ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №10

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 31.01.2020 година

 

Р Е Ш Е Н И Е №10

 

Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗМСМА, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове-общините, пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация на спечелили проекти, поетапно внедрява нови практики в общините. Чрез дейността си НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание, което се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в Общото събрание всяка община е представена от двама делегати-кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата кандидати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ.

Подходящо е нашите представители да са запознати с дейността на НСОРБ. В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност да участва в работата на Общото събрание, общинският съвет определя друг свой представител, който да го замества в конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, предлагам с настоящото решение да изберем и заместник на определения от нас делегат.

През следващите месеци НСОРБ ще актуализира състава на своите 12 постоянни комисии, в които се обсъждат въпроси от общ интерес по основни общински сфери на дейност /здравеопазване, образование, социални услуги, европейски проекти и други/. В състава на комисиите, на доброволен принцип, участват общински съветници, кметове, експерти от общинската администрация. В зависимост от приоритетите на нашата община всеки от общинските съветници може да бъде включен в някоя от постоянните комисии, които работят към НСОРБ.

Във връзка с това, предлагам да бъде взето следното решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, “против” – няма, “въздържали се” – няма,

                                                           

Р Е Ш И:

  1. Определя за делегат в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Р България представителя на общинския съвет

           Дауд Аляовлу –кмет на община Цар Калоян

           ..……………………………………………………………………….

     трите имена                                                            позиция в ОбС

  1. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

 Гюнай Узунали- председател на ОбС-Цар Калоян

   ………………………………………………………………………….

    трите имена                                                            позиция в ОбС

       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 31.01.2020 година

 

Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта „Ежегодно до 31 януари кметовете на общини предоставят на областните управители общинския годишен план за младежта за текущата година и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината за предходната година“.

Съгласно разпоредбите на чл. 16 от същия закон „Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, където такъв е създаден.

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Общинският план за младежта съдържа:

1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;

2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;

3. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;

4. организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;

6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.“

Във връзка с това е изготвен План за младежта на община Цар Калоян за 2020 г.,  като на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и   чл. 15, ал. 4 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта предлагам,  Общински съвет - Цар Калоян  с 12 гласа “ЗА”, “против” – няма, “въздържали се” – няма,

Р Е Ш И :

1.Приема  План за младежта на община Цар Калоян за 2020 г.

   Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

Гюнай Узунали:

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян                                 

 

 

Изготвил протокола:

Неджмие Карасюлейманова

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река