Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният/ата .................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност лична карта, ЕГН)

 

в качеството си на………….………..…………………………………….………

(длъжност)

 

на участник: …………………………………………… с БУЛСТАТ/ЕИК …………… .    

                (наименование на участника)

 

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм запознат с всички условияв проекта на Договор  за участие в откритата процедура  за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

2. приемаме всички условия и особености на настоящият проект на Договор.

3.запознат съм с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в откритата процедура  

4.приемаме всички условия и особености на настоящата поръчка.

5.задължавам се да спазвам условията за участие в открита процедура 

 

Дата,……………………. год.                                  ДЕКЛАРАТОР:..................................

                                                                                                                             (подпис, печат)

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река