ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 10

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-032/15.11.2019 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян и Завет, е видно, че на 19.12.2019 г., в 11 часа, предстои провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

 1. 1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, намален с 50 % съобразно първоначално предложения. Докладване на отправено запитване от страна на Асоциацията относно неприетия до момента бюджет за 2019 г. и получено становище от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за необходимостта от приемането му;
 2. 2.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на дължавата в бюджета за 2020 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
 3. 3.Други.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред на заседанието:

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,


                                                              Р Е Ш И:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

 1. 1.Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г.
 2. 2.Решение № 2: На основание чл. 198, ал. 4 от Закона за водите във вр. с чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2020 г. да е в размер на 9 485, 15 лева /девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 15 ст./.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Заверен препис от решението на Общинския съвет следва да бъде предоставен на Асоциацията по В и К в деня на провеждане на заседанието.

Приложения: Писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-032/15.11.2019 г. на Областния управител на Област Разград,

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейман

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

В Община Цар Калоян постъпи искане на директора на ОД „Земеделие“ - Разград с Вх. № РД-12-02-1569/26.11.2019г. за предоставяне на имоти „Полски пътища“ за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян. Към постъпилото искане са приложени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ за землищата в община Цар Калоян и Приложение № 2 към тях, представляващо регистър на имоти с начин на трайно ползване полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване във всяко землище.

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имотите се предоставят за ползване по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “за”, против - няма, въздържали се – няма,


                                                              Р Е Ш И:

 1. 1.Предоставя за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви, в землищата на населените места в община Цар Калоян, представляващи имоти с начин на трайно ползване „полски пътища“, включени в Приложение № 2, на цена в размер на60лв. /шестдесет лв./ на дка за всяко от трите землища /гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец/.

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение № 2 е неразделна част от докладната записка и протокола.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейман

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 12

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

В Община Цар Калоян е получено писмо с изх. № 086/28.11.2019 г., от което е видно, че в първото полугодие на 2020 г. ще се състои отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „Толерантност“. Във връзка с организацията за подготовката и провеждането му следва с решение на Общинския съвет да бъдат определени делегат и заместник-делегат, които да представляват Община Цар Калоян в ръководните органи на сдружението.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян, след гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                     Р Е Ш И:

Общински съвет-Цар Калоян определя за делегат на отчетно-изборно общо събрание на сдружение Толерантност, което ще се състои през първото полугодие на 2020 г., Дауд Назиф Аляовлу - Кмет на Община Цар Калоян и за заместник-делегат - Гюнай Шабан Узунали – Председател на Общински съвет Цар Калоян.

Препис-извлечение от решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Сдружение „Толерантност“, на Кмета на Община Цар Калоян – за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Приложения: Писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-023/14.06.2019 г. на Областния управител на Област Разград,

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейман

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

Получено е писмо с изх. № 398/21.10.2019 г. от Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България /НАПОС-РБ/, от което е видно, че с оглед присъединяването към състава на НАПОС-РБ и през новия мандат на общинските съвети /2019-2023 г./, е необходимо да бъде подновено членството на председателя на ОбС-Цар Калоян в Асоциацията.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет–Цар Калоян след гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма.

                                                               РЕШИ:

Общински съвет-Цар Калоян дава съгласие председателят на Общински съвет-Цар Калоян да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България, като дължимият членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския бюджет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации“.

Препис-извлечение от решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност, както и на НАПОС-РБ в срок до 20.12.2019 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Неджмие Карасюлейман

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

Постъпило е искане с вх. № 1697/06.11.2019 г. от Местан Хасанов Чакалов, за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ № 77308.304.1, в местността Станков дол, в землището на гр. Цар Калоян. Собственикът на имота има намерение да строи „Стопанска сграда за отглеждане на животни“.

Съгласно Становище на Главния архитект на Община Цар Калоян, искането, което е на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, е допустимо и са налице всички условия за промяна предназначението на част от имот № 77308.304.1, като се промени режима на устройството и застрояването му.

Приложено е Техническо задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията, което обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват и етапите за изработване.

Към преписката е приложена и Обяснителна записка към проект за ПУП-ПЗ с посочени техноко-икономически показатели на площта за застрояване.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма.

                                                              РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ № 77308.304.1, в местността Станков дол, гр. Цар Калоян, по плана на гр. Цар Калоян, във връзка с Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им;

2.Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на посочения имот.

3.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

           Неджмие Карасюлейман

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

Проявен е интерес за закупуване на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, област Разград, както следва:

 1. 1.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.14 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 905 кв. метра (две хиляди деветстотин и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 397 от 27.02.2012 г., стар № 102014. Пазарна оценка за имота - 1 035 лева (хиляда тридесет и пет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 2. 2.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.184.31 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-десета, с площ от 618 кв. метра (шестстотин и осемнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 501 от 02.07.2012 г., стар № 1840321. Пазарна оценка за имота-43 лева (четиридесет и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
 3. 3.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.30 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 367 кв. метра (триста шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 406 от 05.03.2012 г., стар № 103030. Пазарна оценка за имота-131 лева (сто тридесет и един лева), определена от независим лицензиран оценител.
 4. 4.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.27 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 713 кв. метра (седемстотин и тринадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 405 от 05.03.2012 г., стар № 103027. Пазарна оценка за имота-254 лева (двеста петдесет и четири лева), определена от независим лицензиран оценител.
 5. 5.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.24 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 167 кв. метра (две хиляди сто шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 403 от 05.03.2012 г., стар № 103024. Пазарна оценка за имота-
 6. 6.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.23 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 944 кв. метра (хиляда деветстотин четиридесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 402 от 05.03.2012 г., стар № 102023. Пазарна оценка за имота-772 лева (седемстотин седемдесет и два лева), определена от независим лицензиран оценител.
 7. 7.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.20 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 145 кв. метра (хиляда сто четиридесет и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 400 от 27.02.2012 г., стар № 102020. Пазарна оценка за имота-693 лева (шестстотин деветдесет и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
 8. 8.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.185.10 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 460 кв. метра (четиристотин и шестдесет кв. метра), актувана с АЧОС № 508 от 02.07.2012 г., стар № 185010. Пазарна оценка за имота-227 лева (двеста двадесет и седем лева), определена от независим лицензиран оценител.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

От оценките на земи по чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ на независимият оценител е видно, че текущите пазарни цени на един декар от имот, варират между 69 лева и 350-490 лева, в зависимост от категорията на имота. С оглед практиката на Общинския съвет, при продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост, да се придържа към средните пазарни цени на поземлени имоти в региона, предлагам началните тръжни цени да се определят на 700-800 лева на декар от имот.

Беше направено предложение към началната тръжна цена на всеки от имотите да бъде добавена сумата от 50 лева, която представлява разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за всеки имот.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

РЕШИ:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

 1. 1.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.14 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 905 кв. метра (две хиляди деветстотин и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 397 от 27.02.2012 г., стар № 102014, при първоначална тръжна цена в размер на 2 033, 50 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 2. 2.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.184.31 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-десета, с площ от 618 кв. метра (шестстотин и осемнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 501 от 02.07.2012 г., стар № 1840321, при първоначална тръжна цена в размер на 432, 60 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 3.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.30 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 367 кв. метра (триста шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 406 от 05.03.2012 г., стар № 103030,при първоначална тръжна цена в размер на 256, 90 лева/при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 4.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.27 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 713 кв. метра (седемстотин и тринадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 405 от 05.03.2012 г., стар № 103027,при първоначална тръжна цена в размер на 499, 10 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 5.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.24 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 167 кв. метра (две хиляди сто шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 403 от 05.03.2012 г., стар № 103024, при първоначална тръжна цена в размер на 1 516, 90 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 6.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.23 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 944 кв. метра (хиляда деветстотин четиридесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 402 от 05.03.2012 г., стар № 102023,при първоначална тръжна цена в размер на 1 360, 80 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 7.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.20 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 145 кв. метра (хиляда сто четиридесет и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 400 от 27.02.2012 г., стар № 102020, при първоначална тръжна цена в размер на 916 лева /при 800 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.
 1. 8.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.185.10 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 460 кв. метра (четиристотин и шестдесет кв. метра), актувана с АЧОС № 508 от 02.07.2012 г., стар № 185010,при първоначална тръжна цена в размер на 368 лева /при 800 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян. Към крайната тръжна цена следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Неджмие Карасюлейман

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

На основание чл.124,ал.1 – 5 от Закона за публичните финанси , на основание чл.21,ал.1 , т.6 от ЗМСМА и на основание чл.26 , ал.1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяте , поемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                             Р Е Ш И:

1.Актуализира поименен снисък за капиталови разходи за 2019 година , източник на приходи собствени средства , § 40 – 40 Приходи от продажба на земя

                                                                                                    Било         Става

Дейност 619 ,, Други дейности по жил.строит.,благ. И рег.развитие “

52-03 Придобиване на др.оборудване , машини и съоръжения

- детска пързалка                                                                        0               1 320.00

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Елиз Халил

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

На основание чл. 124, ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет гр. Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                         Р Е Ш И:

 

 1. 1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет, както следва:

                                                                                                   Било                    Става

§53-09 Проекти улици                                                                   20 000                   18 360

§53-09 Проект изграждане на нафтово стопанство

СУ „Хр. Ботев“ гр. Цар Калоян                                                      25 000                   19 680

§53-09 Проект сграда социален патронаж                                 20 000                   15840

§52-03 Система за контрол на достъпа и отчитане на работното

време в ДГ „Славейче“ гр. Цар Калоян и ДГ „Пролет“ с. Езерче       0                     9 456

§52-03 Система за контрол на достъпа и отчитане на

работното време в общинска администрация Цар Калоян               0                     1 664

ОБЩО :                                                                                             65 000                   65 000

2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране - §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи“, както следва:

                                                                                                          Било           Става

Дейност „Детски градини“ – ДГ „Славейче“                                3 219               2 019

§52-03 Придобиване на соларен панел

Дейност „Общинска администрация“

§52-01 Придобиване на компютъри и хардуер                                 0               1 200

ОБЩО                                                                                             3 219               3 219

         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Неджмие Карасюлейман

 

 

        

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

Във връзка с приложението на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ на община Цар Калоян за 2020 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1.  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2.  третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3.  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2020 г. са както следва:

•   Такса регламентирано депо / 1400 т. х 12,72 лева/ – 17 808 лева.

•   Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 41 000 лева.

•   Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;

•   Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 95 лева / – 133 000 лева;

•   Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;

Общо разходи: 246 808 лева /двеста четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лева/.

С разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ се установява основен критерий за начисляване на таксата, а именно - количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от общинския съвет основа.

Поради невъзможност за установяване количеството на битовите отпадъци, предложението е за пропорционално определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г., на базата на формула, представляваща произведение от определен от Общинския съвет промил, умножен по основа – данъчната оценка на имота, направено поради следните мотиви:

1. Основният принцип залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ е справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината и обективните възможности на населението. По отношение на размера на такса битови отпадъци, e справедливо ОбС да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци на стопански субекти с имоти за стопански нужди, физически лица (гражданите на общината) с имоти за стопански нужди и физически лица (гражданите на общината) с имоти за жилищни нужди, което е с цел постигане на по-голяма справедливост и стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. В стопанските сгради се извършват стопански дейности, които по принцип генерират сравнително повече битови и приравнени към тях отпадъци (по смисъла на т. 16 на § 1 от ДР на ЗМДТ) от имотите за жилищни нужди. Не може да се очаква, че различните субекти - физически лица и стопански субекти могат да заплащат еднаква такса след като имат различни потребителски нужди.

2. В община Цар Калоян изхвърлянето на битови отпадъци е организирано в общи контейнери за смет, като не може да бъде установено точното количество отпадъци, които се изхвърлят от всеки имот поотделно.

Одобрена е схема, според която в град Цар Калоян и населените места в общината върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или се обособяват места, където са разположени общи съдовете за съхранение на битовите отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно, няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. При запълване на най-близкия съд, битовите отпадъци следва да се изхвърлят в съседен незапълнен.

По тези съображения следва да се приеме, че не може да се установи количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти в общите съдове за съхранение и следва да се приложи втората хипотеза на разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ - определяне на дължимата такса върху определена от общинския съвет основа - данъчната оценка на имота.

С оглед изложеното, следва да се приеме, че не може да се установи количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти в общите съдове за съхранение.

В Община Цар Калоян размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на ЮЛ – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка.

Последните изменения в размера на промилите за такса битови отпадъци в община Цар Калоян са в сила от 01.01.2016 г.

При така определените начини /основи и промили/ за начисляване и събиране на таксата за битовите отпадъци /приети с решение № 12 от 29.01.2016 г./, събраната сума за ТБО през последните години е следната:

2017 г. - 74 000 лева.

2018 г.- 75 000 лева.

2019 г. - 72 000 лева.

По одобрената план-сметка за размера на ТБО за 2016 г., общата необходима сума е в размер на 145 696 лева, а необходимата сума по план-сметката за 2020 г. е 246 808 лева.

Както е видно от посочените сметки и справки, необходимите средства за дейността значително са увеличени спрямо предходните години и не могат да се осигурят само от приходи от такса битови отпадъци.

Предвид увеличените разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, и не на последно място постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, предлагам промилите върху които се определя ТБО за 2020 г. да бъдат увеличени приблизително с 20 % за ФЛ и с 35 % за ЮЛ.

При условие, че се приемат посочените увеличения на промилите върху данъчната оценка на недвижимите имоти, очакваният размер на облога за ТБО за 2020 г. ще е приблизително – 105 000 лв.

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собствени приходи не е незаконосъобразно, предвид възможността, предвидена в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, а именно: Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2019 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 141 808 лв. да се осигури от други собствени приходи на Общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА ,чл.62 във връзка с чл.67,ал.1,2,3,4 и 5 от ЗМДТ ,чл.14,чл.15 и чл.16 от Наредба №3 на Общински съвет –Цар Калоян за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – няма,

                                                        Р Е Ш И:

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2020 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 12,72 лева / – 17 808 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 41 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 95 лева / – 133 000 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;

Общо разходи: 246 808 лева /двеста четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лева/.

ІІ. Определя такса за битови отпадъци, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2020 г. в размери, както следва:

1. За трите населени места /гр. Цар Калоян, с. Езерче, с. Костанденец/ - в размер на 5,3 промила;

2. За стопанските дворове и имотите извън регулация– 2,2 промила;

3. За юридическите лица – 8 промила;

ІІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Цар Калоян за 2020 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 141 808 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

IV. Поради непредоставяне на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, ОбС освобождава от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ в размер на 2,2 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „ Баба Тонка”, „Мизия”, „ Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „ Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от №28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски” и в с. Езерче – ул. „Цар Калоян“, ул.“Пирин“.

V. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Неджмие Карасюлейман

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 3от 10.12.2019 година

Настоящите програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на Община Цар Калоян за периода 2019 - 2022 година, и 2019-2029 годена, са израз и продължение на политиката за устойчиво развитие на Община Цар Калоян и общинската програма за енергийна ефективност. Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб и са определящи за устойчиво европейско развитие.

1. Причини и мотиви за приемане на Програмите са следните:

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Общинските програми са разработени в изпълнение на задълженията на Община Цар Калоян по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ - за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в община Цар Калоян и съгласно чл. 9 от закона се приема от Общински съвет гр. Цар Калоян.

Съгласно Чл. 10. (1) от ЗЕВИ, Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общинска дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ).

Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни нормативни документи:

 1. 1.Енергийна стратегия на Р България до 2020г.
 2. 2.Закон заенергетиката.
 3. 3.Закон за енергийнатаефективност.
 4. 4.Закон за енергията от възобновяемиизточници.
 5. 5.Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 - 2020г.
 6. 6.Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020г.
 7. 7.Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015г.
 1. 2.Цели, които се поставят с приемане на предлаганите Програми:

Общинските програми са разработени за периоди: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2022 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2029 година, и са в съответствие с указанията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, а именно:

-     Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим икономически и екологичен ефект, привлекателна е и все още свободна ниша за инвестиране и свободенбизнес.

-     Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите на общината, което е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околнатасреда.

-     Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на ЕнергийнатаЕфективност.

-     Предвиждането на мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Цар Калоян като развиваща се община, с ниско потребление на енергия, редуцирани въглеродни емисии и съхранена околна среда.

 1. 3.Очаквани резултати от приемане на Програмите:

-       Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ.

-       Установяване на трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.

-       Въведено управление на енергията на територията на общината.

-       Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10%

-       Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.

-       Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

 1. 4.Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата:

Възможностите за финансиране на конкретните мерки по програмите са подробно описани в тях. Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните инициативи по действащите оперативни програми.

Програмите има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.

 1. 5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганите проекти на Програми са разработени в съответствие с Европейското законодателство в областта на ВЕИ – Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и с Българското законодателство- Закон за енергията от възобновяеми източници.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектите на програмите са публикувани на интернет страницата на Община Цар Калоян, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното Общински съвет гр. Цар Калоян, на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след гласуване с 13 гласа ,,За‘‘ , против – няма , въздържали се – няма,

                                                             Р Е Ш И:

 1. 1.Общински съвет гр. Цар Калоян приема: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за периода 2019 – 2022 година, и   Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за периода 2019 – 2029 година.
 2. 2.Указва на Кмета на Общината да организира изпълнението на програмите и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на Общинския съвет информация за изпълнението й, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ.

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

                                                        

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Неджмие Карасюлейман

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река