Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 46

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 20.07.2018 г.

На основание чл.124, ал.1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.26, ал.1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – трима, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2018 година,източник на приходи §31-13 Капиталови разходи от държавния бюджет      

                                                                                                           било        става

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                       20 000       26 660

§51-00 Основен ремонт покрив сграда“Детски кът“                19 300         0

§51-00 Основен ремонт улици с.Езерче и Цар Калоян              55 000        67 640

Общо:                                                                                              94 300        94 300

2.Поименен списък на капиталови разходи за 2018г.,източник на приходи собствени средства,§40-40 Приходи от продажба на земя

53-09 Изготвяне на проекти                                                           0              5580

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разградза осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 47

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 20.08.2018 г.

На основание чл.137, ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян,след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – 2, въздържали се – 1, Общински съвет – Цар Калоян

РЕШИ:

Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               2197975           1212227         55.15%

2.31-18 Целеви субсидии по код 488001             1980             1980             100.00%

3.31-28 Др.целеви трансфери                             8774             8601             98.02%

4.61-00 Получени трансфери                           102585         102585           100.00%

5.76-00Временен заем в СЕС                             10692             1731             16.19%

6.88-00 Събрани средства за др.орг.                                    -10388

7.95-01 Остатък към 01.01.2018                     30637           30637           100.00%

8.95-07 Наличност на 30.06.2018                                       -27250        

9.24-05 Приходи от наеми на имущество       300             150             50.00%

10.36-19 Други неданъчни приходи                   120             120             100.00%

11.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст       -343           -343           100.00%              

12.45-00Помощи и дарения от страната      100             100100.00%        

Общо държавни приходи:                               2352820       1320150       56.11%  

 

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   5000             3045             60.90%

2.13-00 Имуществени данъци                         200000         129154           64.58%

3.20-00 Други данъци                                             500                

4.24-00 Приходи и доходи от собств.           96250           67205           69.82%

5.27-00 Общински такси                                 161300         93729          58.11%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             80000           52731           65.91%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                   100             7082

7.36-00 Др.неданъчни приходи                       5300             1100           20.75%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -7500           -21601        

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА           0               40334

10.41-00 Приходи от концесии                     5200             4080             78.46%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия   458200           237325         51.80%  

12.31-13 Капиталови разходи                     130300         29450             22.60%    

13.61-02 Предоставени трансфери             -72000         -30963         43.00%  

14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000            

15.95-01 Наличност на 01.01.2018               830804       830804       100.00%

16.95-07 Наличност на 30.06.2018                                 -469567

17.76-00 Временен безлихвен заем              46558

Всичко общински приходи:                       1865012         921177           49.39%

 

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация         437014     261149       59.76%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           24940       4542           18.21%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.      57700       31066         53.84%    

-Дейност 311ДГ                                                     349261       243734     69.78%      

-Дейност 389Др.дейности по образов.               3062           3062         100.00%  

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ       44111       27957         63.38%

-Дейност 530 ЦНСТ                                           194000       103066     53.13%

-Дейност 532 Програми по временна зает.     127977       127977     100.00%      

-Дейност 550 ЦСРИ                                           45000         22678         50.40%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.               5709           5709       100.00%

-Дейност 738 Читалища                                     92125       33410         36.26%

-Дейност 714 Спортни бази                                                   500

-Дейност 713 Спорт за всички                                               379

2.Общообразователни училища                         971921       454921     46.81%  

Общо държавни разходи:                               2352820         1320150     56.11%

 

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общ.адмистрация               394617         182646           46.28%

-Дейност 123 Общински съвети               127000         63699           50.16%

-Дейност 311 ДГ                                          587943       314379           53.47%    

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж     77900           48500           62.25%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера         3500             2506             71.60%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост     0               177      

-Дейност 604Осветление на улици и пл.   68670         23275             33.89%

-Дейност 622 Озеленяване                             50200       25777             51.35%

-Дейност 623 Чистота                               42800       44569             104.13%

-Дейност 714 Спортни бази                       19000       16877               88.83%

-Дейност 745 Обредни домове и зали         6000         3097               51.62%

-Дейност 832 Служби по под.пътища       23800       17927             75.32%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.           4400           583                 13.25%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.             1000           344               34.40%                          

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под. 458182       176821         38.59%              

_______________________________________________________________

Всичко общински разходи:                           1865012       921177      49.39%

5.Разходи за представителни цели:       План         Отчет             %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                      5800           5089                     87.74%

-Общински съвет                                         2900           889                       30.66%

-Кмет с.Езерче                                                500             259                       51.80%

-Кмет с.Костанденец                                     200               0

 

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Основен ремонт и саниране ДГ“Славейче“               18000       0

§51-00 Основен ремонт улици Цар Калоян-Езерче               67640       0

§53-09 Проекти                                                                           26660   20000       75.02%

§52-04 Придобиване на ДМА/климатик/                                  3000       1950       65.00%

§53-09 Кадастр. план гр.Цар Калоян-оцифряване                 15000   7500     50.00%

Всичко капиталови разходи:                                                   130300   29450   22.60%

 

7.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Реконст.и основен ремонт улици   350000       120000           34.29%

§53-09 Изготвяне на проекти                      24798       24798           100.00%

§51-00 Основен ремонт и саниране на ДГ 414627     174475           42.08%

§52-01 Придобиване на ДМА/компютри/     2228         1098             49.28%

КР от преходен остатък:                            791653       320371         40.47%

8.Капиталови разходи от собствени приходи:

§53-09 Изготвяне на проекти                       5580           5578             99.96%

9.Отчет на средствата от Европейския съюз към 30.06.2018г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                     134249           134249      100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета             -1731             -1731        100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2018г.                 764              764             100.00%  

§95-07 Остатък към 30.06.2018г             -868                 -868         100.00%

§88-00 Средства за др.бюджети             10388             10388           100.00%

Всичко приходи:                                        142802           142802         100.00%

Б.Разходна част:

Проект“Образование и заетост на мл.хора“12284       12284               100.00%

В.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                             12825             12825              100.00%

Г.Разходна част:

Проект“Наука и образование“             29128           29128             100.00%

Д.Разходна част:

Проект“Приеми ме“                                 24591             24591           100.00%

E.Разходна част:

„Активно включване“                             63974             63974             100.00%

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

48

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 20.07.2018 г.

Тенденция през последните години е Домашният социален патронаж в гр. Цар Калоян да приготвя храна по време на ежегодната жътвена кампания на лицата, извършващи селскостопанска дейност.

С оглед необходимостта от определяне на такса за предоставяне на услугата е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 14.06.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл.21 ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Цар Калоян да прие, след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се –2, Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

І. Приема изменение и допълнение на чл. 22 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, раздел III:

1. Отменя се досегашната ал. 2 на чл. 22 на Наредбата като вместо нея се създава нова със следното съдържание: „лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян” заплащат такса в размер на 7, 20 лв. на ден/на човек, с ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и положен труд. Режийните разходи за ползването на услугата за съответния период се заплащат отделно.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.

ІІІ.        Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река