Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 54

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 01.11.2018 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу текстовете на т. 22 и т. 24 на чл. 41 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че чл. 41 от Наредбата, предвиждащ, че „Общинският съвет определя услуги и цени за тях, както следва:

т. 22. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове-в размер на 20 лева за брой;

и

т. 24. Образуване на преписка за регистрация на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина-в размер на 10 лева за преписка”,

е в противоречие със Закона за местните данъци и такси.

Според Прокурора производството по признаване на чуждестранно съдебно решение и регистрацията на събития по гражданско състояние настъпили в чужбина, са част от реда по вписване на обстоятелства във връзка с гражданската регистрация.

Тази дейност по същество се явява предоставяне на обществена услуга по гражданско състояние съобразно смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ, за които се заплащат съответни такси. Ал. 2 на чл. 110 от ЗМДТ разпорежда за кои услуги не се заплащат такси, като от предвиденото на т. 4 на посочената разпоредба следва, че не се таксува производството по признаване на чуждестранно съдебно решение и регистрация на събитие по гражданско състояние, настъпили в чужбина, тъй като са част от процедура по вписване на обстоятелства във връзка с гражданско състояние.

Действително, атакуваните текстове са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен – чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 28.09.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Цар Калоян с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян,

І. Отменя т. 22 и т. 24 на чл. 41 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 55

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 01.11.2018 г.

         С Постановление на Министерски съвет № 209 от 26.09.2018 г. е приета Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси.

Съгласно чл. 10 на Наредбата съответният общински съвет утвърждава вътрешни правила за изпълнението на тази наредба, включително за работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

Съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата „Вътрешните правила по чл. 10 се приемат в срок един месец от влизането в сила на наредбата”.

В изпълнение на горепосочената разпоредба е изготвен проект на „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси на Общински съвет-Цар Калоян”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 10 на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси, § 3 от ПЗР на Наредбата, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Цар Калоян с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

УТВЪРЖДАВА „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване конфликт на интереси на Общински съвет – гр. Цар Калоян”.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 56

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 01.11.2018 г.

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-032/12.10.2018 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян и Завет, е видно, че на 14.11.2018 г. предстои провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

  1. 1.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
  2. 2.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198 в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.
  3. 3.Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016 г. с оглед промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на общините Попово и Опака.
  4. 4.Други.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред на заседанието.

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Цар Калоян с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

  1. 1.Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2019 г. да е в размер на 9 485, 15 лв. (девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки). – „ЗА“
  1. 2.Решение № 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, съгласуват Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за 2017-2021 г. – „ПРОТИВ“
  1. 3.Решение № 3: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 2.2 б. „б” от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016 г., членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, одобряват текста и вземат решение за подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на община Попово и община Опака. – „ЗА“

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения: Писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-032/12.10.2018 г. на Областния управител на Област Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 01.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 332 от 22.12.2017 за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2018 г., Общински съвет - гр. Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Да се изплащат 90 % от действителните транспортни разходи за пътуващ персонал от Общинска администрация-Цар Калоян като се допълни списъка на пътуващия персонал, както следва:

- Зелиха Руждиева Кьосеибишева –гр. Цар Калоян-с. Езерче-гр. Цар Калоян;

- Мехрибан Кяшифова Мехмед - гр. Цар Калоян-с. Езерче-гр. Цар Калоян;

- Ася Давидова Иванова - гр. Цар Калоян-с. Езерче-гр. Цар Калоян.

2. Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/билети и абонаментни карти.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река