ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

1

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

Постъпили са заявления от собственици на пчелини, с които лицата желаят да им бъде разрешено наемането на общински имоти с цел настаняване върху тях на притежаваните от тях пчелни семейства.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти“.

Чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост предвижда, че „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.“, а ал. 2 на същия член гласи, че „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред“.

Условията и реда за провеждане на търгове и конкурси е уреден в Глава Осма на Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, и за целите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма;

                                                   Р Е Ш И :

 1. 1.Дава съгласие за отдаване под наем на следните земи от Общински поземлен фонд:          
 2. 1.1.2 /два/ дка от поземлен имот с идентификатор 38830.99.35,в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „Кьоклюк”, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ от 14, 232 дка;
 3. 1.2.0, 700 дка от поземлен имот с идентификатор 77308.347.2,в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езиците”, с НТП „Гора и храсти в земеделски земи”, с площ от 170, 900 дка.
 4. 1.3.Поземлен имот с идентификатор 77308.347.4,в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езиците”, с НТП „Гора и храсти в земеделски земи”, с площ от 1, 501 дка.

Процедурата следва да се проведе по реда, предвиден в глава Осма на Наредба № 5, за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, отговарящи на изискванията на ЗП.

 1. 2.Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване и да сключи договори за наем за срок от пет календарни години със спечелилите кандидати. След изтичане на определения срок, по искане на наемателя договорът може да се продължи за още една година.
 2. 3.Определя минимална годишна наемна цена в размер на 50 (петдесет) лева за декар площ. Задължава наемателите на имоти от общинския поземлен фонд да заплатят достигнатата годишната наемна вноска при подписването на договорите за наем.
 3. 4.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.
 4. 5.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

Средствата за дейност „Общинска администрация“ за разходи за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения са определени, като делегирана от държавата дейност и се финансират съгласно стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване. Този стандарт се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Определеният за всяка община размер на средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности за кметове, кметски наместници и същинска администрация се приема със Закона за държавния бюджет. В определените стойностни показатели на общините за разходите на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ се включват два компонента – за кметове и за същинска администрация.

В брой 100/20.12.2019г. на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г., приет от 44 – то Народно събрание на 05.12.2019г., в който са определени и стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности. Средствата за Община Цар Калоян за държавно делегирана дейност „Общинска администрация“ за 2020г. са в размер на 556 600 лв., от които 65 200 лв. са за възнаграждения на кметове и 491 400 лв. за възнагражденията на служителите в общинската администрация.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър и следва да бъде съобразен с разполагаемия финансов ресурс на общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. и във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14/04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 1. 1.Утвърждава размери на индивидуални основни месечни възнаграждения на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.01.2020г., както следва:

- кмет на Община Цар Калоян -2500 лв.

- кмет на Кмество с. Езерче -1500 лв.

 1. 2.Настоящото решение да бъде изпратено в 7-дневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

Съгласно новоприетия чл. 49, б. „ж“, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството/в сила от 08.10.2019 г./, „За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.“.

Съгласно чл. 49, б. „ж“, ал. 2 от Тарифата „За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ“.

С оглед необходимостта от събирането на такса, представляваща разликата между таксите по раздел VI на Тарифа № 14, за документ на хартиен носител и за електронен документ, както и с оглед необходимостта от актуализиране на други видове такси, предвидени в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 13.12.2019 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл.21 ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – гр.      Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 1,

 

                                                   Р Е Ш И :

 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, както следва:

І. Изменя се чл. 21, ал. 1, т. 2: От „Такса на ден за храна в размер на 2, 20 лева“ става „Такса на ден за храна в размер на 2, 60 лева“.

II. Изменя чл. 31 и чл. 32 по следния начин:

 1. 1.Досегашният чл. 32, ал. 1 става чл. 31, ал. 2.
 2. 2.Досегашният чл. 31, ал. 4 става чл. 31, ал. 3.
 3. 3.Досегашният чл. 32, ал. 2 става чл. 31, ал. 5.
 4. 4.Създава нов чл. 32 със следното съдържание: „За услуги по чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, предоставяни на основание чл. 55, ал. 8 от с.з., Община Цар Калоян събира такси по чл.49, б. „ж“, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, която представлява разликата между таксите за документи на хартиен носител и за електронен документ“.
 1. 2.Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията в Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.
 1. 3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС  

 

                      

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

                 На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – няма,

                                                         Р Е Ш И:

1. Приема отчета за средствата от Европейския съюз за 2019 г. в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               2674920       2674920         100.00%

2.31-18 Целеви субсидии по код 488001             4086             4086           100.00%

3.31-28 Др.целеви трансфери                           23784         23784            100.00%

4.61-00 Получени трансфери                           480872     480872             100.00%

5.76-00Временен заем в СЕС                             19848       26855             135.30%

6.88-00 Събрани средства за др.орг.                                  23218

7.95-01 Остатък към 01.01.2019                   48692         48692               100.00%

8.95-07 Наличност на 31.12.2019                   -71177       -89678      

9.36-11Получени застрохователни суми         542             542               100.00%

10.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст       -359           -359             100.00%              

11.45-00Помощи и дарения от страната       1818       1818               100.00%    

12.24-06 Приходи от наеми на земя               14971       14971             100.00%

14.31-20 Възст.трансфери                                               -24016

Общо държавни приходи:                             3197997   3185705             99.62%

 

 

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   5000             3134             62.68%

2.13-00 Имуществени данъци                      220000           258085         117.31%

4.24-00 Приходи и доходи от собств.           88350             73258           82.92%

5.27-00 Общински такси                                 157300           186103         118.31%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             80000           68120           85.15%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                   12000             9806           81.72%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                         6500               16440         252.92%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 - 9700             -13847         142.75 %        

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА     62086             34605             55.73%

10.41-00 Приходи от концесии                     5200             5291             101.75%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия   619000           619000           100.00%  

12.31-13 Капиталови разходи                     119500         119500             100.00%    

13.61-02 Предоставени трансфери           -32671       -102319           92.89%    

14.45-00 Помощи и дарения от страната 6000             5800               96.67%

15.95-01 Наличност на 01.01.2019               1348479     1348479           100.00%

16.95-07 Наличност на 31.12.2019                                 -901813

17.31-18 Др.трансфери                               815300         815300         100.00%

Всичко общински приходи:                     3422344       2476822         72.37%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация         490048       445629         90.94%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           26340         10149         38.53%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       67480         60182         89.18%    

-Дейност 311ДГ                                                   439789       544350       123.78%      

-Дейност 389Др.дейности по образов.               7710         9447           122.53%  

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ       45705       52411           114.67%

-Дейност 530 ЦНСТ                                          221080     228473         103.34%

-Дейност 532 Програми по временна зает.     388374     388374         100.00%      

-Дейност 550 ЦСРИ                                           48600     48800           100.41%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.               20921       20921           100.00%

-Дейност 738 Читалища                                   122946     93872           76.35%

-Дейност 713 Спорт за всички                             1206       1066             88.39%

-Дейност 117 Държавни и общ.служби по изб.65285       65285           100.00%    

2.Общообразователни училища                       1252513       1216746       97.14%

   Общо държавни разходи:                           3197997       3185705       99.62%      

 

 

 

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            3062664         2154619         70.35%

-Дейност 122 Общ.адмистрация               499826         428801           85.79%

-Дейност 123 Общински съвети               137400           135288         98.46%

-Дейност 311 ДГ                                         189435         170254           89.87%

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж   721840           123808           171.52%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера         5630             8594             152.65%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост 15000           3955               26.37%

-Дейност 604Осветление на улици и пл.   45000           44282             98.48%

-Дейност 622 Озеленяване                           50800         50211             98.84%

-Дейност 623 Чистота                               73000           86985           119.16%

-Дейност 714 Спортни бази                       20000           18637             93.19%

-Дейност 745 Обредни домове и зали         6000           4026                67.10%

-Дейност 832 Служби по под.пътища     60692         58559               96.49%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.           2500           2336                 93,44%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.             2320         1729                74,52%                          

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под. 1056748     1010412           95.62%  

-Дейност 283 Превантивна дейност бедс.   5000          

-Дейност 603 Водоснабдяване и канализ.   171473     6442                  3.76%

2.Образование                                               359680     322203             89.58%               ____________________________________________________________________

Всичко общински разходи:                       3422344     2476722           72.37%

5.Разходи за представителни цели:       План         Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               5800           5800                   100.00%

-Общински съвет                                     2900            2900                   100.00%

-Кмет с.Езерче                                         500             500                       100.00%

-Кмет с.Костанденец                               200               200                     100.00%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Основен ремонт сграда детски кът               35000     34936       99.82%

§52-01 Придобиване на ДМА/компютри и хардуер/   5000     2680        53.60%%

§52-03Система за видеонаблюдение общ.адмм.         1664        

§53-03 Система за видеонаблюдение ДГ                     9456

§53-09 Кадастр. план с.Езерчен                                   14500       14500     100.00%

§53-09 Проект изгр.нафетено стопанство               19680       5904     30.00%

§53-09 Проект сграда социален патронаж             15840         4752     30.00%

§53-09 Проект улици с.Езерче и гр.Цар Калоян       18360

Всичко капиталови разходи:                                  119500     62772         52.52%

 

 

 

7.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Основен ремонт сграда детски кът             3647

§51-00 Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян-етап 2 по ПМС №315 340000     301149 88.57%

§51-00Основен ремонт ул.Янтра с.Езерче               157803       157803 100.00%                                                                        

§51-00 Основен ремонт ул.Т.войвода с.Езерче       52401         52401   100.00%

§51-00 Основен ремонт ул.Странджа с.Езерче     99951       99951   100.00%

§51-00Основен ремонт ул.Т.Каблешков с.Езерче 62797       62797   100.00%

§51-00 Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване прилежащи терени на ул.Васил Левски от ОК186 до ОК107 с.Езерче по ПМС №165                                                                     600000        575396   95.89%

§52-01 Придобиване на безжична мрежа           9930             9930     100.00%

КР от преходен остатък:                            1326529         1259427 94.94%%

8.Капиталови разходи от собствени приходи:

§51-00Основен ремонт на водопр.ул.Плиска и Преслав 21473   6442   30.00%

§52-01 Придобиване на компютри                                 2184     984   45.05%

§52-03 Видеонаблюдение общ.администра                   2400     2394   99.75%

§52-03 Придобиване на горелка ДГ                               12160   12154   99.75%

§52-03 Придобиване на соларен панел                             2019   2019    100.00%

§52-03 Придобиване на климатик                                   1830   1830   100.00%

§52-03 Придобиване на дет.пързалка                           1320   1320   100.00%

Общо КР от собствени средства:                               43386   27143 62.56%

9.Капиталови разходи от §31-18 Предоставени целеви трансфери:

§51-00Изграждане на сграда за соц.услуги ПМС№348   620000 0

§51-00Реконструкция на водопр.мрежа с.ЕзерчПМС№348 150000   0

Общо по §31-18                                                                  770000       0

10.Отчет на средствата от Европейския съюз към 31.12.2019г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                     236286         236286         100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета         -26855           -26855           100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2019г.             2084             2084           100.00%  

§95-07 Остатък към 31.12.2019г           -1798           -1798             100.00%

§88-00 Средства за др.бюджети           -23218           -23218         100.00%

§62-00 Трансфери между бюджети       6432               6432           100.00%

Всичко приходи:                                       192931         192931         100.00%

Б.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                             32344           32344             100.00%

Проект ОП“Наука и образование“       14585         14585             100.00%

Проект“Приеми ме“                                 53825         53825               100.00%

Проект“Програма за временна заетост“92177     92177               100.00%

Общо разходи:                                             192931     192931             100.00%

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И :

 

1.Приема настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг,който е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг/ЗОД/.

Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

1.емисии на общински ценни книжа;

2.дълга,поет с договори на общински заеми;

3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

4.изискуемите общински гаранции;

5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз;

7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

През изминалата 2019 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

1.През 2019г.са възстановени от проект“Активно включване“по бюджета 30982.23лв.,които към 31.12.2018г.бяха ползвани като заем.

2.През 2019г.са финансирани разходи по проект“Топъл обяд“ като заем от бюджета, които към 31.12.2019г.са в размер на 2073лв. .

3.През 2019г.са финансирани разходи по проект“Работа“ със заем от бюджета,които към 31.12.2019г.са възстановени.

4.През 2019г.са финансирани разходи по проект“Приеми ме“,които към 31.12.2019г.са в размер на 784лв.

След верифициране на разходите по проектите същите ще бъдат възстановени по бюджетната сметка на общината.

5.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020година и ПМС №381 от 30 декември 2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020година и на основание чл.17,ал.6 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет гр.Цар КалоянОбщински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

                                           Р Е Ш И:

1.Приема бюджет за 2020г. както следва:

1.1.По прихода в размер на 5263116лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2999097лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 2904657лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2020г.в размер на 94440лв.,разпределен както следва:

-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                                       18970лв.

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                                     45616лв.

-Читалища                                                                                         29074лв.

-Др.дейности по соц.осигуряване-по Наредба за безпл.пътуван.   780лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 2264019лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 250000лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 421168лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 582900лв

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 42100лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в размер на 203800лв.

1.1.2.6.Изплатен трансфер за сметище/61-02/                           -133000лв.

1.1.2.7.Преходен остатък в местни дейности                         897051лв.

В.т.ч.за капиталови разходи от предходна година                    119241     лв.

                                                          

1.2.По разходите в размер на 5263116лв.,разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2,,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2999097лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 2264019лв.съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва:

1.4.1.Членски внос                                        6900лв.

1.4.2.Помощи при погребение                       2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                        114840лв./разпределя се от комисия определена със заповед на кмета на общината/,плюс 29074лв.от преходен остатък,който се предоставя в края на годината

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- 20000лв.,в.т.ч.6000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,12000лв.за “Калоянови дни”,2000лв.за подпомагане на спортните клубове.

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%отосновните   възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация./члл35 от ПМС №381/

1.7.Приема разходи за представителни цели за 2020г.както следва:/чл.33 от ПМС№381/

1.7.1.Кмет на общината                                         6340лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                       3170лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                             600лв.

1.8.На основание чл.34,ал.1,2 и 3 от ПМС №381 за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г.утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи/съгласно Приложение №3/.

1.9.На основание чл.4 от ПМС №67/14.04.2010г.определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,/съгласно Приложение №4/

1.10.На основание чл.11,ал.10 от ЗПФ и на основание чл3,ал.2,т.2 от Наредба №20 на Общински съвет гр.Цар Калоян определя второстепенните разпоредители и разпоредителите на делегирани бюджети към община Цар Калоян/съгласно Приложение №5/

1.11.На основание чл.50 от ЗДБРБ за 2020г.,на основание чл.84,ал.4 и чл.94,ал.3,т.6 от ЗПФ,на основание чл.18,ал.2,т.6 от Наредба №20 утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2020г./съгласно Приложение №6/

1.12.На основание чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ приема план-график за просрочените задължения,които ще бъдат изплатени през 2020годинаи размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани през 2020г./съгласно Приложение №7/

1.13.На основание чл.94,ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ приема максимален размер на новите задължения и максимален размер на ангажиментите за разходи за 2020г./съгласно приложение №8/

1.14.На основание чл.94,ал.3,т.9 от ЗПФ приема актуализирана тригодишна прогноза за периода 2020-2022година/Приложение №9/.

1.15.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,съфинансирани от ЕС

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 са неразделна част от докладната записка.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

През м. януари 2020 г. е изтекъл срокът на договор за наем № 4/09.01.2015 г., с който са отдадени под наем помещения от нежилищна сграда, с предназначение „Сграда за комуникационни системи“, с идентификатор 27156.501.225.1, частна общинска собственост, в поземлен имот с идентификатор 27156.501.225 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, актуван с АОС № 7/09.06.1998 г.

С писмо с вх. № ВхК-54/14.01.2020 г. от „Български пощи“, досегашен наемател на помещенията, е заявено желанието им ползването на помещенията в с. Езерче да продължи.

Сградата е частна общинска собственост съгласно АОС № 7 от 09.06.1998 г.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.“.

Ал. 2 на същия член предвижда, че „отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс…Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, Общинския съвет с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма.

                                               Р Е Ш И :

 

 1. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на следните помещения от нежилищна сграда, с предназначение „Сграда за комуникационни системи“, с идентификатор 27156.501.225.1, частна общинска собственост, в поземлен имот с идентификатор 27156.501.225 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, актуван с АОС № 7/09.06.1998 г.:

Помещение 1, с площ от 15,60 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 20, 59 лева, без ДДС;

Помещение 2, с площ от 12,40 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 16, 36 лева, без ДДС;

и избен етаж - Помещение 3, с площ от 12,40 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 16, 36 лева, без ДДС, определени съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти - Приложение № 1 към Наредба № 5.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

По силата на чл. 12, ал. 1 – ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат Програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:                                          

-         Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;    

-         Националния план за действие по енергийна ефективност;

-         Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия

-         Националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация

-         Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

     Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.)  

Основната цел на програмите по енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които да доведат до енергийни спестявания, както и възможните варианти, по линия на които могат да бъдат изпълнени тези дейности и мерки.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 - ал.3 от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Цар Калоян Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                     Р Е Ш И:

 1. 1.Приема Програма за Енергийна ефективност на Община Цар Калоян за периода 2020-2024 год.        
 2. 2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

Приложение: Проект на Общинска програма за енергийна ефективност на община Цар Калоян за периода 2020-2024г.

  

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 24.01.2020 година

В Община Цар Калоян е постъпило искане с вх. № 91/21.01.2020 г. от Ибрахим Мехмедов Омуркьовлов от с. Езерче, с което лицето иска да му бъде отдаден под наем терен – публична общинска собственост, на който да бъде разположен търговски обект тип „павилион“ за срок от 10 години.

„Павилионът“ като преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности попада в обхвата на чл. 5, т. 2.1. на Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията „Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

Във връзка с това, главният архитект на Община Цар Калоян е изготвил схема за разполагане на преместваемия търговски обект, на терен с площ от 24 кв. метра /6 м на 4 м/, находящ се в южната част в началото на ул. Васил Левски, в с. Езерче, представляващ публична общинска собственост.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян,Преместваеми обекти в общински имоти се поставят с разрешение за поставяне след провеждане на търг за отдаване под наем на определената в схемата площ – за обекти по чл.5, точка 2.1 и т.2.2.”.

Съгласно чл. 15, ал. 3 „Търговете се провеждат по реда на глава осма от Наредба № 5 на Общински съвет Цар Калоян за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост…” .

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно ал. 7 на цитираната по-горе разпоредба „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 на Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 18 и чл. 18 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, Общински съвет – гр.Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма;

                                                        Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ календарни години на терен, с площ от 24 кв. метра, находящ в южната част и в началото на ул. Васил Левски в с. Езерче, община Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на търговски обект тип „павилион“, при първоначална тръжна цена, определена в т. 1 на Тарифа към Наредба № 5: месечна наемна цена за ползване на 1 кв. метър недвижим имот – І-ва зона в с. Езерче – 1,60 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложения: 1. Заявление с вх. № 91/21.01.2020 г. от Ибрахим Омуркьовлов и 2. Схема за разполагане на преместваем обект тип „павилион“ на Гл. архитект на Община Цар Калоян;

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река