ТОМ ІІ

 

КНИГА  1   -   “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ”

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 

Настоящите технически спецификации са неразделна част от Тръжните документи и Договора.

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Описание на проекта, чието изпълнение следва да подпомогне обществената поръчка:

Повишаване качеството на живот в община Цар Калоян и потенциала и за икономическо развитие, посредством благоустрояване и озеленяване на централната градска част с цел:.

·              Подобряване условията за живот в гр.Цар Калоян;

·              Ограничаване на процеса на обезлюдяване, посредством обновяване на   централната зона на града, оформяне на площадно пространство, зелени площи, алеи, кътове за отдих,    създаване на паркоместа, алейно осветление;

·              Създаване на условия за оползотворяване свободното време на децата чрез изграждане на детска площадка в парка;

·              Създаване на условия за отдих и отмора на жителите на гр. Цар Калоян в градска среда чрез реконструкция на централната зона;

·              Подобряване условията за провеждане на обществени мероприятия на открито чрез ремонтиране на открити сцени на площада;

·              Повишаване потенциала на града за развитие на туризъм и за привличане на инвестиции, посредством подобряване цялостния физически облик на населеното място;

·              Създаване на условия за равен достъп на жителите на общината до сградите, предоставящи административни и културни услуги, чрез изграждане на подходи;

·              Въвеждане на енергоефективно осветление за централен площад и алеи.

 

2. ОПИСАНИЕНА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ЦЕЛИ. ДЕЙНОСТИ

 

Община Цар Калоян, организира настоящата открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за реализацията на Договор No 17/322/00894 от 17.12.2012гпо Проект  „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян”, койтосе осъществява с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селките райони".

ПРЕДМЕТЪТ на поръчката е: Избор на изпълнител за строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”

            

Цели на поръчката:

·              Подобряване условията за живот в гр.Цар Калоян;

·              Ограничаване на процеса на обезлюдяване, посредством обновяване на   централната зона на града, оформяне на площадно пространство, зелени площи, алеи, кътове за отдих,    създаване на паркоместа, алейно осветление;

·              Създаване на условия за оползотворяване свободното време на децата чрез изграждане на детска площадка в парка;

·              Създаване на условия за отдих и отмора на жителите на гр. Цар Калоян в градска среда чрез реконструкция на централната зона;

·              Подобряване условията за провеждане на обществени мероприятия на открито чрез ремонтиране на открити сцени на площада;

·              Повишаване потенциала на града за развитие на туризъм и за привличане на инвестиции, посредством подобряване цялостния физически облик на населеното място;

·              Създаване на условия за равен достъп на жителите на общината до сградите, предоставящи административни и културни услуги, чрез изграждане на подходи;

·              Въвеждане на енергоефективно осветление за централен площад и алеи.

 

 

 

 

Основни дейности по изпълнение на поръчката.

В хода на изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва да изпълни СМР:

Първи етап – междинно плащане

·   Част  ВиК , което включва:

Разваляне и възстановяване на пътна настилка, Траншеен изкоп машинно на отвал неукрепен, Широк изкоп  Н=2, Оформяне на изкоп –ръчно, Пясъчна подложка траншеен изкоп, Направа дренаж от  чакъл и глина, Засипване и ръчно уплътняване  на изкоп, Обратно засипване с трошен камък  и трамбовка, Кофраж стени и плоча, Армировка стомана, Доставка и полагане на  бетон, Доставкака и монтаж тръба в изкоп, Д-ка и  монтаж помпен агрегат  –за фонтан, Доставка и монтаж помпа –за алпинеум, Планиране, изработване и монтаж на поливни системи -2, Грундиране и нанасяне на   водоустойчиво покритие, Изпитване на водопровода на якост иводоплътност, Дезинфекция на водопровод;

·   Част  Електро, което включва:

 Алейно осветление и фонтан,трасиране кабелни линии, направа изкопи, полагане тръба открито в изкоп, изтегляне кабел, доствка и монтаж на ел.табла, стълбове и паркови осветителни тела, прожектори направа заземление.  

·   Екстериорно обзавеждане и паркови архитектурни елементи, което включва:

Доставка и монтаж комплеки и съоръжения за игра на децадо 3 и 12 години,  Доставка и монтаж люлки - 2 столчета за деца до 3 и 12 години,Доставка и монтаж на люлки- клатушки,Доставка и монтаж дървени огради, врати и информационни табели за детски площадки,Доставка и монтаж дървени перголи,Доставка и монтаж  неподвижни дървени пейки с облегалки,Доставка и монтак на:Доставка и монтак,Доставка и монтаж мет.решетки за същ.дървета разположени в настилка, рекламни колонки,велосипедни стоянки,чешма-фонтанка,градински съдове за смет

Изграждане на полукръгли пейки без облегалки с дървени седалки - R=5 м÷5.30 м; Н=0.41м; L=8,00 м,R=5 м÷5.30 м; Н=0.41 м; L=14.00 м;R=3.06 м÷3.36 м (Тънък изкоп  за основи,Доставка,монтаж и демонтаж на  кофраж за стени и основи с кръгла форма,'Доставка и полагане  на армиран бетон за стени и основи,Доставка и монтаж на армировка,Доставка и полагане на облицовка от мита бучарда - 3см,Изработка и  монтаж на метални рамки за закрепване на дърв.седалки,Доставка и монтаж на дървени седалки /парен бук/,Двукратно боядисване с цветен байц - ''орех'' по дървени седалки,'Двукратно боядисване на дървени седалки с яхтен лак)

Изграждане на бетонови клоцове за цветя - R=1.50 м; Н=0.30 м; R=1.00 м; Н=0.30 м; R=2.00 м; Н=0.30 м (Тънък изкоп  за стени и основи,'Доставка,монтаж и демонтаж на кофраж за стени и основи с кръгла форма,Доставка и монтаж на армировка,Доставка и полагане  на бетон,Доставка и полагане на облицовка от мита бучарда

Изработка и монтаж на дървена беседка

Изграждане на водна площ – фонтан -Изкоп ,натоварване, превоз и разтоварване пръст за основи - масов изкоп,Доставка и полагане на трошен камък,Доставка,монтаж и демонтаж на кофраж за арм.бет.стени и основи,'Д-ка , монтаж и демонтаж на кофраж за арм.плочи с криволинейна форма,Израб.и м-ж армировка,Полагане  на  изравняваща  замазка,Д-ка и пол.на стъклена мозайка - смес синя и бяла  20/20мм  по вътрешни стени и основи,'Д-ка и полагане облицовка от твърд пясъчник, вертикален глиц,Д-ка и полагане на мозайка  бяла полирана за шапка

Изграждане на пясъчници за детски площадки - Изкоп за стени и основи на пясъчници,Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за армирани бетонови стени,Доставка и полагане на бетон за стени и основи,Облицовка по шапка и вътрешна стена на пясъчници с каучукови плочи - ударопоглъщаща настилка - червени и зелени плочи,Доставка и полагане на пресят, промит и изсушен фин  за игра на деца в пясъчнициДоставка и полагане на дървени седалки- 17х0,40х 0,05м-монтирани по шапка на пясъчници

 

Втори етап – междинно плащане

·   Част "Ландшафтна архитектура", което включва:

 Полагане на градински бордюри - 8/16/50см - Тънък изкоп - 0,30за полагане на бордюри, Полагане на трошенокаменна основа за градински бордюри, Доставка и полагане на градински бордюри - сиви, вибропресовани, Доставка и полагане на бетон за монтаж на градниски бордюри

Настилка от бетонови плочи и бетонови павета за площад и алеи - Изкоп за легло на настилката, Доставка и полагане с валиране на трошенокаменна основа за дренаж, Доставка и полагане на армирана бетонова основа, Доставка и полагане на армировъчна мрежа - Ф6,5 през 20см, Доставка и полагане на суха цим.замазка, Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бет.плочи, Доставка и полагане на пясък-5см за основа на настилка от бетонови павета, Доставка и монтаж на бетонови павета - вибропресовани, червени

Настилки по западна тераса, в т.ч. - по стъпала /площадно пространство/ - Доставка и полагане на армирана бетонова основа В12,5 -10-15см, Доставка и полагане на армировъчна мрежа, Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бет.плочи -  40/40/5см – червени, Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за стъпала и рампи

Настилки по източна  тераса, в т.ч. по стъпала /площадно пространство - пред сграда на общината/ - Доставка и полагане на армировъчна мрежа - Ф6,5 през 20см, Доставка и полагане на суха цим.замамазка - 3см, Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бет.плочи  - червени, Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за стъпала и рампи, Доставка и монтаж на метален парапет за рампи и стъпала

Настилка от каменни плочи - гнайс - 4-5см, на тревна фуга - Изкоп за легло на настилката, Доставка и полагане на трошенокаменна основа, Доставка и полагане на пясък за основа, Доставка и монтаж на цепени каменни плочи - гнайс - 4 до 5см дебелина на тревна фуга, Доставка и разнасяне на хумусна пръст за фуги на настилката, Доставка и засяване на тревно семе по хумусирани фуги

Настилка - каучукова, ударопоглъщаща за детски площадки - Изкоп за легло на настилката, Доставка и полагане на трошенокаменна основа, Доставка и полагане на армирана хидроизолирана бетонова основа 10см, Доставка и полагане на армировъчна мрежа - Ф6,5 през 20см, Доставка и полагане чрез пълноплощно залепване с полиуретаново лепило на каучукови плочи - червени и зелени, Доставка и полагане на суха замазка- 3см за монтаж на тактилни плочи

Доставка и монтаж на тактилни плочи  - за рампи и стъпала - Доставка и монтаж на тактилни плочи - 30/30/5см – червени, Доставка и полагане на суха замазка- 3см за монтаж на тактилни плочи  

 

Трети етап – окончателно плащане

·   Част "Вертикална планировка", което включва:

 Земни работи - Изрязване и разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, Разбиване на съществуваща бетонова настилка по алеи и площадки, Изкоп за конструкция на обслужващи алеи, тротоари и детски площадки, Демонтаж на стари бордюри, Демонтаж на стари каменни и бетонови плочи по съществуващи алеи и тротоари, Разкъртване на  бетонови стени и основи на съществуващи фонтани, Разкъртване на съществуващи бетонови стъпала

Настилки - асфалтова, за улица  при Младежки дом - Настилка от несорт. минер. материали  за улица с дебелина - 35см, Доставка и монтаж на бетонови улични бордюри, Битуминизирана основа - 5см, Асфалтобетон плътен пласт 4см

·   Част "Озеленяване", което включва:

Земни работи и озеленяване - 'Почистване на терена, пренос и изнасяне на строителни и битови отпадъци, Подравняване на терена /механизация/,Доставка  и разнасяне  хумусна пръст за оформяне на  зел. площи /механизация/,Фрезоване и подравняване на зелени  площи /механизация/,Доставка и засаждане стандартни средноразмерни иглолистни дървета и храсти/контейнери/ - БДС 3125-82,Доставка и засаждане средноразмерни  широколистни дървета в дупки, Доставка  и засаждане на  декоративни храсти/контейнери/ в дупки,Поливане при засаждане и първоначално отглеждане на декоративни фиданки,Еднократно наторяване с оборски тор на новозасадени декоративни дървесни фиданки,Доставка и засаждане на стандартни разсади за сезонни  цветя,  Доставка и засаждане на почвопокривни тревисти растения

Доставка и засаждане на декоративни видове за алпинеум и в правоъгълни бетонови кашпи - Д-ка и засаждане  декоративни храсти /контейнери/ - БДС 3124-82,Доставка и засаждане на перенни  цветя, Доставка и засаждане на почвопокривни тревисти растения, Доставка и подреждане на декоративен естествен камък в композиция за алпинеум,

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Спазени норми за проектиране

Стоманобетонните елементи да се изпълняват от В15-съгл БДС 7268-83 и  СТ АI и AIII, съгл БДС 4758-84 - ф 6,5 и 10.

Изграждане на инвалидни рампи

Стоманобетонните стени плочи и колони са изчислени с натоварвания, съгласно нормите за:                   -проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (2008 г.);

-Наредба No 7/2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони (2007)

-Наредба 3/02.07.2004

Стоманобетонните елементи да се изпълняват от В15 по мразоустойчивост F50-съгл БДС 7268-83 и  СТ АI и AIII, съгл БДС 4758-84 - ф 6,5 и 10.

Ремонт  „Водно огледало”;

а) Ремонт и оформяне на съществуващо водно огледало;

Стените представляват стоманобетонна стена на ивични основи.

Стоманобетонните стени плочи са изчислени с натоварвания, съгласно нормите за:                   -проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (2008 г.);

-Плоско фундиране (1996);

-Наредба No 7/2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони (2007)

-Наредба 3/02.07.2004

Стоманобетонните елементи да се изпълняват от В20 по мразоустойчивост F 100, по водоплътност W 0.2-съгл БДС 7268-83 и  СТ АI и AIII, съгл БДС 4758-84 - ф 6,5 , 8 и 10.

Подмяна ел осветление

При направа на осветлението ще бъдат съблюдавани Правила и норми за подземни улични проводи и съоръжения, както и всички правилници и норми, отнасящи се за такъв вид строителство.

Всички кабели ще бъдат положени в кабелен изкоп. На 0.3 м под терена, по дължина на кабелното трасе. Преминаването на кабелите под главните алеи ще се изтеглят в PVC тръби положени в изкопа.

 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

4.1. Участникът  попълва задължително   Образец № 18 - “Техническо предложение

1.       „Срок за изпълнение на поръчката  в календарни дни обоснован и доказан с линейния календарен план

2.       ,,Предложен гаранционен срок'' в месеци

Предложение за допълнителни гаранционни срокове – когато участникът предвижда изпълнение на определени видове работи с материали или технологии с по-високо качество и може да гарантира по-високи от минималните, нормативно-изискуемите гаранционни срокове описва за кой вид строителна дейност колко месеца допълнителни гаранции предлага.

!!!!  Гаранционните срокове на отделните видове строително-монтажни работи не трябва да превишават повече от 100% регламентираните от ЗУТ.

Пояснение :  ако участника не предлага допълнителни (над минимално изискуемите по Наредба 2 гаранционни  срокове)   в Обща гаранция за всеки вид попълва минималните срокове съгласно чл.20 ал.4 на Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи

 

!!!! Забележка: В техническата оферта не се посочват цени

 

4.2. В “Техническото предложение “се  представя задължително

Строително предложение

Строителното предложение трябва да даде описание на генералния подход и методологията за изпълнение на строителните и монтажни работи

В строителното предложение участника трябва да представи

Организация и план на работа, и рискове застрашаващи изпълнението ", коятосъгласно одобрената методика ще е обект на оценяване:

4.2.1. Етапи  на работа, подход и Организацията на строителната площадка: подход и методи за работа на обекта; описаниетапите на изпълнение; Организацията на строителната площадка

4.2.2.Организация на работа: описание на звената за изпълнение на основните видове дейности техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост; координация на работните звена,  възможности за едновременна работа на отделните работни звена

4.2.3. Мерки за намаляване дискомпфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности: описание на конкретни мерки за намаляване на затрудненията за местното население повреме на строителството

4.2.4.Технологична последователност на строителните процеси: описание натехнологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности представени (в линейния план), покриващи всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложента работната сила, технологично оборудване и механизация,

4.2.5. Управление на риска

а) Отчитане всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние. Оценка на вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и степента на въздействието им върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите.Описание на ефективни и адекватни мерки;

б) Предложение за ефективни контролни дейности, за всеки един риск.Предложение за конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река