Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

49

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 18.09.2018 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11а, ал. 2 от Наредба №7 / 29.12.2000г., изм. ДВ бр. 17/ 28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо № 1198,1200 от 29.08.2018 година на директора на СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян,   Общински съвет гр. Цар Калоян с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвърждава маломерни паралелки в СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян за учебната 2018 / 2019 година както следва:

VII а клас – 13 ученика

VII б клас – 14 ученика

VIIIа – 14 ученика + 2 ученик със СОП

IХ а – 11 ученика

Х а – 11 ученика

XII а – 17 ученика

2.Утвърждава паралелки и групи както следва:

1 клас – 1 паралелка – ЦДО /целодневна организация на учебния процес/ - 1 група

2 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

3 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

4 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

5 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

СИП физическо възпитание и спорт – волейбол V, VI, клас сборна група ЦДО – 1 група

6 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

7 клас – 2 паралелки

СИП ФВС – сборна група VII и VIII клас

8 клас – 1 паралелка

Профил “Хуманитарни науки“

9 клас – 1 паралелка

Профил хуманитарни науки

СИП химия и опазване на околната среда

СИП ФВС сборна група IX и XI клас

10 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

СИП биология и здравно образование

11 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

12 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен - 2 групи ЗИП по информационни технологии /ИТ/

СИП – биология и здравно образование

СИП география и икономика

Общо 13 паралелки – 1 – 12 клас, от които

1 паралелка 12 б клас задочно обучение

1 – 2 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

3 – 4 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

5 – 6 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

3.Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки за обезпечаване на учебния процес.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 50

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 18.09.2018 г.

На основание чл.17,ал.1,т3 и чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание вх. писмо № 1199 от 29.08.2018 година на директора на СУ ”Хр.Ботев” гр. Цар Калоян, Общински съвет гр. Цар Калоян с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема организацията на учебния процес в СУ ”Хр.Ботев” гр. Цар Калоян да се извършва на една смяна през учебната 2018/2019 година.

2. Обучението на учениците от 1 до 7 клас да се осъществява по 1 вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок, като и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок след обяд.

         3. Обучението на учениците от гимназиален етап 8 - 12 клас да се осъществява също на една смяна - преди обяд.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 51

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 18.09.2018 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11а, ал. 2 от Наредба №7 / 29.12.2000 г., изм. ДВ бр. 17/ 28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №202 от 30.08.2018 година на директора на ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче, Общински съвет гр. Цар Калоян с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. 1.Утвърждава маломерни паралелки в ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче за учебната 2018/2019 година както следва:

I клас – 13 ученика /3 бр. недостиг до минималния/

II клас – 9 ученика /7 бр. недостиг до минималния/

III клас – 13 ученика /3 бр. недостиг до минималния/

IV клас – 13 ученика /3 бр. недостиг до минималния/

V клас – 12 ученика /6 бр. недостиг до минималния/

VI клас – 10 ученика /8 бр. недостиг до минималния/

VII клас – 16 ученика /2 бр. недостиг до минималния/

Общо: 86 ученика / 32 бр. недостиг до минималния/

  1. 2.Дава съгласия за дофинансиране на съществуващите паралелки под минималния брой ученици.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 52

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 18.09.2018 г.

На основание чл. 124, ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2018 година,източник на приходи §31-18“ Получени от общините целеви трансфери“ по ПМС №165/7.08.2018г.            

                                                                                            било       става

§51-00 „Реконструкция на тротоарни площи и

алейни площи и благоустрояване на прилежащи

терени на ул.Васил Левски от ОК186 до ОК107,

с.Езерче,община Цар Калоян

Общо:                                                                                    0       600000.00

2.Поименен списък на капиталови разходи за 2018г.,източник на приходи собствени средства,§40-40 Приходи от продажба на земя

                                                                                         Било         Става

Дейност“Образование“-ДГ“Славейче“

52-03Придобиване на машини и съор./косачка/           0             990.00

Дейност 525 „Клубове на пенсионера и инвалида“

52-03 Придобиване на машини и съор./климатик/       0             600.00  

3.Капиталови разходи ,източник на приходите §31-13 Субсидия от държавния бюджет

Дейност“Общинска администрация“

§52-03 Придобиване на машини и съор./климатик/   3000       1950.00

Дейност 525 „Клубове на пенсионера и инвалида“

52-03 Придобиване на машини и съор./климатик/       0           1050.00  

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                   Снел преписа:            

Председател на ОбС                                                 Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 7 от 18.09.2018 г.

В община Цар Калоян е постъпило писмо до кмета на общината от Дружеството на военноинвалидите и военно-пострадалите от гр.Разград за подпомагане на военноинвалидите и военно-пострадалите от Община Цар Калоян с дърва за огрев за 2018 година.

Същите са дали здравето си, по време на военната служба и са осакатени за цял живот, а военно-пострадалите са загубили най скъпото-деца, бащи и съпрузи.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Община Цар Калоян да подпомогне предложените от ДВИВП гр.Разград по приложен списък на военноинвалидите и военно-пострадалите от община Цар Калоян с по 3 кубика дърва за огрев за 2018 година.

Приложение: списък 1 брой.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река