ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЦАР КАЛОЯН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отДауд Аляовлу

- Кмет на Община Цар Калоян

 

ОТНОСНО: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г., приет с Решение № 4 по Протокол № 2/18.11.2019 г.;

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В разпоредбата на чл. 18, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация е предвидено, че „Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 25 % от средната брутна работна заплата на общинска администрация – държавна дейност.“.

Нормата на чл. 34, ал. 2, т. 2 на Закона за местното самоуправление и местната администрация предвижда, че „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец- в общините с население до 100 000 души“

Видно е, че с разпоредбата на чл. 18, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян е въведено условие при формирането на възнаграждението на общинския съветник да се взема предвид СРБЗ на общинска администрация-държавна дейност. Такова условие липсва в разпоредбата на чл. 34, ал. 2, т. 2 на ЗМСМА, т.е. разпоредбата на Правилника противоречи на разпоредба, уреждаща формирането на възнагражденията на общинските съветници в ЗМСМА. Считам, че горепосоченото условие е въведено, без Общинския съвет да е оправомощен за това от действащото законодателство.

При сравнителния анализ на двете разпоредби е видно още едно несъответствие: В чл. 18, ал. 2 на Правилника липсва уточнението, предвидено в чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, че общият размер на възнаграждението на общинския съветник се формира като процент от СРБЗ на общинската администрация за съответния месец.

С цел премахване на несъответствията между чл. 18, ал. 2 на Правилника и чл. 34, ал. 2, т. 2 на ЗМСМА е изготвен проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г., който е обявен чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 13.05.2020 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.,със следното съдържание:

І.Изменя и допълва чл. 18, ал. 2 на Правилника по следния начин: „Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 25 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.“.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

 

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

 

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река