РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35, ал. 1, т. 1 – 4

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници при Общински съвет–Цар Калоян, на кметове на кметства и кметски наместници на територията на община Цар Калоян

 

Вх. № Структурни и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия

Декл.по чл.35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

2 3 4 5 6 7 8
1 Председател на Общински съвет-Цар Калоян Гюнай Шабан Узунали 1/08.11.2019 г.      
2 Зам. Председател на Общински съвет-Цар Калоян Рефан Ашим Делимустафа 2/08.11.2019 г.      
3 Общински съветник Ангел Милков Ангелов 3/08.11.2019 г.      
4 Общински съветник Али Хасан Язаджи 4/11.11.2019 г.      
5 Общински съветник Ариф Руждиев Арифов 5/11.11.2019 г.      
6 Общински съветник Найден Хинков Късов 6/11.11.2019 г.      
7 Общински съветник Йордан Ненков Ненков 7/12.11.2019 г.      
8 Общински съветник Ахмед Шабан Гропа 8/13.11.2019 г.      
9 Общински съветник Акиф Ахмедов Ахмедов 9/13.11.2019 г.      
10 Общински съветник Шукри Мехмедов Джамферов 10/13.11.2019 г.      
11 Общински съветник Ибрахим Адемов Джиджикьосев 11/13.11.2019 г.      
12 Общински съветник Несибе Джелял Моллаали 12/13.11.2019 г.      
13 Общински съветник Мерал Илхан Караалиева 13/20.11.2019 г.      
14 Кмет на кметство с. Езерче Хюсеин Реханов Хюсеинов 14/20.11.2019 г. 14 а/20.11.2019 г.    
15 Кметски наместник Кметство Костанденец Денка Димитрова Неделчева 15/02.12.2019 г.      
17 Кметски наместник Кметство Костанденец Денка Димитрова Неделчева   16/02.12.2019 г.    
18            
19            
20            

 

Архив на декларациите - СВАЛИ ТУК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЦАР КАЛОЯН

МАНДАТ 2019-2023 г.

 

 

1. Акиф Ахмедов Ахмедов

2. Али Хасан Язаджи 

3. Ангел Милков Ангелов 

4. Ариф Руждиев Арифов

5. Ахмед Шабан Гропа 

6. Гюнай Шабан Узунали 

7. Ибрахим Адемов Джиджикьосев

8. Йордан Ненков Ненков

9. Мерал Илхан Караалиева

10. Найден Хинков Късов

11. Несибе Джелял Моллаали

12. Рефан Ашим Делимустафа

13. Нихат Ибрямов  Кьосеибиш

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

Длъжност Име, Презиме, Фамилия
     
  РЪКОВОДСТВО
1 Кмет ДАУД АЛЯОВЛУ
2 Председател на ОбС ГЮНАЙ УЗУНАЛИ
3 зам. председател на ОбС РЕФАН АШИМ
4 Зам. кмет БЕЛГИН ХЮСЕИН
5 Зам. кмет ИВАЙЛО ТОНЕВ
6 Кмет на кметство Езерче ХЮСЕИН РЕХАНОВ
7 Кмет на кметство Костанденец ЙОРДАН НЕНКОВ
8 Секретар на община  
 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Дирекция "Финансово стопанска"
9 Директор  МЕЙЛИН ХАСАНБАШЕВА
10 гл. Юрисконсулт ЕЛИЗ ХАЛИЛ
11 гл. счетоводител ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА
12 ст. счетоводител ЛЕЙМАН ЧАЛЪК
13 ст. специалист Касиер ЮМГЮЛСУН ЧИРАКОВА
14 ст. счетоводител ИННА ДЕЧЕВА
15 Ст. счетоводител БЕЙТИ ФУЧЕДЖИ
17 ст. спец. "АО" ЮЛКЕР ЮЛКИНОВА
18 ст. Специалист"АПОН САЛИХА ДЖИГОВА
19 ст. спец. "АО" ДЕНКА ЙОРДАНОВА
20 гл. експерт "ГЗ" ВАСИЛ ДОНЧЕВ
     
     
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
  ДИРЕКЦИЯ "МДТ И ПРОЕКТИ"
21 Директор  ЕМИНЕ ЧАКАЛ
22 ст. спец. "Проекти" ДИМИТРИНКА ГАНЕВА
23 ст. спец. "Проекти" ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА
24 ст. Спец "Проекти" ЪШЪЛ АКОВА
25 секретар на МКБППМН ХАТИДЖЕ АЙДЪНОВА
26 ст. спец. "Култура" ПЕТЯ ГЕЦОВА
27 Технически сътрудник НЕЗАХАТ МУСТАФОВА
  Звено "МДТ" 
28 ст. специалист МДТ АЙСЕЛ КАРАМУСТАФАА
29 касиер събирач МДТ КЪЙМЕТ ЧИРАК
30 счетоводител МДТ ВЕСИЛЕ СЕБАХАТИНОВА
31 касиер събирач МДТ НАЗИФЕ КАСИМОВА
  ДИРЕКЦИЯ " СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
32 Директор  ИВАЙЛО ТОНЕВ
33 гл. експерт "ЕСГРАОН"  ЗЕЛИХА  АМДИ
34 гл. архитект СТЕФКА ДОНЕВА
35 Ст. спец."Незаконно строителство" ЦОНКА ПЕНЕВА
36 Ст. спец. "Районен техник" ВЕЛИКА АНДРЕЕВА
37 гл. експерт "Общ.собственост и Търгове" ЙОРДАНКА ТОДОРОВА
38 ст. специалист "Общинска собственост" МЕТИН КАРАСЮЛЕЙМАН
39 гл. експерт "Стопански дейности" ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ
40 ст. спец. "Служител по сугурността" ГЕОРГИ ЕНЧЕВ
41 шофьор НАБИ ЧАКАЛ
42 шофьор ОЗАН  ПАЧАДЖИ
43 хигиенист ЕМИНЕ ИБРЯМ
44 хигиенист ЕСМА СИБРЕЛИ
  ДЕЙНОСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА"
1 работник КЯЗИМ КЬОСЕИБИШ
2 работник ИБРЯМ ХЮСНЮ
3 работник МУСТАФА САЛИ
4 работник МАХМУД ГРОПА
     
     
  ДЕЙНОСТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
1 мед. Сестра ФЕРИДЕ МАХРЯМ
2 мед. Сестра ЗЕЛИХА КЬОСЕИБИШ
3 мед. Сестра АЙШЕ ЕКРЕМ
4 мед. Сестра ДАРИНА ДЕЧЕВА
5 мед. Сестра ШИРИН СЕЛИМ
     
  ДЕЙНОСТ "ОТБРАНА "
1 дежурен ОбС ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ
2 дежурен ОбС МЕТИН ГАРИБ
3 дежурен ОбС САХЛИМ ДЖАФЕР
4 дежурен ОбС КАДИР ШЕФКЕДОВ
5 дежурен ОбС ДЖЕМИЛ ШАБАН
     
  ДЕЙНОСТ "ДСП"
1 ст. специалист ДСП АФИЗЕ РЕСНЕЛИ
2 домакин ХАЛИМЕ ЯРЪМКАШ
3 готвач СЕВИНЧ ПИСАНЦАЛИЕВА
4 санитар ВЕСЕЛА ДЕЧЕВА
5 шофьор ЛЮТФИ ГРОПА
     
  ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
1 ДИРЕКТОР НА СОУ  ГР. ЦАР КАЛОЯН НЕЛИ ХИНКОВА
2 ДИРЕКТОР НА ОУ С. ЕЗЕРЧЕ ЦВЕТАЛИНА ЗАНКОВА
3 ДИРЕКТОР НА ОДЗ ГР. ЦАР КАЛОЯН РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА
4 ДИРЕКТОР НА ЦДГ С. ЕЗЕРЧЕ НЕВИН БУРУК

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

 

I. Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика;

 

1. Мерал Илхан Калаалиева - председател;

2. Нихат Ибрямов Кьосеибиш - член;

3. Ангел Милков Ангелов - член;

 

II. Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност, по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа, и благоустрояване.

 

1. Акиф Ахмедов Ахмедов - председател;

2. Али Хасан Язаджи - член;

3. Ангел Милков Ангелов - член;

 

III. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване и спорт:

 

1. Несибе Джелял Моллаали - председател;

2. Акиф Ахмедов Ахмедов - член;

3. Найден Хинков Късов – член;

 

IV. Комисия по социална политика;

 

1. Нихат Ибрямов Кьосеибиш - председател;

2. Несибе Джелял Моллаали - член;

3. Йордан Ненков-член - член;

 

V. Комисия по земеделие и екология;

 

1. Ибрахим Адемов Джиджикьосев - председател;

2. Мерал Илхан Калаалиева - член;

3. Ариф Руждиев Арифов - член;

 

VI. Комисия за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси;

 

1. Али Хасан Язаджи - председател;

2. Ибрахим Адемов Джиджикьосев - член;

3. Ахмед Шабен Гропа - член;

 

N

Структурни звена

Име , презиме , фамилия

I

Ръководство

 

1.

Кмет на община

Инж. Ахмед Реджебов Ахмедов

2.

Заместник кмет по „ Стопански дейности”

Дауд  Назиф Аляовлу

3.

Заместник кмет по „ Социални дейности и образование|”

Найден Хинков Късов

4.

Кмет на кметство Езерче

Хюсеин Реханов Хюсеинов

5

Кмет на кметство Костанденец

 

Йордан Ненков Ненков

6

Секретар

Емине Ахмед Чакал

II

Обща администрация

 

 

Дирекция „ Финансово – стопанска

 

1

Директор на дирекция

Венета Йорданова Йорданова

2

Гл. Юристконсулт

Гюлвер Даудова Ибрям

3

Ст. счетоводител

Лейман Фейзулла Чалък

4

Ст. счетоводител

Бейти Фучеджи

5

Ст. счетоводител

Инна Дечева

6

Мл. счетоводител

Юмгюлсун Сейфидинова

7

Ст. специалист .Касиер

Зорка Дамянова Цонева

8

Ст. специалист. АО

Салиха  Джидова

9

Ст. специалист. АО

Сенай Сабриева Тата

10

Ст. специалист.АО

Денка Димитрова

11

Гл. Експерт „ Гражданска защита”

Васил Дончев Василев

 

 

 

III

Специализирана администрация

Дирекция „ Проекти и МДТ”

 

1

Директор на дирекция

незаета

 

Звено МДТ

 

2

Мл. Специалист МДТ

Айсел Айдън Карамустафа

3

Мл. Счетоводител МДТ

Халиме Хасанова Хюсеинова

4

Касиер-събирач МДТ

Весилe Себахатинова Масалджиева

5

Касиер- събирач км-во Езерче

Рювейде Хюсеинова Омуркыовлуева

6

Ст. специалист „ Проекти и екология”

Димитринка Ганева

7

Ст. специалист „ Проекти и екология”

Хатидже Ахмедова

8

Секретар на МКБППМНП

Джуверие Адем Гропова

9

Технически сътрудник

Незахат Мустафова Язъджиева

 

Дирекция” Стопански дейности

 

1

Директор на дирекция

Зелиха Амди Сахлим

2

Гл. експерт „ Стопански и икономически дейности”

Илия Неделчев Илиев

3

Ст. Специалист ТСУ

Велика Петкова Андреева

4

Ст. Специалист  ТСУ и НС

Цонка Тодорова Пенева

5

Гл. архитект

Венелина Бучуковска

6

Ст. Специалист  общинска собственост

Минка Ангелова

7

Ст. Специалист „ Култура и ритуали”

Петя Гецова Крумова

8

Служител по сигурноста на КИ

Георги Енчев Костов

9

Шофыор

Наби Хасан Чакал

10

Шофыор

Озан Алиев Пчаджиев

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река