Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

12

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

 

Домашният социален патронаж в гр. Цар Калоян от години приготвя храна за ползвателите на социалната услуга, предоставяна в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, /№1 и №2/, гр. Цар Калоян.

С оглед необходимостта от определяне на такса за предоставяне на услугата е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 28.02.2019г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменение и допълнение на чл. 22, ал. 2 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, раздел III:

Изменя и допълва ал. 2 на чл. 22 на Наредбата по следния начин:

„Условията по чл. 1 НЕ се прилагат в следните случаи:

-           Лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян: заплащат такса в размер на 6 лв. на ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и положен труд. Режийните разходи за ползването на услугата за съответния период се заплащат отделно;

-           Доставчиците на услугата, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, /№1 и №2/, гр. Цар Калоян, заплащат такса за услугата „Предоставяне на сготвена храна, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян, за нуждите на ползвателите на социалната услуга ЦНСТ, в размер на 6 лв. на ден / на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти, режийни разходи и положен труд.

1.         Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията в Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.

2.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                                       Снел преписа:

Председател на ОбС                                                                      Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

13

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

В чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси са разписани условия, които определят дали дадена община попада в групата на общини с финансови затруднения.

Въз основа на данните от годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината, оборотните ведомости и информацията за събрани данъци за недвижими имоти и данък превозно средство към края на 2018г. и в изпълнение на чл. 130д, ал. 2 от същия закон Ви уведомявам, че за Община Цар Калоян са налице три от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за определяне на общините с финансови затруднения.

В тази връзка съгласно разпоредбата на чл.130д, ал. 3 от същия закон в 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 е необходимо Общинският съвет да вземе решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, с което:

-           открива процедурата за финансово оздравяване;

-           възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

-           определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.130д, ал.3 от ЗПФ, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Открива процедура за финансово оздравяване на Община Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да изготви план за финансово оздравяване в едномесечен срок и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност в 14-дневен срок от изготвянето му.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.  

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

14

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Проявен е интерес за закупуване на следната земеделска земя, собственост на Община Цар Калоян, находяща се в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян:

имот № идентификатор площ/дка/ Начин на трайно ползване АОС скица
1. 27156.151.16 1.730 Нива Да да

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Текущата пазарна оценка за горепосоченият имот, определена от независим оценител,е както следва:

имот № идентификатор площ/дка/ Оценка
1. 27156.151.16 1,730 881,00

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, след поименно гласванеОбщински съвет – Цар Калоян с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единвзе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156 , община Цар Калоян:

1.Поземлен имот 27156.151.16, м. „Дервент дере“, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП нива , площ 1730 кв.м., (хиляда седемстотин и тридесет м2), актуван с АЧОС № 188/15.03.2007 г., при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет – Цар Калоян в размер на 1524 лева (хиляда петстотин двадесет и четири лева);

ІІ. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договор за продажба.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения: 1. Акт за общинска собственост и 2. Пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими имоти на изброеният поземлен имот /1 брой/.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

15

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Със заявление с вх. № 1154/28.09.2018 г., СТЕФКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА - собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.502.226, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Баба Тонка № 3, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 1 161 кв.м., актуван с АОС № 405/05.10.2018 г., моли да й бъде разрешено да закупи имота.

Лицето е собственик на законно построена сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1, том 6, рег. 6542, дело № 900 от 2015 г. г., заверен от Служба по вписванията - гр.Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 4 440 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Разрешава на СТЕФКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.502.226, в с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Баба Тонка № 3, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 1 161 кв.м., актуван с АОС № 405/05.10.2018 г., на цена в размер на 4 440 лева /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

16

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Със заявление с вх. № 1375/07.12.2018 г., „Нейчъръл пауър” ЕООД, представлявано от Кърт Том Веревере-управител, собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.501.330, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Хан Омуртаг № 3, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 766 кв.м., актуван с АОС № 9/08.01.2019 г., моли чрез своя управител, да му бъде разрешено да закупи имота.

Юридическото лице е собственик на законно построена сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 19, том 2, рег. 1768, дело № 188 от 2018 г. г., заверен от Служба по вписванията - гр.Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 2 479 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Разрешава на „Нейчъръл пауър” ЕООД, представлявано от Кърт Том Веревере-управител, с ЕИК 204563674, да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.501.330, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Хан Омуртаг № 3, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 766 кв.м., актуван с АОС № 9/08.01.2019 г., на цена в размер на 2 479 лева /две хиляди четиристотин седемдесет и девет лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                 Снел преписа:

Председател на ОбС                                                 Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

17

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

 

Със заявление с вх. № 1376/07.12.2018 г., „Нейчъръл пауър” ЕООД, представлявано от Кърт Том Веревере-управител, собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.501.321, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Цар Калоян № 10, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 1 387 кв.м., актуван с АОС № 10/08.01.2019 г., моли чрез своя управител, да му бъде разрешено да закупи имота.

Юридическото лице е собственик на законно построена сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177, том 5, рег. 8882, дело № 787 от 2018 г. г., заверен от Служба по вписванията - гр.Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 4 611 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 10 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – няма,

     Р Е Ш И:

1. Разрешава на „Нейчъръл пауър” ЕООД, представлявано от Кърт Том Веревере-управител, с ЕИК 204563674, да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 38830.501.321, с. Костанденец, п.к. 7273, ул. Цар Калоян № 10, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 1 387 кв.м., актуван с АОС № 10/08.01.2019 г., на цена в размер на 4 611 лева /четири хиляди шестстотин и единадесет лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                 Снел преписа:

Председател                                                               Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

18

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Изготвен е инвестиционен проект за обект „Изграждане на оптична свързаност на БС Езерче RAZ0007 на територията на с. Езерче, община Цар Калоян с отклонение от подземна оптична мрежа на „А 1 България” ЕАД.

Проектът предвижда изграждане на две независими трасета до БС RAZ0007 в с. Езерче, община Цар Калоян. Всяко от трасетата предвижда свободен изкоп с 1 брой ХДПЕ Ф40, както и изтеглянето на отпичен кабел в него. Трасетата се предвижда да бъдат изградени в новопроектиран свободен изкоп със сервитут 0, 5 метра, както и да преминат през следните имоти:

№ по ред Номер на имот Стар номер Площ в кв. метра Трайно предназначение НТП Местност землище Вид собственост Площ за преминаване в кв. м. Обща площ в кв. м.
1 27156.28.29 000312 2 869 Територия на транспорта За местен път - Езерче Общинска публична 260, 52 260, 52
2 27156.502.732 103 5 159 Територия на транспорта За местен път Кладенец Езерче Общинска публична 241, 48 241, 48

В представения Инвестиционен проект, Обяснителна бележка, дължината на трасе 1 е 512 метра. От КШ І-1, КШ І-2 до КШ І-3, дължината на трасе 2 е 492 м., от КШ ІІ-1 до КШ ІІ-2.

Заявителят е регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията за осъществяване на електронни съобщения и е вписан в публичния регистър на предприятията по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения.

Съгласно чл. 30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, включително на договор за наем, договор или административен акт, върху, над или под имоти – общинска собственост, като правата се предоставят за срок до 10 години по реда на чл. 19 от същия закон. В чл. 19 е предвидено, че правата по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 върху елементи от физическа инфраструктура, държавна или общинска собственост, се предоставят за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс. 

Съгласно чл. 31, ал. 1 на цитирания по-горе закон «При изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър». Съгласно ал. 3 от същата разпоредба, за имоти-публична собственост, обезщетения не се дължат.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 30, ал. 5, чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

  1. 1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на безвъзмездно право на прокарване за срок от 10 години в полза на „А 1 България” ЕАД, на трасе на обект: „Изграждане на оптична свързаност на БС Езерче RAZ0007 на територията на с. Езерче, община Цар Калоян с отклонение от подземна оптична мрежа на „А 1 България” ЕАД”, съгласно одобрена техническа документация през имоти-публична общинска собственост, както следва:
№ по ред Номер на имот Стар номер Площ в кв. метра Трайно предназначение НТП Местност   землище Вид собственост Площ за преминаване в кв. м. Обща площ в кв. м.
1 27156.28.29 000312 2 869 Територия на транспорта За местен път -   Езерче Общинска публична 260, 52 260, 52
2 27156.502.732 103 5 159 Територия на транспорта За местен път Кладенец   Езерче Общинска публична 241, 48 241, 48

Обща дължина на трасето: 512 метра на трасе 1 и 492 метра на трасе 2, общо 1004 метра и със сервитут 0, 50 метра от двете страни на трасето.

  1. 2.Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

19

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Постъпило е писмо от Прокурор при Районна прокуратура Разград, с вх. № ВхК-373/21.03.2019 г., съдържащо указание относно необходимостта Община Цар Калоян да има своя наредба, която да урегулира организацията и управлението на гробищните паркове и реда и условията за извършване на погребения на територията на общината. Направено е предложение на основание Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, да бъде приета наредба на Община Цар Калоян, регулираща съответните обществени отношения.

Във връзка с това е изготвен проект на Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове (гробищата) на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 22.03.2019 г.

С оглед гореизложеното, на основание изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове (гробищата) на територията на община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 20

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

На основание чл. 124, ал. 1-5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал. 1-7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Актуализира поименен списък за капиталови разходии за 2019 година, източник на приходи собствени средства § 40-40 Приходи от продажба на земя

                                                                                            БИЛО               СТАВА

Функция 1 „Общи държавни служби“

52-03 Придобиване на система за видео наблюдение           0               2400,00

Функция 3 „Образование – ДГ „Славейче“

52-03 Придобиване на горелка и система към нея                 0               12160,00

Функция 7 Почивно дело, култура, рел. дейности

52-03 Придобиване на климатик                                             0               1830,00                    

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 21

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

В Община Цар Калоян е постъпило писмо с Их. № 18 от 25.02.2019 г. до Кмета на общината от Дружеството на военноинвалидите и военно-пострадалите, гр. Разград за подпомагане на военноинвалидите, военно-пострадалите и ветераните от Община Цар Калоян с по 5 /пет/ кубика дърва за огрев за 2019 година.

Същите са дали здравето си, по време на военната служба и са осакатени за цял живот, а военно-пострадалите са загубили най скъпото-деца, бащи и съпрузи.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Община Цар Калоян да подпомогне предложените от ДВИВП-Разград по приложен списък на военноинвалидите, военно-пострадалите и ветераните от Община Цар Калоян с по 3 кубика дърва за огрев за 2019 година.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 22

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 196, ал. 3 и във връзка с ал.1 от Закона на предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в сила от 18.07.2017 година, областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Анализът се разработва от съответната община и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

„Анализът на потребностите от подкрепа за личностна развитие на децата и учениците в община Цар Калоян“ е изготвен от работна група, назначена със заповед № 91/21.03.2019 год. на кмета на община Цар Калоян. Изложени са основните принципи, цели и съдържанието на регламентираната в ЗПУО подкрепа за личностно развитие.

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, цели да осигури:

         Съответствие с индивидуалните им потребности

         Подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им;

         Осъществяване на подкрепа за детето и ученика най-близко да мястото, където живее и учи.

Основните изводи от анализа са следните:

1.         След влизане в сила закона за предучилищно и училищното образование и извършената оптимизация на училищната мрежа, системата на предучилищното и училищно образование в община Цар Калоян обхваща две общински детски градини и две училища.

2.         В общината има изградена и добре функционираща система за предучилищно и училищното образование за обезпечаване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която се осигурява там, където са детето и ученикът – в детските градини и в училищата.

3.         Регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в община Цар Калоян.

4.         На територията на общината няма общински център за ресурсно подпомагане, а при установяване на потребност от такава подкрепа , грижата за децата и учениците може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на социални услуги.

5.         Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на проекти, финансирани със средства по различните оперативни програми на Структурни фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

6.         Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на община Цар Калоян, е динамичен процес, който подлежи на оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на образователната система и налага координираност между участниците в образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване способностите и уменията на всяко дете и ученик.

Въз основа на областната стратегия ще бъде приета общинска стратегия за подкрепа и личностно развитие за период от две години.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Цар Калоян“.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура гр. Разград за осъществяване на контрол па законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 23

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Приемането   на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2020 г. е във връзка с изпълнението на чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 ППЗСП.

          Плана е съгласуван с дирекция "Социално подпомагане" гр. Разград и Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане.

Социалните услуги, включени в Годишния план за разкриване през 2020 г. са услуги в общността с финасиране от държавния бюджет, общинския бюджет и европейски фондове.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2020 г. съдържа:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и чл. 19, ал. 2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет – Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямавзе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище в Община Цар Калоян за 2020 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                

Председател на ОбС        

                              

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 24

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

 

Със свое Решение № 61 от 30.11.2018 г., взето на редовно заседание, Общински съвет-Цар Калоян, е одобрил проект на ПУП- Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян.

Дължината на трасето е 10 937 м., без отклонения. Трасето се разполага в обхвата на местни полски пътища, държавен републикански път и пасища, мери.

Проектното трасе преминава през следните имоти-публична общинска собственост:

№ по ред Номер на имот Площ в дка Трайно предназначение НТП местност землище Вид собственост  Дължина на трасето  Сервитут (кв. метра)
1 38830.18.1 584,590 Земеделска територия Пасища, мери Чуката Костанденец Общинска публична 474 474
2 38830.18.22 4,828 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 789 789
3 38830.75.32 1,239 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 342 342
4 38830.76.27 ' 0,486 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 244 244
5 38830/7.43 3,610 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 881 881
6 38830.78.39 4,834 Земеделска територия Друг вид земеделска земя Паметника Костанденец Общинска публична 4 4
7 38830.78.50 3,543 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 566 566
8 38830.81.42 3,062 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 382 382
9 3$830.85.13 4,559 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 209 209
10 38830.87.23 2,543 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 310 310
11 38830.89.52 10,373 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 1292 1292
12 38830.95.48 4,339 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 751 751
13 38830.95.52 5,187 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 38 38
14 38830.198.22 7,232 Територия за транспорт Път ІV клас - Костанденец Общинска публична 593 593
15 38830.201.33 15,092 Територия за транспорт Път ІV клас - Костанденец Общинска публична 1274 1274
16 38830.203.25 3,052 Територия за транспорт

Път ІV клас

- Костанденец Общинска публична 236 236
17 77308.133.67 1, 872 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 464 464
18 77308.135.22 0, 701 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 172 172
19 77308.144.604 1, 192 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 32 32
20 77308.144.608 1, 660 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 387 387
21 77308.166.603 2, 789 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 549 549
22 77308.167.23 2, 088 Земеделска територия Полски път. Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 525 525
23 77308.172.19 0, 961 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 5 5
24 77308.172.606 1, 799 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 405 405

В представения технически проект, част геодезия, подземната оптична мрежа изисква сервитутна ивица по оста на трасето плюс 1 метър, по 0,5 метра от двете страни на трасето.

Заявителят е регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията за осъществяване на електронни съобщения и е вписан в публичния регистър на предприятията по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения.

Съгласно чл. 30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, включително на договор за наем, договор или административен акт, върху, над или под имоти – общинска собственост, като правата се предоставят за срок до 10 години по реда на чл. 19 от същия закон. В чл. 19 е предвидено, че правата по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 върху елементи от физическа инфраструктура, държавна или общинска собственост, се предоставят за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс. 

Съгласно чл. 31, ал. 1 на цитирания по-горе закон «При изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър». Съгласно ал. 3 от същата разпоредба, за имоти-публична собственост, обезщетения не се дължат.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 30, ал. 5, чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

  1. 1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на безвъзмездно право на прокарване за срок от 10 години в полза на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на трасе на обект: „Подземна оптична мрежа за ел. съобщения на община Цар Калоян”, съгласно одобрена техническа документация през имоти-публична общинска собственост, както следва:
№ по ред Номер на имот Площ в дка Трайно предназначение НТП местност землище Вид собственост  Дължина на трасето  Сервитут (кв. метра)
1 38830.18.1 584,590 Земеделска територия Пасища, мери Чуката Костанденец Общинска публична 474 474
2 38830.18.22 4,828 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 789 789
3 38830.75.32 1,239 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 342 342
4 38830.76.27 ' 0,486 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 244 244
5 38830/7.43 3,610 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 881 881
6 38830.78.39 4,834 Земеделска територия Друг вид земеделска земя Паметника Костанденец Общинска публична 4 4
7 38830.78.50 3,543 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 566 566
8 38830.81.42 3,062 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 382 382
9 3$830.85.13 4,559 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 209 209
10 38830.87.23 2,543 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 310 310
11 38830.89.52 10,373 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 1292 1292
12 38830.95.48 4,339 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 751 751
13 38830.95.52 5,187 Земеделска територия Полски път - Костанденец Общинска публична 38 38
14 38830.198.22 7,232 Територия за транспорт Път ІV клас - Костанденец Общинска публична 593 593
15 38830.201.33 15,092 Територия за транспорт Път ІV клас - Костанденец Общинска публична 1274 1274
16 38830.203.25 3,052 Територия за транспорт

Път ІV клас

- Костанденец Общинска публична 236 236
17 77308.133.67 1, 872 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 464 464
18 77308.135.22 0, 701 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 172 172
19 77308.144.604 1, 192 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 32 32
20 77308.144.608 1, 660 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 387 387
21 77308.166.603 2, 789 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 549 549
22 77308.167.23 2, 088 Земеделска територия Полски път. Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 525 525
23 77308.172.19 0, 961 Земеделска територия Полски път Али увасъ Цар Калоян Общинска публична 5 5
24 77308.172.606 1, 799 Земеделска територия Полски път - Цар Калоян Общинска публична 405 405

Обща дължина на трасето: 10 924 кв. метра (словом: десет хиляди деветстотин двадесет и четири кв. метра) и със сервитут 0, 50 метра от двете страни на трасето.

  1. 2.Строително – монтажните работи в масивите 144, 166, 171, 172, 173 и 175, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, да започнат след освобождаването им от страна на ползвателите.
  1. 3.Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                      

Председател                                                            

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 25

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

Със свое Решение № 17 от 07.12.2015 г., взето на редовно заседание, Общински съвет-Цар Калоян, е одобрил проект на ПУП- Парцеларен план за обект „План за елементите на техническата инфраструктура-Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ І в кв. 137 по плана за регулация на гр. Цар Калоян”.

Дължината на трасето е 480 метра, а сервитутната зона – 1 008 кв. метра. Трасето се разполага в обхвата на урбанизирана територия, с НТП „общинска улица”, ОТ 29-20, ОТ 20-9, ОТ 9-8, ОТ 8-6, ОТ 6-5, до УПИ І в кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян, Втори стопански двор.

Съгласно становище на „Енерго Про Мрежи” АД, захранването на поземления имот с ел. енергия ще става от съществуващ ВТП № 12 в гр. Цар Калоян, като му се смени съществуващата трафомашина.

Полагането на кабела ще стане по следния начин: От съществуващото табло НН по общинската улица, която е урбанизирана територия – в изкоп 1, 10 м/0,60 м. Кабелът ще се положи на 0,60 м от границата на улицата. Има отделен проект за трасировъчен план за координатите на точките по трасето на кабелите.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката „При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути”.

Съгласно ал. 2 на чл. 64 на с.з. „Сервитутите по този закон са:

1. право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1;

2. право на прокарване на линейни енергийни обекти в полза на лицата по ал. 1;

3. ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти”.

Съгласно ал. 3 на чл. 64 на ЗЕ „При упражняване на сервитутите:

1. титулярят на сервитута придобива право:

а) на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти;

б) негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения;

в) да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на линейните енергийни обекти за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове;

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за енергетиката „Представителите на лицата, които експлоатират енергийните обекти, и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях».

Съгласно ал. 2 на с. з. «Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.».

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1, бук. „а”, чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на Електро-Трасе на кабелна линия НН от ВТП № 12 до УПИ І в кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян, в полза на „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД.

Дължината на трасето е 480 метра, а сервитутната зона – 1 008 кв. метра. Трасето се разполага в обхвата на урбанизирана територия, с НТП „общинска улица”, ОТ 29-20, ОТ 20-9, ОТ 9-8, ОТ 8-6, ОТ 6-5, до УПИ І в кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян, Втори стопански двор.

Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 26

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси , на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян,Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 8 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – двама,

     Р Е Ш И:

  1. 1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на приходи §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет както следва:

Дейност „Изграждане и ремонт на улична мрежа“                                               Било                 Става

  •      13 620              0                              
  • 0           13 620

ОБЩО                                                                                                 13 620           13 620

  1. 2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране - капиталови разходи от преходен остатък, както следва:

Дейност „Изграждане и ремонт на улична мрежа“

§51-00 Ремонт на ул. мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян         Било               Става  

В т.ч.

-улица „Преслав“ гр. Цар Калоян                                           121 110                       0

-улица „Петър Берон“ Цар Калоян                                           38 295                       0

-улица „Таньо Войвода“ с. Езерче                                                     0               52 401

-улица „Странджа“ с. Езерче                                                          0               58 044

-улица „Тодор Каблешков“ с. Езерче                                               0                     48 960

ОБЩО                                                                                     159 405                 159 405

  1. 3.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2019 година, източник на финансиране - §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи“, както следва:

                                                                                                          Било           Става  

§51-00 Основен ремонт на ул. мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян

-улица „Тодор Каблешков“ с. Езерче                                                       0               219            

§51-00 Основен ремонт на улични водопроводи

в гр. Цар Калоян на ул. „Преслав“ и ул. ‚Плиска“                                   0           21 473

ОБЩО                                                                                                 0           21 692

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река