Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 1

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

С промяна от началото на 2018 г. на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 на Закона за ветеринарномедицинската дейност е предвидено, че „Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община”.

Ветеринарномедицинските изисквания, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи и задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на горепосочените изисквания се уреждат в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Във връзка с горното е изготвен проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян, който ведно с мотивите за приемането й е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на 23.11.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 133, ал. 1 на Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,Общински съвет- град Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 2

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – двама, въздържали се – трима,Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               2256071         2256071     100.00%

2.31-18 Целеви субсидии по код 488001             4460             4460           100.00%

3.31-28 Др.целеви трансфери                           17920           17920           100.00%

4.61-00 Получени трансфери                          354284         354284           100.00%

5.76-00Временен заем в СЕС                                                 -26453

6.88-00 Събрани средства за др.орг.                                   -12515

7.95-01 Остатък към 01.01.2018                    30637           30637           100.00%

8.95-07 Наличност на 31.12.2018                                       -48692      

9.24-05 Приходи от наеми на имущество       450               450             100.00%

10.36-19 Други неданъчни приходи                   120             120               100.00%

11.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст       -343           -343             100.00%              

12.45-00Помощи и дарения от страната       100             100             100.00%    

13.64-00 Трансфери от ПУДОС                       74051         74051           100.00%  

14.24-06 Приходи от наеми на земя               11400         11400           100.00%

15.31-20 Възст.трансфери                                                  -3590

Общо държавни приходи:                               2749150     2657900             96.68%

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                  5000             3477             69.54%

2.13-00 Имуществени данъци                       200000         232887           116.44%

3.20-00 Други данъци                                             500               0

4.24-00 Приходи и доходи от собств.           96250           137629         142.99%

5.27-00 Общински такси                                 161300         162565         100.78%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             80000           75966            94.96%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                   100             12422

7.36-00 Др.неданъчни приходи                       5300             6368               120.15%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -7500           -19030            257.33%        

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА     17700             48704           275.16%

10.41-00 Приходи от концесии                     5200             5262             101.19%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия   458200            458200         100.00%  

12.31-13 Капиталови разходи                     130300         130300           100.00%    

13.61-02 Предоставени трансфери             -72000         -36214           50.30%    

14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000             5650             113.00%

15.95-01 Наличност на 01.01.2018               830804       830804           100.00%

16.95-07 Наличност на 31.12.2018                                 -1348479

17.76-00 Временен безлихвен заем               57250                 0

18.31-18 Др.трансфери                               1300000         1300000         100.00%

Всичко общински приходи:                     3193404         1930545         60.45%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация         450238   440273         97.79%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           24940       8432           33.81%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       57700       55364         95.95%    

-Дейност 311ДГ                                                   353326     414615       117.65%      

-Дейност 389Др.дейности по образов.               3574       3574           100.00%  

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ       44111       48390       109.70%

-Дейност 530 ЦНСТ                                           194000     194941     100.49%

-Дейност 532 Програми по временна зает.     331276     331276       100.00%      

-Дейност 550 ЦСРИ                                           45000         45265       100.59%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.               18112       13028           71.93%

-Дейност 738 Читалища                                     92125       73569         79.86%

-Дейност 714 Спортни бази                                                   500

-Дейност 713 Спорт за всички                             1264           1264       100.00%

-Дейност 285 Доброволни формирования                               41

-Дейност 623 Чистота                                       74051      

2.Общообразователни училища                       1059433   1027368     96.97%

   Общо държавни разходи:                             2749150     2657900       96.68%          

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общ.адмистрация               383287         326239         85.12%

-Дейност 123 Общински съвети               127000         108812           85.68%

-Дейност 311 ДГ                                            593443         619812           104.44%

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж     77900           79774           102.41%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера         5150               8251           160.21%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост     0               411    

-Дейност 604Осветление на улици и пл.   68670           47879             69.72%

-Дейност 622 Озеленяване                           60136           56805           94.46%

-Дейност 623 Чистота                              50283         130498           259.53%

-Дейност 714 Спортни бази                       19000           27249             143.42%

-Дейност 745 Обредни домове и зали         6000           8785               146.42%

-Дейност 832 Служби по под.пътища       23800         30826               129.52%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.           4400           2300                 52.27%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.             1000           933                   93.30%                          

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под. 1773335     481971             27.18%%              

Всичко общински разходи:                           3193404     1930545           60.45%

5.Разходи за представителни цели:       План        Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               5800           5800                     100.00%

-Общински съвет                                     2900           2900                     100.00%

-Кмет с.Езерче                                        500             500                       100.00%

-Кмет с.Костанденец                               200               200                     100.00%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Основен ремонт и саниране ДГ“Славейче“   18000     11682       64.90%

§51-00 Основен ремонт улици Цар Калоян-Езерче     67640       67606     99.95%

§53-09 Проекти                                                            26660     20000       75.02%

§52-04 Придобиване на ДМА/климатик/                       1950       1950         100.00%

§53-09 Кадастр. план гр.Цар Калоян-оцифряване     15000       15000     100.00%

§52-04Придобиване на ДМА/климатик/пен.клуб       1050         1050       100.00%

Всичко капиталови разходи:                                     130300     117288     90.01%

7.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Реконст.и основен ремонт улици   350000       350000           100.00%

§53-09 Изготвяне на проекти                       24798       24798           100.00%

§51-00 Основен ремонт и саниране на ДГ 414627     414627           100.00%

§52-01 Придобиване на ДМА/компютри/     2228         1098             49.28%

КР от преходен остатък:                           791653       790523             99.86%

8.Капиталови разходи от собствени приходи:

§53-09 Изготвяне на проекти                       5580           5578             99.96%

§52-04Придобиване на ДМА/климатик/пен.клуб600      550             91.67%

§52-04Видеонаблюдение ДГ“Славейче“         4510         4509             99.97%

§52-04 Видеонаблюдение общ.администра   4800         2394           49.88%

§52-01 Прид. на ДМА/коп.машина/км.Езерче 400           399              99.75%

§52-03 Прид.стоп.инв.км.Езерче-храсторез   820         820             100.00%

§52-03 Моторна косачка ДГ“Славейче“     990           990             100.00

Общо КР от собствени средства:               17700       15250         85.10%

9.Капиталови разходи от §31-18 Предоставени целеви трансфери:

§51-00Ремонт на улична мрежа с.Езерче и гр.Цар Калоян по ПМС №315

                                                                         360000            0

§51-00 Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян-етап 2 по ПМС №315

                                                                       340000                    0

§51-00 Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване прилежащи терени на ул.Васил Левски от ОК186 до ОК107 с.Езерче по ПМС №165                                                             600000                          0

Общо по §31-18                                         1300000                          0     ^

10.Капиталови разходи от §64-01 Средства от ПУДОС

52-03Придобиване на др.съоръжения     9936                 9936     100.00%  

Всичко от ПУДОС:                                 9936                 9936       100.00%  

11.Отчет на средствата от Европейския съюз към 31.12.2018г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                     260285         260285         100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета           26453           26453          100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2018г.                 764               764           100.00%  

§95-07 Остатък към 31.12.2018г             -2084           -2084           100.00%

§88-00 Средства за др.бюджети             12515           12515          100.00%

Всичко приходи:                                       297933         297933       100.00%

Б.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                             32451           32451             100.00%

Проект ОП“Наука и образование“             37448           37448             100.00%

Проект“Приеми ме“                                   49001         49001             100.00%

Проект „Активно включване“                 144735         144735            100.00%

Проект“Програма за временна заетост“34298           34298             100.00%

Общо разходи:                                             297933       297933           100.00%

    

       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 3

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019година и ПМС №344 за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и на основание чл.17,ал.6 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 5,Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1.Приема бюджет за 2019г. както следва:

1.1.По прихода в размер на 5173198лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2573816лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 2513764лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2018г.в размер на 48692лв.,разпределен както следва:

-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                                         3656лв.

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                                     20702лв.

-Читалища                                                                                         18556лв.

-Др.дейности по соц.осигуряване-по Наредба за безпл.пътуван.   5778лв.

1.1.1.3.Собствени приходи за държавни дейности:                       11360лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 2599382лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 225000лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 285650лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 582900лв

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 36100лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 164800лв.

1.1.2.7.Възстановен   заем от СЕС                                              26453лв.

1.1.2.8.Изплатен трансфер за сметище/61-02/                           -70000лв.

1.1.2.9.Преходен остатък в местни дейности                           1348479лв.

В.т.ч.за капиталови разходи от предходна година                 1329249лв.

и от собствени приходи                                                               19230лв.

1.2.По разходите в размер на 5173198лв.,разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2,,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2573816лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 2599382лв.съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва:

1.4.1.Членски внос                                         6400лв.

1.4.2.Помощи при погребение                       2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         104390лв./разпределя се от комисия определена със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- 20000лв.,в.т.ч.5500лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,12500лв.за “Калоянови дни”,2000лв.за подпомагане на спортните клубове.

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%от основните   възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

1.7.Приема разходи за представителни цели за 2019г.както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                         5800лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                       2900лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                              500лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                  200лв.

1.8.На основание чл.36,ал.1,2 и 3 от ПМС №344 за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г.утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи/съгласно Приложение №3/.

1.9.На основание чл.4 от ПМС №67/14.04.2010г.определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,/съгласно Приложение №4/

1.10.На основание чл.11,ал.10 от ЗПФ и на основание чл3,ал.2,т.2 от Наредба №20 на Общински съвет гр.Цар Калоян определя второстепенните разпоредители и разпоредителите на делегирани бюджети към община Цар Калоян/съгласно Приложение №5/

1.11.На основание чл.50 от ЗДБРБ за 2019г.,на основание чл.84,ал.4 и чл.94,ал.3,т.6 от ЗПФ,на основание чл.18,ал.2,т.6 от Наредба №20 утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2019г./съгласно Приложение №6/

1.12.На основание чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ приема план-график за просрочените задължения,които ще бъдат изплатени през 2019година и размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани през 2019г./съгласно Приложение №7/

1.13.На основание чл.94,ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ приема максимален размер на новите задължения и максимален размер на ангажиментите за разходи за 2019г./съгласно приложение №8/

1.14.На основание чл.94,ал.3,т.9 от ЗПФ приема актуализирана тригодишна прогноза за периода 2019-2021година/Приложение №9/.

1.15.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,съфинансирани от ЕС

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 са неразделна част от докладната записка.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 4

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с

Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 5,Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Приема настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг,който е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг/ЗОД/.

Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

1.емисии на общински ценни книжа;

2.дълга,поет с договори на общински заеми;

3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

4.изискуемите общински гаранции;

5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз;

7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

През изминалата 2018 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

1.През 2018 година са възстановени разходи по проект“Достоен живот за всички“,платени със заем от бюджета.Към 31.12.2018г.няма заем.

2.През 2018г.са финансирани от бюджета и разходи по проект“Активно включване“в размер на 29600лв.,които към 31.12.2018г.не са възстановени,ще бъдат възстановени след верифициране на окончателният отчет.

3.През 2018г.са финансирани разходи по проект“Топъл обяд“ като заем от бюджета, които към 31.12.2018г.са възстановени.

4.През 2018 г.са финансирани разходи по проект“Работа“ със заем от бюджета в размер на 8820лв.

Общата сума за възстановяване от СЕС в бюджета е 38420лв.

След верифициране на разходите по проектите същите ще бъдат възстановени по бюджетната сметка на общината.  

  

Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 5

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

Във връзка с измененията и допълненията, заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) ДВ бр.98/ 27.11.2018 г., касаещи ЗМДТ, възниква необходимостта, общинският съвет да извърши корекции в Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян, като я приведе в съответствие с настъпилите промени.

Основни цели, които се поставят:

-        Наредбата да се приведе в съответствие с промените в нормативната уредба;

Финансови и други средстваза прилагане изискванията на наредбата не са необходими.

Очаквани резултатис приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Цар Калоян се очаква да бъдат изпълнени вменените на Общинския съвет задължения, съгласно ЗМДТ, както и създаването на една правна сигурност за заинтересованите лица по ЗМДТ.

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян.

Изготвеният Проект е съобразен с изискванията на българското законодателство. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян на 17.12.2018 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общински съвет - град Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – двама, въздържали се – един взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема измененията и допълненията на Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян, както следва:

Чл.15а, ал.2 се изменя както следва:

Точка 5 се отменя.

Чл. 16, ал. 1 се изменя така:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК × ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW × Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския

съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,45 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,68 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,38 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,10 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3,00 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1”и „Евро 2”

1,20

„Евро 3” 1,00
„Евро 4” 0,80
„Евро 5” 0,70
„Евро 6” и „ЕЕV” 0,50

Чл.16 ал.2 се изменя както следва:

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 5,75 лв.

2. къмпинг ремарке – 11,50 лв.

Чл.16 ал.6 се изменя както следва:

6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 11,50 лв. за всеки започнат 750 кг товароносимост.

Създава се ал. 14:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

Чл.18 а, ал.2 се изменя както следва:

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл.18 а, ал.4 се изменя както следва:

(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Създава се ал. 5:

(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл.19 се изменя както следва:

1.Алинея 1 се отменя;

2.Алинея 2 се изменя така:

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък

Алинея 5 се изменя така:

(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Създава се нов Чл. 20а:

Чл. 21а. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ– в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

   Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение, на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 6

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.

Проявен е интерес за закупуване на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Цар Калоян и в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, област Разград, както следва:

  1. 1.Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.502.430 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Любен Каравелов № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 616 кв. метра (шестстотин и шестнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 681 от 02.07.2018 г.;
  2. 2.Незастроен поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.504.222 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Шипка № 2 А, вид територия-урбанизирана, с площ от 1 604 кв. метра (хиляда шестстотин и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 682 от 16.07.2018 г.;
  3. 3.Поземлен имот, с НТП „Изоставено трайно насаждение”, с идентификатор № 77308.277.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 699 кв. метра (хиляда шестстотин деветдесет и девет кв. метра), актувана с АЧОС № 619 от 26.10.2012 г., стар № 277007.
  4. 4.Поземлен имот, с НТП „Изоставени трайни насаждения”, с идентификатор № 77308.277.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 122 кв. метра (хиляда сто двадесет и два кв. метра), актувана с АЧОС № 620 от 26.10.2012 г., стар № 277008.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственостРазпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

  1. 1.Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.502.430 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Любен Каравелов № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 616 кв. метра (шестстотин и шестнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 681 от 02.07.2018 г. при първоначална тръжна цена в размер на 2 171 лева (две хиляди, сто седемдесет и един лева), определена от независим лицензиран оценител.
  2. 2.Незастроен поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.504.222 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Шипка № 2 А, вид територия-урбанизирана, с площ от 1 604 кв. метра (хиляда шестстотин и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 682 от 16.07.2018 г., при първоначална тръжна цена в размер на 6 053 лева (шест хиляди петдесет и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
  3. 3.Поземлен имот, с НТП „Изоставено трайно насаждение”, с идентификатор № 77308.277.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 699 кв. метра (хиляда шестстотин деветдесет и девет кв. метра), актувана с АЧОС № 619 от 26.10.2012 г., стар № 277007, при първоначална тръжна цена в размер на 1 200 лева (хиляда и двеста лева), определена от Общински съвет – Цар Калоян.
  4. 4.Поземлен имот, с НТП „Изоставени трайни насаждения”, с идентификатор № 77308.277.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 122 кв. метра (хиляда сто двадесет и два кв. метра), актувана с АЧОС № 620 от 26.10.2012 г., стар № 277008, при първоначална тръжна цена в размер на 785 лева (седемстотин осемдесет и пет лева), определена от Общински съвет – Цар Калоян.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река