ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

В изпълнение на Решение № 3/07.11.2019 г. комисията за изготвяне на ПОДОбС проведе заседание, на което обсъди и изготви проект за правилник на Общинския съвет за мандат 2019-2023 год.

По време на проведените обсъждания постъпиха предложения от членовете на комисията, които бяха включени в проекта за правилник.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ:

1. ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. /По Приложение № 1/.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, “против” – няма, “въздържали се” – няма,

РЕШИ:

1. Определя състава на постоянните комисии:

I. Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика;

1. Мерал Илхан Калаалиева-председател;

2. Шукри Мехмедов Джамферов-член;

3. Ангел Милков Ангелов-член;

 

II. Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност, по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа и благоустрояване.

1. Акиф Ахмедов Ахмедов-председател;

2. Али Хасан Язаджи-член;

3. Ангел Милков Ангелов-член;

 

III. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване и спорт:

1. Несибе Джелял Моллаали-председател;

2. Акиф Ахмедов Ахмедов-член;

3. Найден Хинков Късов-член;

 

IV. Комисия по социална политика;

1. Шукри Мехмедов Джамферов-председател;

2. Несибе Джелял Моллаали-член;

3. Йордан Ненков – член;

 

V. Комисия по земеделие и екология;

1. Ибрахим Адемов Джиджикьосев-председател;

2. Мерал Илхан Караалиева-член;

3. Ариф Руждиев Арифов-член;

 

VI. Комисия за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси;

1. Али Хасан Язаджи-председател;

2. Ибрахим Адемов Джиджикьосев-член;

3. Ахмед Шабан Гропа-член

    

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

       

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.

Предложена е за одобряване нова структура на Общинска администрация - Цар Калоян, която е съобразена с нормативите за численост на персонала съгласно Закона за администрацията и Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет–Цар Калоян, с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ:

  1. 1.Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация –Цар Калоян, както следва:
Структурни звена брой
І. РЪКОВОДСТВО
1. Кмет на Община 1
2. Зам. кмет 2
3. Кмет на кметство Езерче 1
4. Кметски наместник населено място Костанденец 1
5. Секретар 1
  ОБЩО 6
ІІ.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция “Финансово- стопанска” в това число и директор 12

ІІI. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.

Дирекция “Проекти и МДТ” в това число:

Директор – 1 бр.;

Звено „МДТ” – 4 бр.

12
2. Дирекция „Стопански дейности” в това число директор 11,5

Обща численост на Общ. Администрация : 41.5 бр.

Общинска администрация на държавна отговорност : 33 бр.

Общинска администрация на общинска отговорност : 8.5 бр.

2. Утвърждава численост на персонала в общинските дейности, както следва:

2.1. Озеленяване и чистота – 5 бр.;

2.2. Домашен социален патронаж – 5 бр.

         3. Утвърждава численост на персонала в държавните дейности, както следва:

3.1. Отбрана - 5 бр.;

3.2. Здравеопазване – 5 бр.;

4. Възлага на кмета на общината да изготви ново длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите в администрацията, съгласно новата структура.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във вр. с чл. 2, т. 4 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ:

1. Утвърждава основни възнаграждения на кмета на Община Цар Калоян и кмет на населено място, както следва:

-кмет на община-1950 лв.

-кмет на с. Езерче -1150 лв.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Елиз Халил

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

На основание чл. 26, ал. 1, от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ:

1.Определя основно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Цар Калоян в размер на 9о % от размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Цар Калоян.

2. Определя основно възнаграждение на заместник председателя на Общински съвет   - Цар Калоян в размер на 90% от възнаграждението на председателя на Общински съвет - Цар Калоян..

3. Настоящото решение да бъде изпратено в 7 – дневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Елиз Халил

 

 

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 2от 18.11.2019 година

Общински съвет -Цар Калоян на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА с 11 гласа “ЗА”, против - 0, въздържали се – 2,


Р Е Ш И:


        
1. Избира за Заместник председател на Общински съвет–Цар Калоян РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

         Елиз Халил

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река