Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

Взето на извънредно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол №5 от 11.07.2018 г.

Със Заповед № РД 09-230/09.03.2018г. Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ обяви прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма з   а развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад.

За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони.

Населените места в селските райони в България ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и осигуряването на работни места.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро за един кандидат община.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустими за подпомагане са следните разходи:

1. за изграждане, реконструкция, ремонт на спортна инфраструктура съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за кандидатстване, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. за закупуване на оборудване и обзавеждане, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

3. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.

При одобрение проектът се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор с ДФЗ-РА. Крайният срок е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Кандидатстването по отворената покана се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН.

Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на настоящата процедурата чрез подбор в ИСУН.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 13 юли 2018 г.

Във връзка с това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, с 9 гласа „ЗА“, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет – град Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.         Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Първи етап – „Игрище за мини футбол“.

2.         Дейностите, включени в Проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Първи етап – „Игрище за мини футбол“, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Цар Калоян 2014-2020.

3.         Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими дейности по Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

4.         Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян да представлява общината по Проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Първи етап – „Игрище за мини футбол“.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река