Община Цар Калоян, на основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №360 от 22.12.2015г.на кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“  в община град Цар Калоян, при следните условия:

1.Кратко описание на длъжността:

-Да  организира, координира и контролира  осъществяването на политиката на общината в процеса на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

-Да  актува имоти общинска собственост:
-да изготвя отговори по молби на граждани, фирми и учреждения  във връзка с уточняване на собствеността

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1.Изисквана минимална степен на завършено образоване :висше, магистър

2.2.Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Икономически науки,МИО

2.3.Години професионален опит: минимум две години или четвърти младши ранг.

2.4.Умения и квалификации, носещи предимство за кандидата:

-  Две години служебен стаж в бюджетна организация е предимство;

- Компютърна компетентност -  MS Office

- Комуникативни и организационни умения;

- Познаване българското законодателство в сферата на общинската собственост;

- Владеене на писмен и говорим английски език , втори чужд език.

- Способност да планира, организира и контролира работата си;

- Способност да работи в екип и да ръководи екип;

-Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 550лв.

4.Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:1.

5. Начин на провеждане на конкурса:

- тест;

- интервю.

6.Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17,ал.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ по образец/;

6.2. Декларация по чл.17 ,ал 2 ,т.1 от НПКДС ;

6.3. Декларация по чл.7,ал.1 и ал.2 от ЗДСл/образец/;

6.4.Автобиография CVформат/образец/;

6.5. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават, след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

6.6.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова книжка и /или осигурителна книжка или  придобит ранг като държавен служител.

Формулярите по образец се  получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.  при ИД“Личен състав „– гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, ет.3 стая № 214

7. Място и срок за подаване на документите:

-Кандидатите подават  документите за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник в Общинска администрация Цар Калоян,пл. Демокрация №1 стая № 214  в срок до 17.00 часа на 24.01.2016г. включително .

Определеният служител за приемане на документите Емине Чакал, директор на дирекция“МДТ и проекти4, уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7,ал.2 от ЗДСл условия.

Телефон- 08424 2036

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река