ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

1

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 1от 07.11.2019 година

Общински съвет – Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Създава петчленна временна комисия по избор на председател на Общинския съвет. Приема поименния състав на комисията за избор на председател на Общинския съвет, да е:

Председател: Рефан Ашим;

Членове:

1. Мерал Караалиева, 2. Ариф Арифов; 3. Найден Късов; 4. Ангел Ангелов;

                                

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 1от 07.11.2019 година

Общински съвет – Цар Калоян на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, след проведено явно гласуване с 11 гласа “ЗА”, “против” – двама, “въздържали се” – няма.

РЕШИ:

1. Избира за Председател на Общински съвет – Цар Калоян ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ.

2. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

         ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол № 1от 07.11.2019 година

Общински съвет - Цар Калоян на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се –няма,

Р Е Ш И :

1. СЪЗДАВА временна комисия за изготвяне на проекто-правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019–2023 година, в следния състав:


           Председател: Рефан Ашим; и членове:

  1. 1.Шукри Джамферов,
  2. 2.Мерал Караалиева,
  3. 3.Акиф Ахмедов,
  4. 4.Ангел Ангелов,
  5. 5.Найден Късов,
  6. 6.Ахмед Гропа.

          

           2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Елиз Халил

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река