Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

7

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 01.03.2019 г.

Съгласно чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша /представляващ Приложение №1 към настоящата докладна записка/, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата/.

Предвид гореизложеното на основание чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5, след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма,Общински съвет – Цар Калоян взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

I.         Общински съвет – Цар Калоян дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост, посочени в Приложение №1.1 за общо и за индивидуално ползване. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

II.        Приема Годишен план за паша за 2019-2020 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ Приложение № 1.

III.      Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

8

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 01.03.2019 г.

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-005/13.02.2019 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян и Завет, е видно, че на 12.03.2019 г. предстои провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

  1. 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;
  2. 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
  3. 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., съгласно постъпило искане от Община Разград (писмо изх. № АО-05-03-5827-1/15.08.2028 г.), по реда на чл. 20, ал. 7, предложение последно от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
  4. 4.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите;
  5. 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите;
  6. 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019 г. на основание чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги;
  7. 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, чрез приемане на Община Попово. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
  8. 8.Други.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от дневния ред на заседанието:

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един,Общински съвет – Цар Калоян взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

1.  Решение № 1 по т. 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2018 г. - „ЗА“

2.  Решение № 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К - „ЗА“

3.  Решение № 3 по т. 4: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г. - „ЗА“

4.  Решение № 4 по т. 5: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, съгласуват Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград като В и К оператор за периода 2017-2021 г. – „ПРОТИВ“

5.  Решение № 5 по т. 6: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, одобряват подробна инвестиционна програма за 2019 г., която е изцяло съобразена с инвестиционните нужди на всички публични собственици в обособената територия и гарантира пълно изпълнение на задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване-Дунав”, гр. Разград за 2019 г. – „ПРОТИВ“

6.  Решение № 6 по т. 7: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К приемат решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на Община Попово. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Търговище. – „ПРОТИВ“

Проект на решение по т. 3 на обявения проекти-дневен ред не се предоставя от страна на Асоциация по В и К при подробно развити съображения.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

  

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения: Писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-005/13.02.2019 г. на Областния управител на Област Разград

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

9

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 01.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, ал.2 и ал.3   от ПМС № 344 от 21.12.2018 за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2019г., след поименно гласуване с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма,Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1.         Да се изплащат 90% от действителните транспортни разходи за пътуващ персонал от общинска администрация Цар Калоян и да се допълни списъка на пътуващия персонал, както следва:

  • Симеон Радмилов Карастоянов – гр. Разград - Цар Калоян - гр. Разград

2.         Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/фактури, билети и абонаментни карти/.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

10

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 2 от 01.03.2019 г.

Годишния отчет за изпълнението на „Програмата за управление на отпадъците на община Цар Калоян за периода 2017-2020г.“ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и приета от Общински съвет гр. Цар Калоян с Решение № 44, Протокол №7 от 30.10.2017 год.

Основните цели залегнали в програмата са:

ü  Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

ü  Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

ü  Управление на отпадъците, което да гарантира чиста и безопасна околна среда;

ü  Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Приоритети през 2018 година по изпълнение на Програмата са:

ü  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

ü  Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;

ü  Намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци на регионално депо;

ü  Почистване на замърсени терени с отпадъци.

Изпълнените дейности в Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата докладна.

Във връзка чл.59, ал. 9 Кметът на общината ежегодно в срок до 31 март е длъжен да информира Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходното календарна година, включително и РИОСВ – гр. Русе.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.52 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Общински съвет - Община Цар Калоян,с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 3,Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Годишен отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на община Цар Калоян за периода 2017-2020г.“ през предходната 2018–та календарна година, съгласно Приложение №1.

Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

11

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 01.03.2019 г.

Министерството на труда и социалната политика обяви набирането на проектни предложения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Бюджетна линия: BG05М9ОР001-2.040.

Общата цел на процедурата е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

Конкретни бенефициенти по процедурата са всички общини в Републикя България, които ще предоставят патронажна грижа за лицата от целевите групи.

Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” е в размер на 45 700 000 лева, 85 % от която е финансиране от Европейския социален фонд и 15 % национално финансиране.

За всяко едно проектно предложение е определен максимален размер на база броя на лицата от целевата група, получаващи здравно-социални услуги и съответните разходи за предоставяните услуги и разходите за материални и нематериални активи; непреките разходи (разходите за организация и управление и информация и комуникация) и разходите за СМР. Проектното предложение трябва да включва минимум 50 потребители от целевата група. За община Цар Калоян е определен индикативен брой потребители 23 лица от целевата група. Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно–социални услуги за едно лице е до 2016,00 лева.

Предвид изискването за подаване на проектно предложение, което включва минимум 50 потребители от целевата група е допустимо група от общини да подадат едно проектно предложение. Това налага Община Цар Калоян да кандидатства по процедурата с друга община от областта. След проведени разговори с кметовете на другите общини от областта, предлагам Община Цар Калоян да кандидатства с общ проект с Община Завет, като едната от общините се явява кандидат, а другата партньор.

Съгласно дадените указания „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

По настоящата процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

Обучение и супервизия на персонала;

Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при аргументирана необходимост.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период от 12 месеца.

Към проектното предложение задължително трябва да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за:

Подаване на проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

Сключване на споразумение за партньорство между Община Цар Калоян и Община Завет.

Предоставяне на сградата/помещение за нуждите на проекта, с което се гарантира ползване за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

            Воден от гореизложеното, предлагам Община Цар Калоян да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 3. „Развитие на човешките ресурси, подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места”, Мярка 1. „Осигуряване на висококачествени социални услуги за повишаване на качеството на живот” от Плана за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 година.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

  1. 1. Общински съвет-Цар Калоян дава съгласие Община Цар Калоян, в партньорство с Община Завет, да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

2. Дейностите по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година отговарят на Приоритет 3. „Развитие на човешките ресурси, подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места”, Мярка 1. „Осигуряване на висококачествени социални услуги за повишаване на качеството на живот”от Плана за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 година.

3. Общинският съвет гр. Цар Калоян определя Община Завет за кандидат по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян, с партньор Община Цар Калоян..

4. На основание чл. 59, чл. 60, чл. 61 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Цар Калоян утвърждава образец на споразумение за партньорство между Община Завет и Община Цар Калоян, съгласно Приложение № 1.

5. Общинският съвет гр. Цар Калоян упълномощава Кмета на Община Цар Калоян, г-н Дауд Назиф Аляовлу, да сключи споразумение за партньорство по образеца, утвърден по т. 4 от настоящето решение, с Община Завет, обл. Разград във връзка с подготовката и изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

6. Общинският съвет гр. Цар Калоян предоставя за безвъзмездно ползване за помещение, находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 77308.504.9078.1 с предназначение административно делова сграда собственост на Община Цар Калоян, с което се гарантира ползване за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

7. Общинският съвет гр. Цар Калоян възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения.

   Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение, на Областния управител на Област Разград и на Районна Прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река