ТОМ ІІ

Книга 2  - Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка

 

Съдържание

I............. ОБЩИ УСЛОВИЯ.. 5

1.1......... Обект на обществената поръчка. 5

1.2......... Обособени позиции .5

1.3......... Възможност за представяне на варианти в офертите. 5

1.4......... Място и срок за изпълнение на поръчката. 5

1.5......... Разходи за поръчката. 6

1.6......... Стойност на поръчката. 6

1.7......... Схема на плащане. 6

II............ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.. 7

2.1......... Изисквания за участниците. 7

2.1.1...... Общи изисквания. 7

2.1.2...... Административни изисквания. 9

2.1.3...... Финансово - икономически  изисквания. 10

2.1.4...... Технически изисквания. 12

2.2......... Срок на валидност на офертите. 16

III.......... ГАРАНЦИИ.. 16

3.1......... Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането 16

3.2......... Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. 18

3.3......... Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора  и начин на плащането ѝ. 18

3.4......... Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 19

3.5......... Гаранция за авансово плащане. 20

3.6......... Задържане и освобождаване на гаранцията за авансово плащане. 20

IV.......... ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.. 21

4.1......... Място и срок за получаване на документацията за участие. 21

4.2......... Цена на документацията за участие. 21

4.3......... Начин на плащане на документацията за участие. 21

V............ РАЗЯСНЕНИЯ.. 21

5.1......... Искане на разяснения. 21

5.2.1...... Срокове за искане на разяснения. 21

5.2.2...... Срокове за отговор. 21

5.2.3...... Посещение на място и запознаване с условията на строителната площадка. Грешка! Показалецът не е дефиниран.

VI.......... ОФЕРТА.. 22

6.1......... Подготовка на офертата. 22

6.2......... Съдържание на офертата. 24

6.2.1...... ПЛИК1 – Документи за подбор. 24

6.2.2...... ПЛИК 2Предложение за изпълнение на поръчката31

6.2.3...... ПЛИК 3Предлагана  цена. 32

6.2.4...... Запечатване. 34

6.3......... Подаване на оферти. 35

6.3.1...... Място и срок за подаване на оферти. 35

6.3.2...... Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти. 35

6.3.3...... Приемане на оферти / връщане на оферти. 35

VII......... РАЗГЛЕЖДАНЕ  ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.. 36

7.1......... Отваряне на офертите. 36

7.1.2...... Отваряне и предварително проучване на офертите – открита сесия. 37

7.1.3...... Проверка за допустимост  на офертите – закрита  сесия. 37

7.2......... Отстраняване на участници. 38

7.3......... Искане на разяснения по възникнали въпроси по документацията от комисията при разглеждане, оценка и класиране на офертите. 38

7.4......... Оценка на   офертите. 38

7.4.3...... Отваряне на ценовите предложения -  открита сесия. 39

7.4.4.    Финансова оценка на предложението (Фn)40

7.5......... Изключително ниска цена. 40

7.6......... Крайно класиране на участниците. 41

7.7......... Приключване работата на комисията. 41

7.8......... Обявяване на резултатите. 42

VIII....... ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.. 43

IX.......... СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.. 43

9.1......... Съдържание. 43

9.2......... Основания за изменение на договора. 44

9.3......... Срокове за сключване на договора. 44

X............ ОБЖАЛВАНЕ.. 44

XI.......... ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ.. 45

XII........ ЕТИЧНИ КЛАУЗИ.. 45

XIII....... МЕТОДИКА  ЗА ОЦЕНКА.. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1                    Обект на обществената поръчка

Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Техническите спесификации, Книга  II, Том  II от настоящата документация за участие.

Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Финансирането ще е със средства, предоставени от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка за: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

1.2              Обособени позиции .

Няма

1.3              Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

1.4              Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е Община Цар Калоян, град Цар Калоян, като в сградата на общината ще се осъществяват и координационни срещи, доколкото са необходими за изпълнение на задачите.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е от датата на подписване на договора, но не по-дълъг от 6 /шест/ месеца.

 

1.5. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

1.5              Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в лева с и без ДДС и се предлага от участника в Офертата му – Образец № 20

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер съответно до 1 428 458.00/ един милион четиристотин двадесет и осем хиляди четиристотин петдесет и осем/ лева без ДДС съгласно договор № 17/322/00894/17.12.2012г. между община цар Калоян и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

1.6              Схема на плащане

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия за писани  в проекто договора   Образец  №. 22

II.                  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1                Изисквания за участниците

2.1.1           Общи изисквания

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия.

    Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) трябва да сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че обединението/консорциума е създадено за срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка; чeвсички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка; определя лицето, което да го представлява в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Ако в заявлението не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител на обединението и да приложат това пълномощно в офертата си; че един е водещ член от членовете на обединението/консорциума и е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението.

!!!! Споразумението трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

За случаите на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в договора за създаване на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 (без б. «е» на т.1) и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата едновременно самостоятелно и в обединение. Всички участници, нарушили горното изискване, се отстраняват от откритата процедура.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

2.1.2           Административни изисквания

2.1.2.1      Административни изисквания съгласно ЗОП

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

§   за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

§   за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

§   за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

§   за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

§   за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове на страната, в която е установен.

                г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на страната, в която е установен, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

д) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

е) Участникът  няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

ж) Участникът да не  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з)Участникът да няма лица по ал. 4, чл. 47 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

и) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отстъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, наличието на които водят до отстраняване, с декларации по приложените към настоящата документация образци.

Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.1.2.2            Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, относно финансовия регламент приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС и Регламент (ЕО) № 1525/2007 на Съвета на ЕС

а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, относно финансовия регламент,приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с  Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС и Регламент (ЕО) № 1525/2007 на Съвета на ЕС.

б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, относно финансовия регламент,приложим за общия бюджет на Европейските общност, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС и Регламент (ЕО) № 1525/2007 на Съвета на ЕС.

в) По отношение на участника да не е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” и буква “б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, относно финансовия регламент,приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС и Регламент (ЕО) № 1525/2007 на Съвета на ЕС.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако са налице някое от горните обстоятелства.

2.1.3           Финансово - икономически  изисквания

а)Участникът трябва да има минимален оборот от строителни дейностти за предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012г) или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лв без ДДС.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по Образец № 8 и заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2010, 2011 и 2012 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по- горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

б)   Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето/лицата, което/които ще осъществяват строителството за вреди причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора. За участник, установен/регистриран в Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът

Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копия на застрахователни полици.Чуждестранните лица следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка.

 

в) декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора, в случаите когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката.

В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а при участие на подизпълнители, за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. При участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, които ще изпълняват дейности свързани със строителството, съобразно вида и дела на тяхното участие.

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горните изисквания.

2.1.4           Технически изисквания

а)  Участникът трябва да има през последните пет години (считани от датата на подаване на офертата) или от датата на учредяване/започване на дейността, изпълнени /самостоятелно или в консорциум/обединение/два договоразаобекти сходни с предмета на поръчката заизграждане/ реконструкция/ рехабилитация на  на площадни пространства, междублокови простанства и подобни обекти на благоустрояване с включено изграждане на детски площадки, озеленяване и настилки.

Доказва се с данни в Образец № 9 с посочени изискуемите данни и параметри

б) Препоръки за добро изпълнение на минимално изискуемия брой за договори за участника -посочени в Образец № 9) или други документи доказаващи вида на изпълнените дейности и, че договорите са изпълнени. 

 Препоръките и другите доказателствени документи (по точки: а) и б)), трябва да доказват по недвусмислен начин за всеки от договорите – изпълнените дейности, както и дали строителните работи са изпълнени  качествено 

в) Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за  четвърта група строежи или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата в която е/са установени, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. Съгласно чл. 3, ал.3 от Закона, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал.2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от Закона участието в обединението по ал. 3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи  доказва се със заверено копие

Копие на удостоверение от Камарата на строителите, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г.  или еквивалентен когато участника е регистриран в друга държава-еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата в която е/са установени, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

г)Участникът трябва да притежава сертификат за внедрени ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството'' или еквивалент, ISO 14001:2004 -"Системи за управление на околната среда" или еквивалент, OHSAS 18001:2007 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” или еквивалентни. Обхвата на внедрените системи трябва да е за строителни дейности  - доказва се с

Копия на валидни сертификати за внедрени  ISO 9001 - "Системи за управление на качеството" или еквивалент, ISO 14001  "Системи за управление на околната среда" или еквивалент, OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” или еквивалентни.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството Участниците следва да докажат по безспорен и несъмнен начин, че изискванията на еквивалентните стандарти/мерки съвпадат с изискванията на основния стандарт, по който участникът следва да бъде сертифициран.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението които ще изпълняват СМР трябва да притежава изискумените сертификати/

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и за тях взависимост от вида и дела на дейностите които ще изпълняват.

д) Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, минимум Ръководител на договора,  техническиръководител на обекта, отговорник за контрола на качеството и координатор по безопастност и здраве в строителството. Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Ръководителят на договора   

·         Да има инженерно-техническо образование или еквивалентно – степен магистър строителна специалност  или еквивалентна;

·         Да има най-малко 5 (пет) години опит по специалността;

·         Да има опит в управлението и/или изпълнението на поне един инвестиционни проект финансиран (изпълнен/отчитан по условията на финансиращия орган) по Европейски и/или други международни програми и фондове

2. Технически ръководител  на обекта 

·         Да има минимум завършено образованиeсъгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ;

·         Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител  на строителни обекти в областта на блаогоустрояването

3. Отговорник за контрола на качеството 

·         Да има най-малко две години опит в контрол по качеството на строителни обекти;

  • Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

4. Координатор по безопасност и здраве в строителството  

·         Да има удостоверение за ,,КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО'' или еквивалентно

·         Да има най-малко две годиниопит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ

Ръководителят на договора, Техническите ръководители, Отговорника за контрола на качеството не могат да бъдат едно и също лице. Едно лице може да съвместява отговорностите на „Отговорник за контрола на качеството»  и „Координатор по безопасност и здраве в строителството 

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по–горе изисквания се прилагат за обединението  като цяло.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат за тях съобразно вида и дела на участието им.

 

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

2.2                Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от деня, следващ деня на крайния срок за подаване на офертите.

Срок на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Оферта с по – малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя като несъотвестстваща на изискванията.

Възложителят запазва правото си да изиска от допуснатите участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

III.               ГАРАНЦИИ

3.1     Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането :

Гаранцията за участие е в размер на  14 280 (четиринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя с условията посочени в Образец № 23, включен в документацията за участие.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума, същото следва да се извърши по банков път, по следната сметка на Възложителя:

Банка:   “ЦКБ” АД, клон Разград

IBAN: BG 66CECB97903359251003 BIC при банка

BIC:  CECBBGSF

Платежното нареждане за внесена парична сума трябва да бъде оригинал.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в настоящата процедура със срок на валидност не по – малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и се представя в оригинал. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.

При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в процедура с идентификационен № ……….», като се посочва идентификационния номер на поръчката, даден от Възложителя от обявлението, а когато не е посочен такъв в обявлението се посочва номера на Решението за откриване на процедурата, което е приложено в настоящата документация.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

!!! Участниците, които не са представили платежно нареждане или документ за банкова гаранция или са представили банкова гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на  община Цар Калоян, че е със срок на валидност минимум 180 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите, и че е за настоящата обществена поръчка.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

3.2       Задържане и освобождаване на гаранцията за участие

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП, възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

1. обжалва решението на възложителя, с което се обявяви решението за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

В случаите по чл. 61, ал.2, т.1 и т. 2, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3.3    Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3  % (три процента)  от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В документа следва да се отбележи предметът на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на  община Цар Калоян, и че е със срок на валидност до  6 /шест месец / след изтичане срока на изпълнение на договора 

 В случай на представяне на банкова гаранция, да се ползват образците, включени в документацията за участие (Образец № 24) или текста на представената банкова гаранция да съдържа условията описани в приложения Образец №24.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

3.4     Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи документ за гаранция за изпълнение, съгласно обявените изисквания.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3.5    Гаранция за авансово плащане

Гаранцията за авансово плащане е в размер на  сто  процента (100%) от стойността за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Гаранцията за авансово плащане (при поискан аванс) да се представи под формата на банкова гаранция.

Изпълнителят представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане при сключване на Договор.

В гаранцията за авансово плащане трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на община Цар Калоян.

Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане се урежда с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

За банкова гаранция да се ползват образците, приложени в документацията за участие (Образец № 25) или текста на представената банкова гаранция да съдържа условията описани в приложения Образец №25

3.6     Задържане и освобождаване на гаранцията за авансово плащане

Условията, при които гаранцията за авансово плащане се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

IV.                ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1               Място и срок за получаване на документацията за участие

Документацията за участие може да се получи до 7 /седем/ календарни дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, който срок е посочен в обявлението на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на сайта на община Цар Калоян, раздел „Профил на купувача”

4.2               Цена на документацията за участие

Неприложимо.

4.3               Начин на плащане на документацията за участие

Неприложимо

V.                  РАЗЯСНЕНИЯ

5.1               Искане на разяснения

Всяко заинтересовано лице можеда поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

5.2.1           Срокове за искане на разяснения

До 7 (седем)  дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

5.2.2                       Срокове за отговор

Възложителят е длъжен да отговори в 4 /четири/ дневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят публикува въпросите и отговорите на на сайта на община Цар Калоян, раздел „Профил на купувача”.

VI.                ОФЕРТА

6.1               Подготовка на офертата

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на  ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

При подаване на офертите си участниците могат да посочат коя част от тях има конфиденциален характер и да изискат от възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.

Документите в представената оферта да са подредени съобразно списък на документите, изготвен от участника.

Офертата се представя в един оригинал, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно пдвързана и номерирана по страници.

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, регистрационните документи се представят в официален превод, а документите, които са на чужд език, се представят в превод.

Всяка оферта трябва да съдържа документите, доказателствата и обстоятелствата, посочените от възложителя в документацията за участие, и да бъде оформена по приложените към нея образци.

Когато участникът е обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си. Договорът/споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

Офертата се подписва от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а. Пълномощното следва да се представи в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че участникът е обединение, офертата се подписва от лицето/водещия член на обединението, определено да представлява обединението/консорциума. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител на обединението, което да подпише офертата и да приложат това пълномощно в офертата си.

Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси.

До изтичане на срока за подаване на оферттата, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят или допълват офертите си. Оттеглянето на оферта след изтичане на крайния срок за получаване на оферти може да има като последица задържане на гаранцията за участие в полза на възложителя.

В настоящата документация са приложени образци, под формата на които следва да бъде представена офертата.

Участникът не може в офертата си да поставя условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или да представя повече от една оферта, или да представя оферта с варианти, или да представя самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Обявлението за откриване на процедурата и условията, посочени в други документи от настоящата документация за участие в процедурата.

6.2               Съдържание на офертата

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от възложителя условия, офертите на участниците задължително съдържат три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

§       ПЛИК  1„Документи за подбор” в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 на ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите,  

§       ПЛИК 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”, подготвено съгласно изискванията дадени и  в настоящите указания - Образец № 18 “Техническо предложение”;

Образец 19 - Формат на линеен календарен план за изпълнение СМР

§       ПЛИК 3 - “Предлагана цена” - съдържа – попълнен и подписан Образец № 20 “Ценово предложение”; Образец 21 -  Формат на количествено-стойностна сметка на обекта; Еденични анализни цени

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6.2.1                       ПЛИК 1 – „Документи за подбор”

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, (Образец № 26) подписан  от участника;

(2) Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката;

(3) Оферта  – Образец № 1;

(4) Административни сведения - Образец № 2;

(4а) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация,а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата  или отделни документи от нея.

Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.

(5) Декларация за запознаване с условията на  договора и условията на процедурата – управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията  по  приложения образец   към   настоящата документацията (Образец № 3).

                Когато участникът е обединение, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларацията се представя и за тях.

(6)   Регистрационни документи на участника:

Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено “Вярно с оригинала” с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участикът е физическо лице – копие от документа за самоличност.

За юридически лица и ЕТ, които не са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) се представя:

o        копие от документа за първоначална съдебна регистрация;

o        валидно удостоверение за актуално състояние - оригинал;

Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър).

Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените., издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод*. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. Представените документи по т.6 (за юридическо лице), следва ясно да посочват лицата, участващи в управлението на дружеството.

Забележка: В случай, че в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага следните документи:

Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган не е пререгистрирано по реда на ЗТР – валидно удостоверение за актуално състояние;

Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган е пререгистрирано по реда на ЗТР - се представя извлечение от Търговския регистър или ЕИК;

·         За физически лица – копие от документа за самоличност.

·         За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*.

Забележка: Всички документи представени на чужд език (6)  следва да са придружени от официален превод* на български език.

*Официален  превод е  превод,  съгластно т.16а от Праграф 1 на Допълнителните разпоредби към ЗОП

(7) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на обединението/консорциума за рапределение на дейностите (ако това не е посочено в сопразумението) – оригинал или нотариално заверено копие на споразумението и/или оригинали на Декларация (Образец№ 7).

 (8) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да ги представлява, да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) с изключение на случаите когато това упълномощаване е извършено в самото споразумение;

(9)  Документ за внесена гаранция за участиекопие на вносната бележка завереноот участника с  “Вярно с оригинала” и подпис   или оригинал на банковата гаранция за участие;

(10)  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП  (оригинал)    попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията (Образец – № 4). 

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

 (11) Декларация чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец № 5).

Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Забележка: Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

(12) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а  от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС –Образец № 6;

Декларациите (10), (11) и (12) се представя и от подизпълнителите на участника, ако има такива.

 (13) ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – Съгласно чл.50 от ЗОП (изискуеми документи):

1.       Информация за оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за предходните три приключени финансови години общо или от датата на учредяване/започване на дейността - оригинал на Образец № 8 и копия на годишен финансов отчет за приходите и разходите.

Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър за което участника прилага декларация

2.       Копие на валидна застраховка за професионална отговорност

3.       Декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора, в случаите когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката .

Доказателства за техническа възможност и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

(14) Списък на изпълнените договорите за дейности сходни с предмета на настоящата поръчка. /по смисъла на чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП/ (Образец № 9). Списъка да дава ясна представа за вида на договора, клиента, мястото на изпълнение, обема и стойността на изпълнените видове работи.  

(15) Препоръки за добро изпълнение за договорите посочени в Образец №9 – копия заверени от участника копие “Вярно с оригинала”, с подпис и печат

(16)  Копие на удостоверение от Камарата на строителите, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г.  или еквивалентен когато участника е регистриран в друга държава-еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в аналогична професионална организация на държавата в която е/са установени, който има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден  заверени от участника  “Вярно с оригинала”, с подпис и печат;

(17)Копия на валидни сертификати за внедрени  ISO 9001 -2008 "Системи за управление на качеството" или еквивалент, ISO 14001-2004  "Системи за управление на околната среда" или еквивалент, OHSAS 18001-2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” или еквивалентни. издаден  заверени от участника  “Вярно с оригинала”, с подпис и печат;

(18)  Списък и данни на екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката съгласно изискванията - Образец № 10, придружен с автобиографиите им, съгласно Образец № 11, Декрации Образец № 12 или копия на трудови договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит;

Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата са:

-         копия от дипломи за завършено образование;

-         копия от длъжностни характеристики, трудови книжки, граждански договори и други удостоверяващи професионалния опит на лицата.

препоръки и референции издадени на предложените експерти (от други работодатели, ако имат такива)

(19) Декларация и списък с данни на основния изпълнителски квалифициран персонал на участника, предложен за изпълнението на поръчката – Образец 13;

 

 

(20)Декларация за техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка – Образец  14;

(21)   Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП  за използване/неизползване на подизпълнители, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие - съгласно образеца (Образец № 15). Списък с данни за подизпълнителите и дела на тяхното участие (ако се използват такива). Следва да се посочи процента от общата стойност на конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и приложат следните изискуеми документи.

а) Декларация от подизпълнителя потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образеца (Образец №16).

В случай, че участник декларира дяловото участие за подизпълнител/и в Образец № 15 всеки подизпълнител освен декларация Образец №16  трябва да представи и документи съгласно  чл. 56 ал.2 на ЗОП

Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.

(22) Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че е спазено изискването за минимална цена на труда - Образец 17;

 

!!! Ако участник не представи някой от посочените в точка 6.2.1 от настоящите „Указания за участие” документи, включително и след провеждане на процедурата по чл.68, ал.8 от ЗОП, може да бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

6.2.2                       ПЛИК 2 - Предложение за изпълнение на поръчката

В ПЛИК 2  трябва се постави:

(1)   Техническото предложение – Образец № 18– попълнено и подписано оригинал

Приложения към “Техническо предложение”:

(2) Линеен календарен план за изпълнение СМР-  Образец 19;

(3) Други технически документи, свързани с техническото предложение и доказващи качеството предложението на участника

Участникът  попълва задължително   Образец № 18 - “Техническо предложение“ съгласно изискванията на т.4 на Техническите спецификации.  

!!!! Забележка: В техническата оферта не се посочват цени

!!! Участник, който не е попълнил задължителните точки в Техническото предложение“ съгласно изискванията на т.4 на Техническите спецификации.  , ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6.2.3                       ПЛИК 3 - Предлагана цена

Попълва се образеца на ценово предложение - Образец № 20  като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка, да бъде посочена стойността  без ДДС и стойността с ДДС.

Към ценовата оферта се прилага Количествено-стойностната сметка - Образец № 21, придружена с анализи за всички единични цени на отделните видове работи включени в КСС. В  ценовата оферта се посочват и  параметрите на ценообразуването.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката.: видове СМР, необходими трудови и технически ресурси

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ включен в ценовото предложение  (вкл. единичните анализни цени).

 При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

!!! При несъответствие между единичните и калкулираната обща цена участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!! Общата  сума на Количествено-стойностната сметка трябва да е идентична с сумата без ДДС, посочена в ценовата оферта. При несъответствие участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!! Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!! Участник, на който ценовото предложение не съответства на техническото, по отношение на трудовите и техническите ресурси ще бъде отстранен от участие в процедурата.

!!! Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички документи трябва да са:

§         Заверени (когато са копие с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им).

§         Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции – назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган и/или упълномощените за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

§         Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или да са с превод на български език. Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то те следва да са придружени от превод на български език с изключение на документите по чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП , които се представят в официален превод.

·         Всички страници на оригинала трябва да са номерирани последователно.

6.2.4                       Запечатване

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва в три непрозрачни плика, които се надписват –

ü       ПЛИК 1 - “Документи за подбор”;

ü       ПЛИК 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”;

ü       ПЛИК 3 - “Предлагана цена”  

Всеки от Пликовете 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал.

Всички страници на оригинала трябва да са номерирани последователно.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като се изписва:

До ЦАР КАЛОЯН 

За участие в открита процедура  с предмет:,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Участник, документите, в чиято оферта не са систематизирани по указания по–горе начин, може да се отстрани от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

6.3               Подаване на оферти

6.3.1           Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите на адрес: гр. Цар Калоян, община Цар калоян, стая № ….., всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа преди крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата.

                Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в срока указан в Обявлението за процедурата

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

6.3.2           Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти може да се удължи в случайте регламентирани в чл. 27а, ал. 3, ал.8 и ал.9   на ЗОП.

6.3.3           Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им, или са не запечатени, или са с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. (чл.57 ал.4 от ЗОП) 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

7.1                Отваряне на офертите  

7.1.1           Място и дата на отваряне на офертите

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Постъпилите офертите се отварят в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, заседателна зала на дата, съгласно обявлението.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

7.1.2           Отваряне и предварително проучване на офертите – открита сесия

Председателят на Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, поставени в общ плик, след което най–малко трима от нейните членове подписват ПЛИК “3” “Предлагана цена”.  Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК “3” “Предлагана цена”  на останалите участници. В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП комисията отваря ПЛИК “2” “Предложение за изпълнение на поръчката”,  след което най–малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документацията в ПЛИК “2” на другите участници. Комисията отваря ПЛИК “1”„Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56 ал.1, т.14 на ЗОП. След извършването на действията по чл.68  ал. 4 и 5 от ЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.

7.1.3           Проверка за допустимост  на офертите – закрита  сесия

Комисията проверява приложените документи в ПЛИК “1”„Документи за подбор”, за наличност и съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя (съгласно т. 2.1. и т. 6.2.1) и съставя протокол.

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и/или несъответствието с критериите за подбор или други изисквания на Възложителя  на представените документи в ПЛИК “1”„Документи за подбор”. В протокола по чл.68 ал.8 от ЗОП комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните несъответствието с критериите за подбор или други изисквания на Възложителя, посочва точно документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им съгласно ал. 9 на чл .68 на ЗОП – срок от 5 работни дни. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по чл.68 ал. 7 от ЗОП.

След изтичането на срока по чл.68 ал. 9 от ЗОП комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК  1”„Документи за подбор”, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията не разглежда документите в ПЛИК “2” “Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

7.2                Отстраняване на участници

Комисията отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някой от случаите  по чл.69 ал.1  от ЗОП  

7.3                Искане на разяснения по възникнали въпроси по документацията от комисията при разглеждане, оценка и класиране на офертите

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица да изисква от тях разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни, от документите, съдържащи се в пликове: ПЛИК “2 Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК „3” „Предлагана цена”. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

7.4          Оценка на   офертите

Комисията пристъпва към разглеждане на документите в ПЛИК 2 – “ Предложение за изпълнение на поръчката” по реда на подаване на офертите.

 

7.4.1       Техническа оценка на офертата

Оценката на предложенията се извършва според обявените показател за икономически най-изгодна оферта.

Оценката  се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

Техническа оценка на предложението се определя въз основа на представените от участника техническо предложение, съгласно утвърдена от Възложителя –Методика за оценка.

Комисията преценява коя оферта (ако има такава) отговаря най-добре на интересите на Възложителя. Целта на процеса на оценка на офертите е да се определи участника, представил оферта, която най- точно отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на качество на крайния продукт, с оглед обществената важност и значимост на изпълнението на Проекта.

Комисията прави проверка на съответствие на техничесското предложение на всеки допуснат участник с изискванията описани в Техническите спесификации. 

Технически предложения, които не съответстват с изискванията отисани в Техническите спецификации ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите показатели за оценка и се отразява в таблицата  лист  за техническа оценка – Оценителен лист №1.

Оценката се записва в съответната графа на таблицата  лист за оценка и се подписва от всички членове на комисията.

7.4.2.      Отваряне на ценовите предложения -  открита сесия

    Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, като уведомява участниците чрез  факс и съобщение на сайта на Възложителя „Профил на купувача”

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

   Комисията отваря ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата и обявява техните ценови предложения.

 

7.4.3.      Финансова оценка на предложението (Фn) – закрита сесия

Финансовата оценка на предложението се определя въз основа на предложената от участника цена   съгласно утвърдена от Възложителя –Методика за оценка.

Преди извършване на този етап на оценка, финансовите предложения се проверяват за съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Комисията проверява ценовата оферта и приложенията към нея за аритметични грешки.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

§       при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

Комисията проверява съответствието на ценовата оферта с техническите спецификации на поръчката и предложената  от участника техническа оферта.

!!! Участници, чиито ценови оферти не съответстват на техническите предложения, се отстраняват от процедурата.

Резултатите от финансовата оценка се отразяват в Оценителен лист № 2, който се попълва от Председателя на Комисията. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

7.5      Изключително ниско предложение

В случай, че офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от утвърдените показатели е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че обосновката е несъстоятелна, участникът се отстранява от процедурата.

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

§       оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

§       предложеното техническо решение;

§       наличието на изключително благоприятни условия за участника;

§       икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

§       получаване на държавна помощ.

7.6      Крайно класиране на участниците

На първо място се класира участникът получил най-много точки съгласно утвърдената Методика за оценка. Резултатите от комплексната оценка се отразяват в Оценителен лист № 3, който се попълва от Председателя на Комисията. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

7.6.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

7.6.2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71 ал. 4 от ЗОП.

7.7. Приключване работата на комисията

Комисията съставя протокола за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно чл.72 ал.1 на ЗОП. Протоколът съдържа списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване.

Неразделна част от протокола са таблиците – Оценителни листи № 1 и 2

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

                Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя

7.8.   Обявяване на резултатите

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Възложителят уведомява кандидатите за взетото от него решение в срок от три (3) работни дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в тридневен (3) срок от постъпването му да осигури достъп до протокола на комисията. По своя преценка, Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

VІІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

                Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, съгласно условията на чл.39 от ЗОП .

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 на или ал. 2 на чл.39 от ЗОП Възложителят възстановява на  участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2 на чл.39 от ЗОП.

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

9.1                    Съдържание

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител..

                При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или не изпълни някое от изискванията на чл.42 ал.1 от ЗОП възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП

                При подписване на договора изпълнителят трябва да представи гаранция за изпълнение на договора и копие на застрахователна полица – професионална отговорност с покрите равно или по голямо от стойността на договора

Договорът не се сключва с участник, който при подписване на договора не представи:

§       документ за регистрация или номер на ЕИК

§       документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

§       документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

§       не е представил копие на полица с  изискуемата застрахотелна отговорност

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата.

Офертата на участника става неразделна част от договора.

9.2                    Основания за изменение на договора

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП.

9.3                    Срокове за сключване на договора

Възложителят сключва договора с класирания участник в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

                Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересовените участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересуван участник в процедурата.

Х. ОБЖАЛВАНЕ

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, съгласно чл. 120 от ЗОП.

ХІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

§       когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния работен ден на посочения период;

§       когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

ХІІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1.                  Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

2.                  Когато предлага оферта, участникът трябва да декларира, че не е повлиян от възможен конфликт на интереси и, че няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

3.                  Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

4.                  Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

5.                  За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

6.                  Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

7.                  Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

8.                  Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

9.                  Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

10.               Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ХІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

1.       Критерий за определяне на изпълнител – икономическо най-изгодно предложение.

Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.

2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  (КО) на офертата

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно   следната формула:

КО = ТПх 40% + Цх 60% 

3. Показатели за оценяване са два типа:

·    ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) –отчита качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, срок, гаранционен срок – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 40%

·    ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (Ц) – предложена от участника крайна цена – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 60%

4.       !!! Технически предложения за които е установено несъответствие с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации се отстраняват от участие в процедурата.

 

5. Последователност и методика на оценка

 

4.1. ЕТАП І:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата– техническите показатели (ТП) отчита качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, срок, гаранционен срок, техническо изпълнение на предмета на поръчката по следните показателите  и формула

ТП = ТС + ТГ + ТО

-   ТС – Срок на изпълнение на поръчката30 точки;

-   ТГПредложен гаранционен срок  – 20 точки;

-   ТООрганизация и план на работа – 50точки

Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия

ТС – Срок на изпълнение на поръчката - максимум30 точки;

 

ТС = (Сmin / Ci) x30

Където Сi  e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния участник

Където Сmin e  минималния срок  от Техническото предложение на   участника предложил най кратък срок за изпълнение на поръчката

 

ТГ – Предложен гаранционен срок  – максимум 20 точки

ТГ = (Gi / Gmax) x 20

Където Gi  e срока в месеци (сумарно за всички видове СМР) съгласно Техническото предложение на съответния участник

Където Gmax e срока в месеци (сумарно за всички видове СМР) съгласноТехническото предложение на кандидата, предложил най-голям гаранционен срок

Предложения за гаранционни срокове посочени в Техническото предложение, надхвърлящи 100% минималните гаранционни срокове  съгласно чл. 20 на Наредба 2  ще доведат до отстраняване на участника от процедурата. 

Предложения за допълнително предложени гаранционни срокове, които не са обосновани и доказани с по-високо качество на вложените материали и технологии няма да се вземат предвид при оценката на офертата

 

ТО – организация и план на работа – максимум 50 точки

 

Под-показател

Оценяване

Под-показател

ТО-1. Етапи  на работа, подход и Организацията на строителната площадка  - максимален брой точки -  10 точки 

 

10т – получава офертата за която :

§         предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спесификата на обекта,  обезпечават качественото изпълнение на обществената поръчка;

§         ясно са идентифицирани и описаниетапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта;

§         Представената от участника Организацията на строителната площадка  съответства на  техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта, осигурява безопастана работа и почивка на строителните работници  и местата за временно складиране на материали и механизация.

 

получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелсва:

§         Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни,  но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спесификата) на обекта;

§         Огранизацията на строителната  площадка  е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спесификата на обекта, използваните (предложени от участника)  трудови и технически ресурси и не дава ясна представа вида и местоположението на времените обекти и места за складиране на материали;

 

получава офертата за която са установени /и двете  обстоятелства/:

§         Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни,  но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спесификата) на обекта;

§         Огранизацията на строителната  площадка  е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спесификата на обекта, използваните (предложени от участника)  трудови и технически ресурси и не дава ясна представа вида и местоположението на времените обекти и места за складиране на материали;

 

Под-показател –ТО.2. Организация на работа -максимален брой точки -  10 точки 

 

 

 

10т – получава офертата за която :

§         описани звената за изпълнение на основните видове дейности техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид състав квалификационна и техничесна обезпеченост са в съответствие с вид, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качественото изпълнение на обществената поръчка, съответстват на предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и техническо оборудване

§         Представена е координация на работните звена,  възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вид, обема и спесификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.

 

5 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелсва:

§         описани са звена за изпълнение на основните видове дейности техния брой, вид,  състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, но не съответстват на предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване

§         Представена е координация на работните звена,  възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вид, обема и спесификата на строителните дейности, но са установени несъответствия с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.

 

1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:

§          описани са  звена за изпълнение на основните видове дейности техния брой, вид, но не е описан състава, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което неможе да се установи предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа.

§         Описанието на  координация на работните звена има общ характер принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката..

 

Под-показател –

Т О- 3. Мерки за намаляване дискомпфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности - максимален брой точки -  10 точки 

10т – получава офертата за която участника е  предвидил  и описал конкретни мерки за намаляване на затрудненията за местното население повреме на строителството, тези мерки покриват  целия период на строителната дейност .

 

5т – получава офертата в която са представени (описани) мерки за намаляване на затрудненията за местното население повреме на строителството, но те са свързани само с изпълнението на отделни строителни работи или отделни етапи на изпълнение (обхвата им не обезпечава целия период на изпълнение на СМР).

 

1т – получава офертата за която е установено следното - 

описаните мерки за намаляване на затрудненията за местното население повреме на строителството, са представени  формално с пожелателен характер и липсва  конкретика.

 

Под-показател –

ТО- 4 Технологична последователност на строителните процеси   -максимален брой точки -  10 точки 

 

 

10т – получава офертата за която :

§         технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са добре описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложента работната сила, технологично оборудване и механизация,

 

5т – получава офертата за която е установено следното:

§         технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности,  съответстват на техническите спесификации и условията на обекта отчетена е реалната производителност на предложента работната сила, технологично оборудване и механизация, но са установени несъответсвия (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и етапи на изпълнение и представените в линеиния план срокове.

 

1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:

§         технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установи съответсвия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линеиния план срокове

§         Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и неможе да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение.

Под-показател

ТО-5.  Управление на риска - максимален брой точки -  10 точки 

 

Оценката по показателя Управление на риска  се формира на базата на изготвените от всеки участник оценка и предложени мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на участниците за оценка и управление на описаните в Техническата спецификация рискове.

10т – получава офертата  за която в  техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-   Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за  всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

 

5т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но не е оценена степента на влияние на риска и/или вероятност за настъпване или оценките  са формално описани (липса конкретика и обвързаност със спесификата на обекта)

- Предложените от Участника  мерки имат формален и/или пожелателен характер (липса конкретика и обвързаност със спесификата на обекта)

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някои от рисковете, респ. последиците от настъпването му.

 

 1т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/ управление на един или няколко от посочените е техническите спецификации рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове – по същество не предлага адекватни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените в техническите спецификации рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.

 

Определения:

Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап и конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности.

 

„Подробно“ следва да се разбира описание, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, елементи не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността на етапа/дейността/елемента, последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените техническо задание и изисквания.

 

!!! Технически предложения за които е установено несъответствие с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации се отстраняват от участие в процедурата.

 

ЕТАП ІІ -  ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена оценката се формира по следния начин :

Ц – предложена цена  - тегловен коефициент – 60%

Като  Ц= (Цmin / Цi) x 100

Където Цi  e  предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник

Където Цmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно   Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена.

 

Kритерият за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река