Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

44

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 24.09.2019 г.

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11а, ал. 2 от Наредба №7 / 29.12.2000г., изм. ДВ бр. 17/ 28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №1189, №1190 от 27.08.2019 година на директора на СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян,   Общински съвет гр. Цар Калоян с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвърждава маломерни паралелки в СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян за учебната 2019 / 2020 година както следва:

VII а клас – 14 ученици

VII б клас – 14 ученици

VIIIа – 14 ученици – на основание Наредба № 10, чл. 68, ал. 6

IХ а клас– 10 ученици

Х а – 10 ученици

XII а – 12 ученици

2.Утвърждава паралелки и групи както следва:

1 клас – 1 паралелка – ЦДО /целодневна организация на учебния процес/ - 1 група

2 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

3 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

4 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

5 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

СИП физическо възпитание и спорт – волейбол IV, VI, клас сборна група ЦДО – 1 група

СИП английски език ЦДО 1 група

6 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

7 клас – 2 паралелки

СИП ФВС – сборна група VII и VIII клас

8 клас – 1 паралелка

Профил “Хуманитарни науки“

9 клас – 1 паралелка

Профил хуманитарни науки

СИП информационни технологии 9-10 клас сборна група

СИП ФВС сборна група IX и XI клас

10 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

СИП биология и здравно образование-10-11 клас сборна група

СИП география и икономика – 10-11 клас

11 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

ЗИП информационни технологии – 2 групи

12 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

Общо 13 паралелки 1-12 клас, от които

1-2 клас – 1 сборна група по СИП –турски език

3-4 клас – 1 сборна група по СИП –турски език

5-6 клас – 1 сборна група по СИП –турски език

3.Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки за обезпечаване на учебния процес.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                                     Снел преписа:

Председател на ОбС                                                               Хатидже Сибрелиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 45

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 24.09.2019 г.

На основание чл.17,ал.1,т3 и чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание вх. писмо № 1188 от 27.08.2019 година на директора на СУ ”Хр.Ботев” гр. Цар Калоян, Общински съвет гр. Цар Калоян с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема организацията на учебния процес в СУ ”Хр.Ботев” гр. Цар Калоян да се извършва на една смяна през учебната 2019/2020 година.

2. Обучението на учениците от 1 до 7 клас да се осъществява по 1 вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок преди обяд, като и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок след обяд.

         3. Обучението на учениците от гимназиален етап 8 - 12 клас да се осъществява също на една смяна - преди обяд.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета и на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Сибрелиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 46

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол №6 от 24.09.2019 г.

   На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11а, ал. 2 от Наредба №7 / 29.12.2000 г., изм. ДВ бр. 17/ 28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №477 от 28.08.2019 година на директора на ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче, Общински съвет гр. Цар Калоян с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. 1.Утвърждава маломерни паралелки в ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче за учебната 2019/2020 година както следва:

I клас – 5 ученици

II клас – 13 ученици

III клас – 7 ученици + 1 индивидуална форма

IV клас – 14 ученици

V клас – 11 ученици

VI клас – 11 ученици

VII клас – 10 ученици

Общо: 72 ученици

  1. 2.Дава съгласие за дофинансиране на съществуващите паралелки под минималния брой ученици.

       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

     Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Сибрелиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

47

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 6 от 24.09.2019 г.

     Със свое писмо с изх. № МИ-06-326/19.09.2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) е дала разяснения във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА „Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и трето”, т.е. «За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник».

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и приетата от ЦИК хронограма във връзка с подготовката и провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., крайният срок за регистрация на кандидатите за кметове и общински съветници пред Общинската избирателна комисия (ОИК) е 24 септември 2019 г.

В писмото си ЦИК разясняват, че общинският съвет не по-късно от 18 октомври 2019 г. – седем дни преди края на мандата, следва да вземе решение, с което да определи временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или кметство за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет в случай, че някой от действащите кметове е регистриран.

От решения с № 43- МИ/23.09.2019 г. и № 43- МИ/23.09.2019 г., публикувани на електронната страница на ОИК-Цар Калоян е видно, че Дауд Аляовлу - кмет на Община Цар Калоян и Хюсеин Реханов - кмет на кметство Езерче са регистрирани като кандидати за кметове, съответно първият - на община, а вторият – на кметство.

От Решение № 37-МИ/19.09.2019 г. на ОИК-Цар Калоян е видно, че Йордан Ненков – кмет на кметство Костанденец, е регистриран в листата на кандидатите за общински съветници на коалиция „БСП за България”.

Съгласно чл. 42, ал. 6, изр. 2 от ЗМСМА, към който разпоредбата на чл. 42, ал. 8 препраща, предвижда, че за временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира един от заместник-кметовете на общината.

     Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Общински съвет-Цар Калоян Калоян с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.         Избира БЕЛГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН на длъжност „Зам. кмет по Стопански дейности” на Община Цар Калоян за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Цар Калоян“, за периода от 25.10.2019 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Цар Калоян.

2.         Избира ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА РЕХАНОВА от с. Езерче, ЕГН 9107235033, за временно изпълняваща длъжността „кмет на кметство Езерче“, за периода от 25.10.2019 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Езерче.

3.         Избира ДЕНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА от с. Костанденец, ЕГН 5811265078 за временно изпълняваща длъжността „кмет на кметство Костанденец“, за периода от 25.10.2019 г. до назначаване на кметски наместник на с. Костанденец.

Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на посочените лица за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от обявяването му пред АС-Разград, по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Сибрелиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река