Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

27

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

 

Поради необходимост от извършване на актуализация на Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 14.05.2019 г.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, след гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 2, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

 1. Приема следните изменения и допълнения на Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян:
 1. 1.1В чл. 1, ал. 1 се създава нова т. 8 - Откриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване.
 2. 1.2Създава се нов Раздел IX – Откриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване със следното съдържание:

РАЗДЕЛ IXОткриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване

Чл. 36 /1/ Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 36а. /1/ За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

/2/ Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.

/3/ В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

Чл. 36б. /1/ Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а от Закона за публичните финанси.

/2/ При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината да предприеме съответните действия, като уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и предлага на общински съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване

Чл. 36в. /1/ Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година.

/2/ Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

/3/ В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:

1. открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3. определя срок от 1 месец за изготвянето на плана;

4. определя срок за провеждане на публичното обсъжданена плана - 14 дни от изготвянето му, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на община Цар Калоян;

/4/В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

/5/ С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

/6/ Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

Чл. 36г. /1/ Планът за финансово оздравяване съдържа:

1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

/2/ С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

/3/ В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

/4/ Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

/5/ След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.

/6/ Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Чл. 36д. /1/ Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

/2/ В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 36е. /1/ По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

/2/ Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

 1. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията и допълненията в Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, обл. Разград.
 2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                                       Снел преписа:

Председател на ОбС                                                                       Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

28

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

С Решение № 13, взето на редовно заседание на Общински Съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019г., е открита процедура за финансово оздравяване на Община Цар Калоян. Със същото решение Общинският съвет е възложил на кмета на общината изготвянето на плана за финансово оздравяване, определил е едномесечен срок за изготвянето му и 14 – дневен срок за провеждане на публичното обсъждане с местната общност.

Изготвен е План за финансово оздравяване на Община Цар Калоян /Приложение №1/, а на 23.05.2019г е проведено публичното му обсъждане /Приложение № 2 - Протокол за проведено публично обсъждане/.

Съгласно разпоредбата на чл.130д, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане е необходимо Общинският съвет да вземе решение, с което да приеме плана и определи срока на процедурата за финансово оздравяване.

С оглед гореизложеното и на основание чл.130 „д”, ал. 4 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, след гласуване с 8 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 2,   Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

 1. 1.Приема План за финансово оздравяване на Община Цар Калоян.
 2. 2.Определя едногодишен срок на процедурата за финансово оздравяване.
 3. 3.Възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по изпълнението на плана.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 29

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

Получена е Покана с изх. № П-499#7/19.04.2019 г., вх. № на Община Цар Калоян ВхК/30.04.2019 г., от изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград.

От поканата е видно, че на 05.06.2019 г., в 11 часа, в административната сграда на лечебното заведение ще се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград. При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 26.06.2019 г., в 11 часа, на същото място.

Посочен е дневният ред на общото събрание – от т. 1 до т. 10.

Акционерите-юридически лица се представят от законните си представители, които се лигитимират с документ за самоличност.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от ГПК „Общините се представляват от кметовете”.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 4 от ГПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, след гласуване с 8 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 2,   Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да участва, обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград, което ще се проведе на 26.06.2019 г., в 11 часа, в залата на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. Коста Петров № 2.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 30

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията, което обосновава необходимостта от изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на напорните водопроводи „ЧР-Езерче” и „Баш бунар” извън урбанизираната територия, в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян.

От заданието е видно, че изграждане на напорните водопроводи „ЧР-Езерче” и „Баш бунар” извън урбанизираната територия, в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян е част от инвестиционен проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Езерче, община Цар Калоян.

Съгласно заданието проектното трасе минава през поземлени имоти, отразени по Картата на възстановената собственост (КВС), в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян.

Неразделна част от заданието са Координатен списък на чупките на сервитутната линия на хранителен водопровод „ЧР-Езерче”в землището на с. Езерче, Координатен списък на чупките на сервитутната линия на хранителен водопровод „Баш бунар” в землището на с. Езерче и Регистър на засегнатите от трасето имоти в землището на с. Езерче, община Цар Калоян.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, след гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 1, Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

 1. 1.Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на напорните водопроводи „ЧР-Езерче” и „Баш бунар” извън урбанизираната територия, в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян.
 2. 2.Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изграждане на напорните водопроводи „ЧР-Езерче” и „Баш бунар” извън урбанизираната територия, в землището на с. Езерче.
 3. 3.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоещото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 31

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-018/20.05.2019 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян и Завет, е видно, че на 25.06.2019 г., в 14 часа, предстои провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

 1. 1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите;
 2. 2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
 3. 3.Други.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред на заседанието:

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, след гласуване с 8 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 3, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

 1. Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г.
 2. Решение № 2: На основание чл. 198, ал. 4 от Закона за водите и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                

Председател на ОбС                                              

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 32

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

 

С решението за приемане на бюджета на Община Цар Калоян, Общински съвет – гр. Цар Калоян одобри разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проектни работи.В решението обектите за строителство и основен ремонт бяха представени в поименен списък. С течение на обстоятелствата и приоритизиране на обектите се налага актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на общината.

Част от общинските пътища и улична мрежа на гр. Цар Калоян, за които не са предвидени средства за реконструкция и рехабилитация и основен ремонт са в не добро състояние и на места пътната настилка е частично разрушена, поради което е необходимо незабавно да се предприемат действия за тяхното подобряване.В бюджета на Община Цар Калоян за 2019г. не са предвидени средстваза извършване на неотложни текущи ремонтина общински пътища и на улична мрежа.

Съгласно чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от закона в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените може да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 3,   Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

 1. Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране- капиталови разходи от преходен остатък, както следва:                                                                                                                              

                                                                                                Било                   Става

Дейност „Изграждане и ремонт на улична мрежа“

§51-00 Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа           16 600                               0

§51-00 Ремонт на ул. мрежа в с. Езерче

-улица „Тодор Каблешков“ с. Езерче                                               48960                     65 560

                                                                             ОБЩО                 65 560                    65 560

 1. Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране - §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи“, както следва:

                                                                                                               Било            Става  

Функция 3 „Образование“ – ДГ „Славейче“                                                 0       3 000

§52-03 Придобиване на соларен панел

                                                                                                     ОБЩО         0           3 000

 1. Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на приходи §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет както следва:

                                                                                                                   Било       Става

§51-00 Основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа                       31680             0

§51-00 Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“ с. Езерче                     13620             0

___________________________________________________________

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                0           45300

ОБЩО                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        45 300         45 300

 1. Дава съгласие Кмета на Община Цар Калоян да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в гр. Цар Калоян поименно определени като обекти и с конкретен размер за финансиране по Приложение №1 към настоящото решение.
 2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                

Председател   на ОбС                                              

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 33

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

През 2019 година Сезен Бехчетова Белберова участва в Европейско първенство по борба за девойки и постигайки успех се класира на трето място.

За постигнати високи резултати в областта на спорта на европейско ниво и за стимулиране на предстоящи прояви, предлагам да бъдат предоставени еднократно парични средства в размер на 500,00 лева, които да бъдат за сметка на бюджета на Община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 0, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

 1. Община Цар Калоян да предостави еднократна финансова помощ в размер на 500,00 лева, на Сезен Бехчетова Белберова за постигнати високи резултати и за стимулиране на предстоящи прояви в областта на спорта.

2. Предоставянето на паричните средства да бъде за сметка на бюджета на Община Цар Калоян.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 34

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

Приемането на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие е във връзка с изпълнението на чл. 23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие.

Общинският план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на  

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР).

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от ЗРР, след гласуване с 8 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 2, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

Одобрява Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР 2014-2020 г. на Община Цар Калоян през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 35

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

Управлението на земите от Общинския поземлен фонд е уредено в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинският съвет определя земеделските земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд.

В решението на Общинския съвет земеделските земи се описват по местонахождение (местност) категория, поливност и размера на наемната цена за 1 (един) декар.

Със Заповед № РД-46-161 от 21.03.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр. 33/19.04.2019 г., е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.  

Съгласно заповедта началната тръжна цена за предоставяне под наем или аренда на земи от ДПФ за община Цар Калоян за отглеждане на едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години е 61.00 лв.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 94, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – 0, въздържали се – 1, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанските 2019-2024 г., по землища и местности по Приложение № 1, които да бъдат предоставени под аренда за срок от 5 години. 

2. Определя цена за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския поземлен фонд в размер на 61,00 лв. на декар за стопанска година.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за аренда по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за наем на земеделските земи.

4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение № 1 е приложено към настоящото решение и е неразделна част от него.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 36

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.

Установено е, че поземлени имоти с идентификатори № 77308.10.3, № 77308.10.7 и 77308.10.5, в местността „Езиците”, в землището гр. Цар Калоян, не се ползват по предназначение. Същите са с НТП „Изоставена орна земя”, а попадат в слой ПЗП, седма категория и се ползват като „пасища, мери”.

За трите имота са съставени актове за частна общинска собственост: за имот с идентификатор 77308.10.7 е съставен АОС № 227/04.02.2011 г., за имот с идентификатор 77308.10.5 е съставен АОС № 226/04.02.2011 г., и за имот с идентификатор 77308.10.3 е съставен АОС № 225/04.02.2011 г.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи „Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение”.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Цар Калоян „Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство две трети в първия случай и повече от половината от общия брой на общинските съветници във втория”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 3, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА след поименно гласуване с    9 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 1, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

 1. 1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Изоставена орна земя”, в начин на трайно ползване „Пасище, мера“ на следните поземлени имоти:
 2. 1.1.Поземлен имот с идентификатор 77308.10.3, в местността „Езиците” в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, с площ 26 012 кв. метра, седма категория, актуван с акт за общинска собственост № 225/04.02.2011 г.;
 3. 1.2.Поземлен имот с идентификатор 77308.10.5, в местността „Езиците” в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, с площ 27 198 кв. метра, седма категория, актуван с акт за общинска собственост № 226/04.02.2011 г.
 4. 1.3.Поземлен имот с идентификатор 77308.10.7, в местността „Езиците” в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, с площ 24 854 кв. метра, седма категория, актуван с акт за общинска собственост № 227/04.02.2011 г.

2. Обявява поземлени имоти с идентификатори № 77308.10.3, № 77308.10.7 и 77308.10.5, в местността „Езиците”, в землището гр. Цар Калоян, от частна в публична общинска собственост, поради промяна НТП на гореописаните имоти.

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответните актове за общинска собственост.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения:

 1. 1.АОС № 225/04.02.2011 г., 2. АОС № 226/04.02.2011 г. и 3. АОС № 225/04.02.2011 г.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река