ЗАПОВЕД

№ 339/25.10.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 91 от Кодекса на труда, в изпълнение на договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001, по проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, предвиждащ функционирането на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”,

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се проведат конкурси задлъжностите „социален работник” и „технически работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”, гр. Цар Калоян:

Социален работник – една свободна позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”;

3/ Специалност – социални дейности, психология, педагогика;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Технически сътрудник-една свободна позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Специалност – хуманитарен/технически профил;

4/ Професионален опит – 1 година на подобна длъжност;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” с адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 11;

Заповедта да се публикува на сайта на Община Цар Калоян и в местен ежедневник.

Изготвил:

Елиз Халил

Ръководител проект

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река