Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 37

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

В началото на м. Април 2018г. Мария Петева Ганева, на длъжност „общински съветник на Общински съвет – Цар Калоян, е родила дете.

С цел подпомагане на родителите на новороденото, предлагам да бъдат предоставени парични средства в размер на 400 лева, които да бъдат за сметка на бюджета на Общината, като бъдат отразени по параграф „10-15 Материали“.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1.         Община Цар Калоян да предостави еднократна финансова помощ в размер на 400,00 лева, на Мария Петева Ганева, на длъжност „общински съветник на Общински съвет – Цар Калоян, които да послужат за нуждите на новороденото й дете.

2.         Предоставянето на паричните средства да бъде за сметка на бюджета на Община Цар Калоян, като същите да бъдат отразени по параграф „10-15 Материали“.

3.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 38

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

С Решение № 4, взето с Протокол № 2 от 12.11.2015 г. от проведено редовно заседание, Общинският съвет е приел Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 год.

Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 9 на Правилника, една от постоянните комисии към Общинския съвет е Комисия за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси, чието създаване и функциониране е с правно основание действалия до 19.01.2018 г. Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, чиято отмяна е обявена с бр. 7 на ДВ от 19.01.2018 г.

Съставът на ПК е определен с Решение № 5/12.11.2015 г. на Общински съвет Цар Калоян.

С цитирания брой № 7/19.01.2018 г. на ДВ е обнародван новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Това налага изменение на Правилника на Общинския съвет, по-конкретно текстовете на чл. 39, ал. 2, т. 11 и чл. 39, ал. 3.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., който е обявен чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 08.05.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 3, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.:

  1. 1.Изменя чл. 39, ал. 2, т. 11 на Правилника като наименованието на постоянната комисия се променя от ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” на ПК „Извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси”.
  2. 2.Отменя нормата на чл. 39, ал. 3 и вместо нея приема нова със следното съдържание: „Статута, функциите и правилата за работа на ПК „Извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси” се определят изцяло от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”.

ІІ. Членският състав на новата комисия не се променя.

    

       Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

39

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

Получена е Покана с изх. № П-556/08.05.2018 г., вх. № на Община Цар Калоян 633/09.05.2018 г., от изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград, адресирано до Министъра на здравеопазването, кметовете на Общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Цар Калоян, Завет и Самуил.

От поканата е видно, че на 14.06.2018 г., в 11 часа, в административната сграда на лечебното заведение ще се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград.

Посочен е дневният ред на общото събрание – от т. 1 до т. 9.

Акционерите-юридически лица се представят от законните си представители, които се лигитимират с документ за самоличност.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от ГПК „Общините се представляват от кметовете”.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 4 от ГПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да участва, обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград, което ще се проведе на 14.06.2018 г., в 11 часа, в залата на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. Коста Петров № 2.

Приложение: Покана с изх. № П-556/08.05.2018 г., вх. № на Община Цар Калоян 633/09.05.2018 г., от изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

40

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

Приемането на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие е във връзка с изпълнението на чл. 23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие.

Общинският план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на  

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от ЗРР, Общински съвет – Цар Калоян с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – тримавзе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР 2014-2020 г. на Община Цар Калоян през периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 41

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/2011 г. за съдебните заседатели, общинските съвети избират комисии, които изготвят предложения за съдебни заседатели. Всеки съветник може да прави предложения пред комисията. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт: За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, 1. който е на възраст от 21 до 68 години, 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, 3. има завършено най-малко средно образование, 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, 5. не страда от психически заболявания.

Комисията докладва предложенията за съдебни заседатели на общинския съвет.

С писмо с вх. № 38/05.04.2018 г. Апелативен съд-Варна е изискал представянето на списък на одобрените от Общински съвет Цар Калоян кандидати за съдебни заседатели, заедно с копие от решението на ОбС и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, в срок до 31.08.2018 г. От приложеният към писмото препис-извлечение от Протокол от общо събрание на съдиите от Апелативен съд Варна е видно, че за предстоящия мандат на Окръжен съд Разград за община Цар Калоян са определени два броя съдебни заседатели.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/2011 г. за съдебните заседатели,с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.         Избира комисия за представяне на предложение за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Разград, в състав: Председател: Камен Иванов Ганев и членове: 1.Исмаил Ахмедов Касабов, 2. Красимир Иванов Крумов, 3. Ибрахим Адемов Джиджикьосев, 4. Рефан Ашим Делимустафа.

2.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 42

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти“.

Чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост предвижда, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 (свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет), могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

Редът за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд е уреден в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост, и за целите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

  1. 1.Дава съгласие за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд на община Цар Калоян - Поземлен имот с кадастрален № 27156.151.16, в землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, в местността „Дервент дере” частна общинска собственост, територия „Земеделска”, с НТП „Нива”, с площ 1730 кв.м., стар номер 151016, по реда, предвиден в глава Х на Наредба № 5 за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството.

2. Упълномощава кмета на Общината да проведе процедура за подбор и да сключи договори за наем за срок от пет календарни години.

3. Определя годишна наемна цена в размер на 60 (шестдесет) лева за декар площ. Задължава наемателите на имоти от общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна вноска при подписването на договорите за наем.

4. Възлага на кмета на Общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                            

Председател на ОбС

                              

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

През м. юни 2018 г. изтича срокът на договор за наем № 27/03.06.2013 г., с който са отдадени под наем 83 кв. метра от сграда за физкултурни нужди – борцова зала в с. Езерче, разположена в имот с пл. № 220 в кв. 44 по ЗРП на с. Езерче.

Сградата е публична общинска собственост съгласно АОС № 86 от 24.01.2005г.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет“.

Ал. 2 на същия член предвижда, че „отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс…Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на сграда, с идентификационен № 27156.502.399.2, с предназначение „Спортна зала”, със застроена площ от 98 кв. метра, разположена в поземлен имот с идентификатор 27156.502.399 в с. Езерче, община Цар Калоян, представляваща публична общинска собственост съгласно АПОС № 330 от 05.06.2018 г., при първоначална тръжна цена от 157 лева, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                             Снел преписа:

Председател на ОбС                                                      Елиз Халил

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 44

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 08.06.2018 г.

С решение № 50 от 20.12.2017 г. Общински съвет - гр. Цар Калоян е разрешил изработване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград /част от поземлен имот с идентификатор 27156.502.728/ и е одобрил Задание за изработването му.

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".

С обявление от 20.03.2018 г. в бр. 25 на «Държавен вестник», Община Цар Калоян е съобщила, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият проект.

Проектът е приет с Решение по Протокол № 2/09.05.2018 г. на ОЕСУТ Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.         Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград /част от поземлен имот с идентификатор 27156.502.728/;

2.         Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник".

3.         Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река