Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

 

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран(а) съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм  осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

 

Дата: .................. ............                                                                                          ДЕКЛАРАТОР:......................................................

         (подпис, печат)

 

 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

1.       роднини по права линия без ограничения;

2.       роднини по съребрена линия до четвърта степен включител;

3.       роднини по сватовство – до втора степен включително;

4.       съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

5.       съдружници;

6.       лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

7.       дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река