Образец 1

ДО: ОБЩИНАЦАР КАЛОЯН   

 

О Ф Е Р Т А

за

участие в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

от

УЧАСТНИК : ……………………………………………….………………………………….

Седалище и адрес на управление : …………………………………………..……………., БУЛСТАТ/ЕИК ……………….., Адрес за кореспонденция ……………..…………..………,   тел ……………….…/факс …………..…………..

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас,  открита процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

                Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертната/ите ни цена/и се съдържа в Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, която е неразделна част от офертата ни и която представяме отделно. 

Декларирам/ме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени и обща стойност ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларирам/ме, че ако нашата оферта бъде приета ние ще изпълнимуслугите предмет напоръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации, в срока и при условията на проекто- договора.

Декларирам/ме, че за изпълнението на тази поръчка разполагам/ме с необходимия персонал и материална  база.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС.  

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ние, както и нашите подизпълнители ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени не по – рано от един месец преди датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия.

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ………… (………………..) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

 

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

……………………г.   

  (дата на подписване)  

Име и презиме и длъжност :­ …………………………………………………………………..

ПОДПИС И ПЕЧАТ …………………………  

Име на лицето упълномощено да подпише офертата в случай на упълномощаване …………………………………………………………………………………………….

Описване на документа за упълномощаване в случай на упълномощаване

……………………………………………………………………………………………..

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река