УТВЪРЖДАВАМ                                                     

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН: ………………………………………………….....…

 

                                 / Ахмед Ахмедов/

 

 

 

                     

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

 

 

Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

гр. Цар Калоян, 2013  година

 

 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С

 

ПРЕДМЕТ :

 

 

 

Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

 

 

TOMI

 

1. РЕШЕНИЕ /ФОРМАТ АОП/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”

 

 

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ /ФОРМАТ АОП/

 

 

 

ТОМ ІІ

 

КНИГА  1  -  “УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАИ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА”

 

КНИГА  2   -   “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ”

 

КНИГА  3   -   “ОБРАЗЦИ”

 

 Образец 1 – Оферта ;

 

Образец 2 - Административни сведения;

 

Образец 3 - Декларация за приемане условията на договора и поръчката;

 

Образец 4 -  Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1 (без б. „е”), ал.2, т. 5 и ал.5 т.1 от ЗОП;

 

Образец 5 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5 т.2 от ЗОП;

 

Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

 

Образец 7 – Декларация от членовете на обединението;

 

Образец 8 Информация за общ оборот и оборот от строителни дейности, сходни с предмета на поръчката, за последните три години; 

 

Образец 9 - Списък на основните  договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника;

 

Образец 10 - Списък и данни на ръководния инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на поръчката;

 

Образец 11 - Автобиография на ключов експерт;

 

Образец 12 - Декларация за разположение на експерт;

 

Образец 13 - Декларация и списък с данни на основния изпълнителски квалифициран персонал на участника, предложен за изпълнението на поръчката;

 

Образец 14 -Декларация за техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка;

 

Образец 15 - Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП – за използване на подизпълнители;

 

Образец 16 -  Декларация от подизпълнител за съгласие за участие;

 

Образец 17 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че е спазено изискването за минимална цена на труда;

 

Образец 18 -  Техническо предложение;

 

Образец 19 - Формат на линеен календарен план за изпълнение СМР

 

Образец 20 -  Ценово предложение;

 

Образец 21 -  Формат на количествено-стойностна сметка на обекта;

 

Образец 22 -  Проект на Договор;

 

Образец 23 - Формат на банкова гаранция за участие;

 

Образец 24 - Формат на банкова гаранция за изпълнение;

 

Образец 25 - Формат на банкова гаранция за авансово плащане;

 

Образец 26 - Списък с документи.

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река