Община Цар Калоян, на основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №361 от 22.12.2015г. на кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“  в Община  Цар Калоян, при следните условия:

1.Кратко описание на длъжността:

-Ръководство, организация, координация, контрол, отговорност и отчет на цялостната дейност на дирекция “Стопански дейности”,дейности, свързани с планирането ,подготовката, организирането и провеждането на обществени поръчки, концесии, търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинска собственост и други.

 2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1.Изисквана минимална степен на завършено образоване :висше, магистър

2.2.Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Икономически науки,

 2.3.Години професионален опит: минимум  четири години или трети младши ранг.

2.4.Умения и квалификации, носещи предимство за кандидата:

-  Две години служебен стаж в бюджетна организация е предимство;

- Компютърна компетентност -  MS Office

- Комуникативни и организационни умения;

-Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 550лв.

4.Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:1.

5. Начин на провеждане на конкурса:

- тест;

- интервю.

6.Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17,ал.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ по образец/;

6.2. Декларация по чл.17 ,ал 2 ,т.1 от НПКДС ;

6.3.Автобиография CVформат;

6.4. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават, след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.

6.6.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова книжка и /или осигурителна книжка или  придобит ранг като държавен служител.

Формулярите по образец се  получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.  при ИД“Личен състав „– гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, ет.3 стая № 214

7. Място и срок за подаване на документите:

-Кандидатите подават  документите за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник в Общинска администрация Цар Калоян,пл. Демокрация №1 стая № 214  в срок до 17.00 часа на 24.01.2016г. включително .

Определеният служител за приемане на документите Емине Чакал, директор на дирекция“МДТ и проекти“, уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7,ал.2 от ЗДСл условия.

Телефон- 08424 2036

 

Общодостъпно място, на което ще бъдат поставени обявлението за конкурса, списъците или другите съобщения във връзка с конкурса: Интернет страницата на Община Цар Калоян

http://www.tsarkaloyan.eu

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река