Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

37

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

 

От Администрацията на Президента на Р България в Общински съвет-Цар Калоян е постъпила молба за опрощаване на публични задължения, подадена от Управителния съвет на Сдружения „Спортен клуб по борба „Спартак”, с Булстат 116033615, с адрес: гр. Цар Калоян, бул. Дружба № 3.

Съгласно Указ 2773 на Държавен съвет от 23.12.1980 г., за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и указанията на Администрацията на Президента, Общински съвет-Цар Калоян трябва да изрази мотивирано становище по исканото опрощаване.

Съгласно предвидената процедура Общинският съвет е изпратил Молбата за опрощаване в ТД на НАП Варна, офис Разград, с писмо изх. № 53/16.11.2017 г.

В подадената Молба до Президента, УС на СКБ „Спартак” иска опрощаване на публични задължения в размер на 13 666, 60 лв. и 5 429, 47 лева лихви и за 2017 г., вкл. към ТД на НАП-Варна, за да се подсигури пенсионирането на треньора по борба Дауд Ибрям Мураф.

В резултат на предприети действия от публични изпълнители на НАП, по реда на чл. 8 от Указ № 2773 на ДС от 23.12.1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, са събрани следните сведения:

За събиране на просрочените задължения на СКБ „Спартак” е образувано изпълнително дело № 1702153225/2017 г. По делото с Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С170017-022-0079174/05.12.2017 г. е наложена Възбрана върху следния недвижим имот, който е дарен с Договор № 174/24.11.2008 г. от Община Цар Калоян на СКБ „Спартак”: УПИ ІХ-972 по плана за регулация на гр. Цар Калоян, с площ от 830 кв. метра, ведно с построената в него сграда „Кафе-еспресо”, със застроена площ от 57, 38 кв. м., находящ се в гр. Цар Калоян, обл. Разград, бул. Дружба № 3.

От полученото мотивирано становище на Директора на ТД на НАП-Варна е видно, че към 05.02.2018 г. непогасените публични задължения на Сдружение СК по борба „Спартак” са в размер на 19 206, 74 лева, в това число главница-14 646, 10 лв. и лихви 4 560, 64 лева.

За изясняване на имотното и финансово състояние на лицето е изискана допълнителна информация от външни институции. При анализа й е установено следното:

1.         Съгласно писмо с вх. № С170017-000-0623330/11.10.2017 г. от Община Цар Калоян СКБ „Спартак” е декларирал, че притежава:

-           недвижим имот „Кафене” с дворно място в гр. Цар Калоян, бул. Дружба № 3. Имотът е дарен от Община Цар Калоян на спортния клуб с Договор № 174/2008 г. Данъчната оценка на имота е 3 751, 80 лева.

2.         При справка в ПП „Регистър на банковите сметки и сейфове” на БНБ се установи, че СКБ „Спартак” притежава открита банкова сметка само в ТБ „ЦКБ”, по която има наложен запор.

3.         Съгласно писмо от ОД „Земеделие” е установено, че ЮЛ няма земеделска и горска техника.

4.         Съгласно писмо от ОД на МВР-Разград, е установени, ЮЛ няма регистриране моторни превозни средства.

5.         Съгласно писмо от Министерство на земеделието и храните е установено, че ЮЛ не притежава земеделски земи и гори.

6.         Съгласно Справка в информационните масиви на НАП е установено, че ЗЛ няма декларирани плавателни и въздухоплавателни превозни средства.

7.         Съгласно Справка в информационните масиви на НАП е установено, че ЗЛ няма декларирани други недвижими имоти и моторни превозни средства, освен по-горе описания.

8.         Съгласно справка в информационните масиви на НАП, няма данни за подаден годишен счетоводен баланс на Сдружение СКБ „Спартак”, с Булстат 116033615.

При посещение на адрес в гр. Цар Калоян, бул. Дружба № 3 е осъществена среща с представител на СКБ „Спартак”-Дечо Петков, при която е установено, че имотът не се използва и не се поддържа. Тренировките на клуба се провеждат в зала на Община Цар Калоян при заплащане на символичен наем.

Съгласно изложеното до тук и от приложените сведения по реда на чл. 8 от Указ 2773 на Държавен съвет от 23.12.1980 г., за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и предвид размера на задължението, ТД на НАП дава становище, че публичното задължение на Сдружение СКБ „Спартак”, Е СЪБИРАЕМО.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ 2773 на Държавен съвет от 23.12.1980 г., за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и въз основа на мотивираното становище на Директора на НАП-Варна, че публичното задължение е събираемо, Общински съвет-Цар Калоян след гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма, Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. 1.Общински съвет-Цар Калоян дава становище по молба, заведена в Администрацията на Президента на Република България с вх. № 94-05-152/26.10.2017 г., подадена от Управителния съвет на СКБ „Спартак”, с адрес: гр. Цар Калоян, област Разград, бул. Дружба № 3, с Булстат 116033615, за опрощаване на задължения към държавата в общ размер на 19 096, 07 лева.
  2. 2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Администрацията на Президента на Република България.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                                       Снел преписа:

Председател на ОбС                                                                 Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

38

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

Получен е Протест с вх. № ОбС-68/25.06.2019 г. от Прокурор при Окръжна Прокуратура-Разград срещу разпоредбите на чл. 26, ал. 1, в частта „притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО”, чл. 61, чл. 62, чл. 63 и чл. 64 от Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

Според Прокурора, разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Наредбата, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по ЗУО за дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС, противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУО за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, не се изисква разрешение за:

1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);

2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба;

4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;

5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за "биомаса" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;

6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми;

7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;

8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата;

9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.

Съгласно ал. 3 на разпоредбата за извършване на дейностите по ал. 2, т. 2-5 се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава Пета, Раздел ІІ, а за дейностите по т. 9-по реда на глава Пета, раздел ІV. Съгласно чл. 35, ал. 3 регистрационния документ за дейности по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.

Според Прокурора, пресъздадената уредба на ЗУО и сравнението й с текста на чл. 26 от Наредбата в оспорената част, сочи за незаконосъобразност на последната, като издадена в противоречие на нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъде отменена.

В раздел ХІІ „Административно-наказателни разпоредби” на атакуваната Наредба 16 са предвидени норми, чието съдържание, според прокурорския Протест, е нищожно, като приети без надлежно овластяване на общинския съвет, по силата на нормативен акт от по-висока степен, което обосновава липсата на материална компетентност на издателя на акта.

Анализът на оспорените разпоредби на Наредба № 16 показа, че искането за обявяване на тяхната нищожност, е основателно.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чрез публикуването му на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 01.07.2019 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет- град Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – няма , въздържали се – няма, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за изменение Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян:

І. Отменя се досегашния текст на чл. 26 и вместо него се приема нов със следното съдържание: „Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО”.

ІІ. Отменя се Раздел 12 „Административно-наказателни разпоредби” на Наредбата – отменят се чл. 61, чл. 62, чл. 63 и чл. 64.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

39

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол №5 от 22.08.2019 г.

Общинският план за защита при бедствия е разработен от Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Цар Калоян съгласно чл. 65б, т. 2 от Закона за защита при бедствия.

Общинския план за защита при бедствия е съгласуван от Областния съвет за намаляване риска от бедствия на 31.05.2019 г.

Съгласно чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия Общинския план за защита при бедствия следва да се приеме от Общински съвет гр. Цар Калоян.

Предвид гореизложеното на основание чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма, Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Плана за защита при бедствия на Община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

40

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

     На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2,3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – един, въздържали се – няма, Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2019 година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               2592119           1434813     55.35%

2.31-28 Др.целеви трансфери                           12082           11138         92.19%

3.61-00 Получени трансфери                           157926         157926         100.00%

4.76-00 Временен заем в СЕС                            -926         16654            

5.95-01 Остатък към 01.01.2019                     48692         48692           100.00%

6.95-07 Наличност на 30.06.2019                                       -132276  

7.24-06 Приходи от наеми на земя                 11400         6000               52.63%

8.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст       -359               -359             100.00%      

9.45-01 Текущи помощи и дарения от стран.565               565               100.00%    

Общо държавни приходи:                               2821499   1543153         54.69%

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                  5000             3008               60.16%

2.13-00 Имуществени данъци                         220000         146134             66.42%

3.24-00 Приходи и доходи от собств.           88350           31233             35.35%

4.27-00 Общински такси                                 157300         100657             63.99%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             80000       52033               65.04%

5.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви               12000             5127                 42.73%

6.36-00 Др.неданъчни приходи                       6500             1483                 22.82%

7.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -9700             -6859             70.71%

8.40-00 Приходи от продажба на ДМА     40593             32673             80.49%

9.41-00 Приходи от концесии                     5200                 0

10.31-12 Обща изравнителна субсидия     619000         318525             51.46%

11.31-13 Капиталови разходи                     164800         16384                 9.94%

12.61-02 Предоставени трансфери         -110146         -76994             69.90%

13.45-00 Помощи и дарения от страната 6000               0

14.95-01 Наличност на 01.01.2019           1348479         1348479       100.00%

15.95-07 Наличност на 30.06.2019                                 -973868

16.76-00 Временен заем от бюджета       20774             0

Всичко общински приходи:                   2574150        945982             36.75%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация         493800     236264         47.85%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           26340         4965           18.85%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       67480         32939         48.81%

-Дейност 311ДГ                                                  434819     281057         64.64%      

-Дейност 389Др.дейности по образов.               7710         6323             82.01%  

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ       45705       27882           61.00%

-Дейност 530 ЦНСТ                                         221080     115755         52.36%

-Дейност 532 Програми по временна зает.     145388     145540         100.10%

-Дейност 550 ЦСРИ                                           48600     24338           50.08%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.               8668       12033           138.82%

-Дейност 738 Читалища                                   122946     39736             32.32%                                            

2.Общообразователни училища                    1186425     603783           50.89%

3.Държавни и общински служби по изборите 12538     12538           100.00%

   Общо държавни разходи:                         2821499     1543153         54.69%

 

 

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общ.адмистрация               493315         251815           51.05%

-Дейност 123 Общински съвети               137400         77773               56.60%

-Дейност 311 ДГ                                           180960       118076           65.25%

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж     106000         52108             49.16%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера         5630           4113               73.05%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост 15000         3404               22.69%

-Дейност 604Осветление на улици и пл.     45000         24221             53.82%

-Дейност 622 Озеленяване                           50800       27310               53.76%

-Дейност 623 Чистота                               73000         59191             81.08%

-Дейност 714 Спортни бази                       20000               6043             30.22%

-Дейност 745 Обредни домове и зали         6000               2642               44.03%

-Дейност 832 Служби по под.пътища       5290               18022             340.68%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.           2500                 21                0.84%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.             1000               169               16.90%                          

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под. 1062255         301074             28.35%

-Дейност 322 Неспециализирани училища 365000               0    

-Дейност 283 Превантивна дейност за бед.5000                 0

__________________________________________________________________

Всичко общински разходи:                         2574150        945982           36.75%

5.Разходи за представителни цели:       План         Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               5800                 4502                 77.62%

-Общински съвет                                    2900                 2946               101.59%

-Кмет с.Езерче                                         500                     321                 64.20%

-Кмет с.Костанденец                               200               0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Основен ремонт сграда детски кът                 35000           0

§52-01 Придобиване на компютри                               5000           1884       37.68%

§53-09Кадастрална карта с.Езерче                           14500         14500   100.00%      

§53-09 Проекти улици                                                 20000

§53-09 Проект нафтено стопанство                       25000

§53-09 Проект сграда соц.патронаж                       20000

Всичко капиталови разходи:                                   119500         16384     13.71%

 

7.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Реконст.и основен ремонт улици   376600           292314            77.62%

§51-00 Рехабилитация на прил.пр.СУХр.Ботев340000         0

§51-00 Основен ремонт тротоари Езерче   600000               0

§52-01Безжична мрежа                               10050             4965           49.40%

КР от преходен остатък:                         1326650       297279         22.40%

8.Капиталови разходи от собствени приходи:

§52-01 Придобиване на компютри                     984         984           100.00%

§52-03 Система за видеонаблюдение              2400         2394             99.75%

§52-03 Придобиване на горелка за котел       12160         0

§52-03 Придобиване на климатик                   1830         1830           100.00%

§52-03 Придобиване на соларен панел             3000        1404             46.80%

§51-00 Основен ремонт ул.Т.Каблешков         219         0

Общо КР от собствени средства:               20593         6612             32.71%

9.Отчет на средствата от Европейския съюз към 30.06.2019г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                     110145           110145         100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета           -16654         -16654         100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2019г.                 2084           2084           100.00%

§95-07 Остатък към 30.06.2019г             -671           - 671             100.00%

Всичко приходи:                                       48459             48459         100.00%

Б.Разходна част:  

Проект „Топъл обяд“                                   12935           12935             100.00%

Проект“Приеми ме“                                   26827         26827             100.00%

Проект“Програма за временна заетост“55142       55142             100.00%

Общо разходи:                                            94904       94904               100.00%

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

41

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” са приложими правилата по държавните помощи. В съответствие с Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01), УО на ОП РЧР е направил преценка за приложимостта на режима по държавна помощ на всяко от трите нива по отношение на инвестициите, а именно: собственик (община), оператор (доставчик на услугата) и краен ползвател (ползвател на патронажната грижа).

В съответствие с изискванията на Решението за УОИИ /услуга от общ икономически интерес/ услугата „патронажна грижа“ следва да бъде възложена от страна на общината, като задължението за изпълнение важи за период от 12 месеца.

Общинският съвет е органът, който ще „възложи" на общинско звено или на външно за общината лице (доставчик на социални услуги или лечебно/здравно заведение) изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане, който дава правното основание за финансирането на конкретната услуга и за определянето й като услуга от общ икономически интерес .

Разработването на акта за възлагане в съответствие с изискванията на Решението е ангажимент на общините, който те поемат със сключването на договора за БФП.

В акта за възлагане следва ясно да се опише дейността, която се възлага и всички произтичащи от това права и задължения за изпълнителя на услугата (съответно оператора). Ясно следва да са изброени и описани всички дейности, които влизат в обхвата на услугата и следва да се изпълняват от предприятието, натоварено с изпълнението й. /Приложение 1/

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на патронажните грижи.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изискванията за осигуряване на съответствие на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”,  след поименно гласуванес 10 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 0, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

І. Общински съвет - Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да възложи на общинско звено или на външно за общината лице (доставчик на социални услуги или лечебно/здравно заведение) изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата.

II. Общинския съвет – Цар Калоян приема финансираните по ОП РЧР услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на такса.        

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                

Председател на ОбС                                              

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

42

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 1,   Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

  1. 1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране- капиталови разходи от преходен остатък, както следва:        

                                                                                                                

                                                                                              Било                   Става

Дейност „Изграждане и ремонт на улична мрежа“

§51-00 Ремонт на ул. мрежа в с. Езерче

-улица „Янтра“ с. Езерче                                                               200 595                  157 803

-улица „Странджа“ в. Езерче                                                         58 044                     99 952

-улица „Тодор Каблешков“ с. Езерче                                             65 560                     62 797

 

Дейност „Образование“ – СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян

§51-00 Основен ремонт на покрив сграда                                           0                       3 647

„Детски кът“ ул. „Тотлебен“

                                                                   ОБЩО:                         324 199                   324 199

 

  1. 2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране - §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи“, както следва:

                                                                                                              Било           Става  

Функция 3 „Образование“ – ДГ „Славейче“                                             3 000               3 219

§52-03 Придобиване на соларен панел

Дейност „Изграждане и ремонт на улична мрежа“

§51-00 Ремонт на ул. мрежа в с. Езерче

-улица „Тодор Каблешков“ с. Езерче                                                         219                     0

                                                                     ОБЩО                                   3 219             3 219

                                                                                                                    

  1. 3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                

Председател   на ОбС                                              

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

43

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 5 от 22.08.2019 г.

Със заявление с вх. № 396/27.03.2019 г., Адем Гюнаев Аков, собственик на недвижим имот с идентификатор № 77308.502.374 в гр. Цар Калоян, е заявил интерес за закупуване на придаваемо от уличната регулация място към посочения имот, с площ от 32 кв. метра.

Лицето е собственик на поземления имот съгласно нотариален акт № 161, том 2, рег. № 767 от 01.03.2019 г., издаден от Служба по вписванията-гр. Разград..

Изготвен е проект за изменение на обект: част от УПИ ХІ-620 от 32 кв. метра, с който от уличната регулация се прехвърлят към ПИ с ид. № 77308.502.374 по кадастралната карта на гр. Цар Калоян.

Съгласно чл. 15, ал. 5 от Закон за устройство на територията „Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма“.

Ал. 3 на чл. 15 от ЗУТ предвижда, че „границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи“.

Изготвен е доклад за оценка на придаваемия терен към УПИ ХІ-620 съгласно който актуалната стойност на придаваемия към УПИ парцел, с площ от 32 кв. метра, е 256,00 (двеста петдесет и шест) лева.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,чл. 27, ал. 4 и ал. 5 чл. от ЗМСМА, чл.15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с подадено заявление с вх. № 396/27.03.2019 г. от Адем Гюнаев Аков, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 0, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Цар Калоян да продаде на Адем Гюнаев Аков, собственик на урегулиран парцел УПИ ХІ-620 (имот с идентификатор 77308.502.374) по плана на гр. Цар Калоян, придаваема от уличната регулация част към УПИ ХІ-620, по плана на гр. Цар калоян, община Цар Калоян, с площ от 32 кв. метра, за сумата от 256,00 лева съгласно доклад за оценка на придаваем терен, изготвен от независим оценител на недвижими имоти.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за продажба на описания придаваемобщински парцел.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

                                                                  

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река