ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

12

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

С Постановление на Министерски съвет № 209 от 26.09.2018 г. е приета Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси.

Съгласно чл. 10 на Наредбата съответният общински съвет утвърждава вътрешни правила за изпълнението на тази наредба, включително за работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

Съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата „Вътрешните правила по чл. 10 се приемат в срок един месец от влизането в сила на наредбата”.

В изпълнение на горепосочената разпоредба е изготвен проект на „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси на Общински съвет-Цар Калоян”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 10 на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси, § 3 от ПЗР на Наредбата, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                    Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси на Общински съвет – гр. Цар Калоян”.

Приложение №1e неразделна част от докладната записка.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

13

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

За осъществяване дейността на филиал Цар Калоян към Дирекция „Бюро по труда“, гр. Разград, с Договор № 10/16.03.2010 г., Община Цар Калоян е предоставила на Агенция по заетостта за срок от 10 години, правото на безвъзмездно управление на две помещения от втори етаж, с обща площ от 35 кв. метра, в двуетажна масивна сграда -частна общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 77308.503.578, гр. Цар Калоян, на ул. „Генерал Тотлебен“ № 5.

В Община Цар Калоян, с вх. № ВхК-166/03.02.2020 г., е постъпило писмо от Драгомир Николов-изпълнителен директор на „Агенция по заетостта“, с което се иска, поради изтичането на 16.03.2020 г. на срока на горепосочения договор, сключването на нов договор за същите помещения, на същото основание, за срок от 10 години.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

Предвид гореизложеното, с оглед необходимостта от предоставяне на помещения, в които да осъществяват функциите си служителите на филиал Цар Калоян към Дирекция „Бюро по труда“, гр. Разград, на основание чл. 12, ал. 3 от Закон за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                   Р Е Ш И :

1. Да се предоставят за безвъзмездно управление две помещения от втори етаж, с обща площ от 35 кв. метра, в двуетажна масивна сграда с идентификатор № 77308.503.578.1, с наименование „Детски кът“, частна общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 77308.503.578, в гр. Цар Калоян, на ул. „Генерал Тотлебен“ № 5, за срок от 10 /десет/ календарни години, на „Агенция по заетостта“, за нуждите на служителите им във филиал Цар Калоян към Дирекция „Бюро по труда“, гр. Разград.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за безвъзмездно управление за посочените помещения.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

14

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Съгласно разпоредбите на чл.51, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон и да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон.

Към настоящия момент Община Цар Калоян няма приета наредба за създаването и функционирането на общинските предприятия на територията на община Цар Калоян.

Във връзка с предприети действия за създаване на такова предприятие в общината, е изготвен проект на Наредба, който е обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 10.02.2020 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.51, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,                                               

                                             Р Е Ш И :

Общински съвет – Цар Калоян приема Наредба за създаването и функционирането на общинските предприятия на територията на община Цар Калоян;

Приложение :Наредба за създаването и функционирането на общинските предприятия на територията на Община Цар Калоян.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                                            

Председател на ОбС                          

                                                                                                                    

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

15

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

            На 10.03.2020 г. е изтекъл договора за наем между Община Цар Калоян и „СОД-Разград“ ООД за помещение с площ от 10 кв. метра, находящо се в сграда на ул. Освобождение № 7 в гр. Цар Калоян, в която се помещава и ПУ при РПУ-Разград.

С писмо с вх. № ВхК-293/2602.2020 г. „СОД-Разград“ ООД е изразило желание да продължи да ползва помещението за срок от още 5 години.

Сградата е публична общинска собственост съгласно Акт № 11 за ПОС от 14.11.1997 г.

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост „предоставянето под наем на имоти и вещи - общинска собственост, се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2.“.

Чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, предвижда, че „части от имоти-публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок от 5 години“, а ал. 2 предвижда отдаването под наем да се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.  

Месечната наемна цена за ползване на недвижим имот за „други“ цели съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти към Наредба № 5 на Община Цар Калоян е 2,15 лева за един кв. метър.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 15 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма.

                                             Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на помещение, находящо се в сграда на ул. Освобождение № 7 в гр. Цар Калоян, актувана с Акт № 11 за ПОС от 14.11.1997 г., при първоначална тръжна цена 2,15 лева за един квадратен метър съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти към Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

16

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Всяка община е длъжна да предоставя нормативно определени услуги в интерес на местната общност, за да осигурява нормална жизнена среда за населението. Предоставянето на тези услуги може да се извършва директно от Общината чрез общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост или чрез възлагане изпълнението им на търговски дружества по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Приложимата нормативна уредба – чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост (ЗОС), позволява общината да осъществява стопанска дейност чрез общински предприятия. По смисъла на ЗОС, общинско предприятие е форма за осъществяване на самостоятелна дейност от общината, с него се обозначава специализирано звено на общината за управление на общинско имущество, за задоволяване потребностите на населението, осигуряване изпълнението на общинските дейности и свързаните с това доставки на стоки и извършване на услуги.

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълняване на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет и осъществява дейността си въз основата на правилник, приет от общинския съвет. С правилника се определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет. (чл. 52 от ЗОС).

Общинското предприятие, ще има определена икономическа и правна самостоятелност.

Съгласно чл. 53 от ЗОС общинското предприятие може да осъществява дейност по:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.

ЦЕЛИ:

Очакванията от създаването на Общинско предприятие „Комунални дейности” – град Цар Калоян и развитието на дейността му се изразява в следното:

 • Подобряване качеството на предоставяните услуги и местни дейности;
 • Постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата при предоставянето на услугите и местните дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население;
 • Осигуряване на гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението, тъй като цялостната дейност на предприятието се определя от решения на Общинския съвет и Кмета, за разлика от непроменяемите договорни отношения след процедура по ЗОП с външен изпълнител (търговско дружество)
 • Намаляване на цената на някой от предоставените услуги и осъществявани дейности, предвид това, че общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за цел реализация на печалба;
 • Възможност за най-оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение;
 • Осигуряване на непрекъсваемост на предоставяне на услугите, което не е гарантирано при провеждане на процедури по ЗОП;
 • Увеличаване на броя граждани, ползващи съществуващите услуги в общината;
 • Подобряване контрола върху някой от местните дейности;
 • Разширяване на спектъра и броя на разкритите нови услуги.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ:

Очакваните резултати се изразяват в увеличаване на ефективността при изразходването на бюджетни средства, подобряване състоянието на осъществяваните общински дейности, произтичащи от изпълнението на законови задължения на общината и/или в обществен интерес за задоволяване на различни потребности на населението, повишаване на качеството на предлаганите до момента услуги.

Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“-Цар Калоян:

Във връзка с разпоредбата на чл. 52, ал. 3 на ЗОС е изготвен проект на правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“-Цар Калоян.

С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

В връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 51 от Закон за общинската собственост Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали сеняма.

                                                     Р Е Ш И :

Общински съвет-Цар Калоян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закон за общинската собственост, създава общинско предприятие „Комунални дейности“-гр. Цар Калоян като звено към общинската администрация, което да изпълнява следните важни за населението услуги и дейности, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетните сметки на Община Цар Калоян:

 1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 2. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци;
 4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително метене, миене и оросяване;
 5. Озеленяване и поддържане на зелените площи, насаждения по улиците, градини, паркове, детски площадки и гробищни терени, както и производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система на община Цар Калоян;
 6. Стопанисване, организиране и управление на общинските пазари и паркинги, извършване на строителни и ремонтни работи в тях и други дейности и услуги, свързани с тях, организиране и събиране на таксите за ползването им и контрол по спазване на обществения ред на територията им;
 7. Поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти- общинска собственост и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
 8. Ремонтно - строителни дейности;
 9. Поддръжка, подмяна и ремонт на автобусни спирки и прилежащите им пространства;
 10. Поддръжка на гробищни паркове;
 11. Извършване на дейности и услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали;
 12. Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия;
 13. Осигуряване на заетост по проекти и програми съвместно с регионалните представителства на Агенцията по заетост и Дирекция „Социално подпомагане“ .
 14. Контрол по хоризонтални и вертикални маркировки;
 15. Извършване на възмездни услуги на физически и юридически лица – транспортни, изкопни, ремонтни и др. дейности, по цени, утвърдени от Общински съвет – Цар Калоян;
 16. Производство на варови и циментови разтвори и бетонови изделия – плочки, отводнителни решетки, ограничителни ивици, павета и др., за собствени нужди и продажба на тези изделия по цени, определени от Общински съвет;
 17. Дейности, възложени от Кмета на Община Цар Калоян, по участие при предотвратяване и ликвидиране на аварии, пожари и др. бедствия на територията на общината;
 18. Снегопочистване на уличната мрежа
 19. Ремонт, поддръжка и техническо обслужване на улично и парково осветление;
 20. Други дейности и услуги, утвърдени от Общински съвет - Цар Калоян.

Общинското предприятие е с наименование: “Комунални дейности” и е със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1.

         II. Общински съвет-Цар Калоян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 52, ал. 1 от Закон за общинската собственост, одобрява структурата и числеността на персонала, зает за изпълнение на дейностите, съгласно длъжностно разписание на Общинското предприятие – Приложение № 3.

        III. Общински съвет-Цар Калоян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” предоставя за стопанисване и управление движимо и недвижимо имущество- общинска собственост, посочено в Приложение № 1 и № 2.

        IV. Общински съвет-Цар Калоян, на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 от Закон за общинската собственост приема Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“-Цар Калоян.

        V. Общински съвет-Цар Калоян-Приема план сметка на общинско       предприятие, с наименование: “Комунални дейности” за 2020г. съгласно приложение №4.

Приложения № 1,2,3,4 са неразделна част от решението.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

     ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

17

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Съгласно чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша /представляващ Приложение №1 към настоящата докладна записка/, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата/. Предвид гореизложеното на основание чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали сеняма.

                                              Р Е Ш И :

 1. Общински съвет – Цар Калоян дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост, посочени в Приложение №1.1 за общо и за индивидуално ползване.Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
 2. Приема Годишен план за паша за 2020-2021 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ Приложение № 1.
 3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение № 1 е неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

18

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

В настоящия момент поземлени имоти :

1.27156.1.5 в местността „Габаре” с НТП „пасище мера“ в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 8056 м2 , категория на земята пета ,

2.№ 27156.25.8 в местността „Езерска кържина“ с НТП „пасище мера“ в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 2296 м2 , категория на земята седма ,

3.№ 77308.167.14в местността „Али увасъ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 4067 м2 , категория на земята четвърта ,

4.77308.331.34в местността „Станков дол” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 16072 м2 , категория на земята трета , и

5.№ 77308.349.22в местността „Мехлич” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 6367 м2 , категория на земята трета .

не попадат в слой ПЗП /постоянно затревени площи / , а се намират в обработваеми блокове и се ползват като ниви .За да се ползват съгласно предназначението им е необходимо да се извърши промяна на НТП на имоти от „Пасище, мера”, в НТП „Нива“, която промяна може да стане с решение на Общинския съвет.

Изготвени са скици на имотите, от които е видна площта, за която се предвижда промяна на НТП, а именно за целите имоти.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването върху земеделските земи „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали сеняма,

                                               Р Е Ш И :

I. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера“ в начин на трайно ползване „Нива“ на поземлени имоти:

1.27156.1.5 в местността „Габаре” с НТП „пасище мера“ в           землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 8056 м2 , категория на земята пета ,

2.№ 27156.25.8 в местността „Езерска кържина“ с НТП „пасище мера“ в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 2296 м2 , категория на земята седма ,

3.№ 77308.167.14в местността „Али увасъ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 4067 м2 , категория на земята четвърта ,

4.№ 77308.331.34в местността „Станков дол” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 16072 м2 , категория на земята трета , и

5.№ 77308.349.22в местността „Мехлич ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 6367 м2 , категория на земята трета .

II. Обявява поземлени имоти :

1.27156.1.5 в местността „Габаре” с НТП „пасище мера“ в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 8056 м2 , категория на земята пета ,

2.№ 27156.25.8 в местността „Езерска кържина“ с НТП „пасище мера“ в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян , с площ от 2296 м2 , категория на земята седма ,

3.№ 77308.167.14в местността „Али увасъ ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 4067 м2 , категория на земята четвърта ,

4.№ 77308.331.34в местността „Станков дол ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 16072 м2 , категория на земята трета , и

5.№ 77308.349.22в местността „Мехлич ” с НТП „пасище мера“ в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308 , община Цар Калоян , с площ от 6367 м2 , категория на земята трета .

от публична в частна общинска собственост, поради промяна НТП на гореописаните имоти.

III. Извършените промени следва да бъде отразени в съответните актове за общинска собственост.

Приложения:

Скици на поземлени имоти № 15-177963-21.02.2020 г., № 15-177967-21.02.2020 г., № 15-177969-21.02.2020 г., № 15-177971-21.02.2020 г.,   № 15-177970-21.02.2020 г., издадени от СГКК, гр. Разград и АОС с                       № 119/30.01.2007 г.,112/30.01.2007 г.,218/31.01.2011 г. , и 91/04.07.2007 г.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

19

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

С молба с вх. № 1763/26.11.2019 г. Цонка Добрева Цонева, собственик на поземлен имот с идентификатор № 77308.254.9, в землището на гр. Цар Калоян, местността Габъре, е поискала да й бъде дадено съгласие за преминаване през съществуващ селскостопански път - имот с идентификатор № 77308.254.695, в землището на гр. Цар Калоян, публична общинска собственост, с цел проектиране на нова пътна връзка между републикански път Е-70 и собственият й поземлен имот, с цел неговото обслужване, съгласно приложена схема. От схемата е видно, че дължината на отсечката, през която се иска преминаване е 150 метра.

Съгласно чл. 192, ал. 3 на Закон за устройство на територията „Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината“.

Съгласно Становище с изх. № 94-00-42/28.06.2018 г. на Областно пътно управление-Разград на АПИ, имотът на Ц. Цонева не граничи пряко с републикански път I-2 „Русе-Разград-Шумен“, поради което за обслужването на имота и за изграждане на нова пътна връзка е необходимо съгласие от Община Цар Калоян за застрояване на съществуващия селскостопански път с идентификатор 77308.254.695, с който граничи имот № № 77308.254.9.

Съгласно ал. 6 на чл. 192 от ЗУТ „Цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3“.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма.

 

                                               Р Е Ш И :

 1. 1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на право на преминаване през имот с идентификатор № 77308.254.695, в землището на гр. Цар Калоян, публична общинска собственост, с предназначение – селскостопански път, в полза на собствениците на имот с идентификатор № 77308.254.9, находящ се в землището на гр. Цар Калоян, с цел проектиране на нова пътна връзка между републикански път Е-70 и поземления имот, с цел неговото обслужване, съгласно приложена схема.
 2. 2.Разрешава на кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед по чл. 193, ал. 3 на ЗУТ, след като бъде определена и платена цената на правото на преминаване по реда на чл. 210 на ЗУТ.

Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

20

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Изготвене годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на отпадъците на община Цар Калоян за периода 2017-2020г.“ Същата е изготвена в съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и приета от Общински съвет гр. Цар Калоян с Решение № 44, Протокол №7 от 30.10.2017 год.

Основните цели залегнали в програмата са:

ü  Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

ü  Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

ü  Управление на отпадъците, което да гарантира чиста и безопасна околна среда;

ü  Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Приоритети през 2019 година по изпълнение на Програмата са:

ü  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

ü  Разделно събиране на отпадъци;

ü  Намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци на регионално депо;

ü  Почистване на замърсени терени с отпадъци.

Изпълнените дейности в Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата докладна.

Във връзка чл.59, ал. 9 Кметът на общината ежегодно в срок до 31 март е длъжен да информира Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходното календарна година, включително и РИОСВ – гр. Русе.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.52 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, предлагам Общински съвет на Община Цар Калоян да разгледа Годишния отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали сеняма,

                                          

                                           Р Е Ш И :

Общински съвет Цар Калоян приема Годишен отчет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците на община Цар Калоян през предходната 2019–та календарна година, съгласно Приложение №1.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Приложение №1 e неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№21

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Закона за местните данъци и такси регламентира, събирането на местни такси за битови отпадъци от общините.

В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ Общински съвет – Цар Калоян с Решение № 8 от 28.02.2003 г е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.

„Такса битови отпадъци“ се плаща на две равни вноски, а на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, със Решение от 13 март 2020 г. Народното събрание, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно положение. Във връзка с изпълнение на Решението на Народното събрание и с препоръките на Националния оперативен щаб със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. Министърът на здравеопазването наложи спазването на противоепидемични мерки, голяма част от които насочени към ограничаване на посещенията на гражданите на публични места, тъй като рискът от разпространение на заразата е по-висок.

Всички отговорни институции призовават гражданите да останат по домовете си с оглед препятстване на разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Министерство на финансите е предприело действия за удължаване на срока за годишното счетоводно приключване и представянето на годишните финансови отчети и декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане до 30 юни, както и удължаване на срока за плащане на местните данъци и такси с отстъпка.

Община Цар Калоян също е предприела определени действия, за да се създадат стимули и условия за преодоляване на струпването на граждани на обществени места, в т.ч. и в сградата на Община Цар Калоян.

Като мярка свързана с реализирането на тези действия на общините е предложено да се удължи срока за плащане с отстъпка за такса на ,,битови отпадъци‘‘ до 30.06.2020 г.

Във връзка с гореизложеното Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали сеняма.

                                                    

                                                       Р Е Ш И :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян и Решение от 13 март 2020 г. Народното събрание, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България:

1. УДЪЛЖАВА срока за плащане с отстъпка на „такса битови отпадъци“ за 2020 г. – до 30.06.2020 г.

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Цар Калоян да предприеме всички необходими действия по организиране на изпълнението на настоящото решение.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                        

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№22

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

През 2019 г. проектантският екип на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян изчисли остатъчния му обем. В резултат на извършените геодезически заснемания и направените изчисления се установи, че към месец август 2021г. депото ще запълни своя капацитет.

Община Разград е възложила на проектантския екип на депото да изготви работни проекти за изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. Строителната стойност на инвестиционния проект е на стойност 6 654 817,49лв. с ДДС.

На проведените заседания на Общото събрание на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Разград“ са обсъдени въпросите, свързани с изграждането на трета клетка на депото и възможността за финансиране от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе, които към 31.12.2019 г. са в размер на 10 156 657,26 лв. Тези средства представляват общата сума на внесените отчисления от всички общини, включени в сдружението.

Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Разград“ също така имат задължение за съфинансиране на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от „РСУО Разград“, в размер на 4 971 971,68, за които е взето решение да се осигурят от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе. Делът на Община Цар Калоян за финансиране на проект за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци е в размер на 236 789,28 лв.

От посочените стойности към 31.12.2019 г. е видно, че от внесените отчисления по чл. 64 от ЗУО има свободен финансов ресурс в размер на 5 184 685,58 лв., който може да се ползва за финансиране изграждането на трета клетка на регионалното депо. Относителният дял на разходите на Община Цар Калоян за изграждането на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ на база количество депониран отпадък през 2019г. е в размер на 2,72% от общата стойност на инвестиционния проект. Дяловото участие на Община Цар Калоян в абсолютна стойност е в размер на 181 011,04лв.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонниране на отпадъци на МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01.2017 г.), събраните суми от отчисленията могат да бъдат изразходвани за финансиране и изграждане на депа за отпадъци, след приети решения на общинските съвети на общините, включени в регионалното сдружение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 24, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01.2017 г., Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                       Р Е Ш И :

1.Община Цар Калоян в партньорство с общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат и Самуил да участва в изграждането на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

2.Със средствата от внесените Община Цар Калоян, включена в Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Разград“ отчисления по реда на чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе да се покриват съответния дял на Община Цар Калоян, който е в размер на 181 011,04 лв. за изграждането на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

3.Възлага на кмета на Община Разград ангажимент за провеждане на необходимите процедури за изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№23

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                              Р Е Ш И :

 1. Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет, както следва:  

                                                                                                       Било                  Става Функция - „Жилищно строителство и благоустройство“

§51-00 Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа             69 800                   30 500

§53-09 Проектиране за "Реконструкция на водопроводна

мрежа в село Езерче, община Цар Калоян"                                             0                   39 300

ОБЩО :                                                                                             69 800                   69 800  

 1. 2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

   ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

24

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 03.04.2020 година

Съгласно чл.34,ал.1,т.2 от ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 бюджетните организации могат да извършат разходи в полза на работниците и служителите за пътуване от местоживеенето до местоработата и квалификация,изискващи се за съответната длъжност.

Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността,определени с длъжностни характеристики,работодателят,а за дейностите,финансирани от общинските бюджети-общинския съвет ,утвърждава списък на длъжностите и на лицата,които имат право на транспортни разходи.

С решение №6/24.01.2020г. и Приложение №3 към него Общински съвет-Цар Калоян утвърди списък на пътуващия персонал на Община Цар Калоян за 2020 година.

През месец февруари 2020 година в дейност,,Общинска администрация‘‘ в Община Цар Калоян е назначен нов служител,който пътува от гр.Разград и който не фигурира в утвърдения от Общински съвет-Цар Калоян списък за пътуващия персонал на общината.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.34,ал.1,2 и 3 от ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година,след поименно гласуване Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                Р Е Ш И :

1.Актуализира списъка за пътуващия персонал на Община Цар Калоян,който имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи съгласно Приложение №3 на Решение №6/24,01.2020г.на Общински съвет –Цар Калоян,като към утвърдения списък добавя в т.5 новоназначения служител на глъжност ,,юрист‘‘ с маршрут на пътуване както следва:

-Айджин Азиз – Разград – Цар Калоян – Разград

2.Средствата ще бъдат изплащани срещу представени докуманти за пътуване /билети,абонаментни карти или фактура за заредено гориво/.Разходите ще бъдат изплащани от бюджета на дейност ,,Общинска администрация‘‘ в Община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                /п/

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река