частна ветеринарна практика;

- Документ за правоспособност /диплома/;

- Трудова книжка /документ за трудов стаж/;

- Удостоверение от РВМС;

- Свидетелство за съдимост

Срок за извършване: 30 дни

Такса: 10 лв.

 

Издаване на разрешение за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки

Необходими документи:

Искане по образец

Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/ или Удостоверение за актуално състояние
• Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане.
Декларация за наличие или липса на публични задължения към бюджета на Община Габрово.
• При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.

Срок: - 14 дни

Такса: събира се такса на квадратен метър на ден - 2.00 лева.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река