ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№69

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

Във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

След гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма;

Общински съвет Цар Калоян:

Р Е Ш И:

 

I. На основание чл. 21, ал.3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. Създава се нов чл. 81 а, ал. 1 със следния текст:

Чл. 81 а, ал. 1: При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал. 3 За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

т. 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

т. 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Община Цар Калоян - tsarkaloyan@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

Ал. 4. При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Ал. 5. Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

§ 2. Създава се нов чл. 81 б със следния текст:

Чл. 81б, ал. 1: При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал. 3. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

т. 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

т. 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Община Цар Калоян - tsarkaloyan@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

Ал. 4. При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Ал. 5. Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ       /п /

Председател на ОбС

 

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№70

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-006-00/26.11.2020 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Завет, Лозница, и Цар Калоян, е видно, че на 29.12.2020 г., в 11,00 часа, предстои провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

1.Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2021 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;

2.Други.

Поради усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Ковид-19 на територията на страната, съгласно чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и приложимите заповеди на Министъра на здравеопазването, е наложително извънредното заседание да се проведе неприсъствено.

Поради това е необходимо в срок до 28.12.2020 г. да бъде предоставено копие от решението на общинския съвет за позицията и мандата на представителя на общината на посочена в писмото електронна поща.

В писмото е предоставено предложение за решение по т. 1 от дневния ред на заседанието:

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, след проведено гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма;

Общински съвет- град Цар Калоян:  

 

Р Е Ш И:

 

І. Общински съвет-Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите във връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2021 г. да е в размер на 8 750 лв. /осем хиляди седемстотин и петдесет/.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ              / п /

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№71

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

 

 

Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган, одобри Изисквания за кандидатстване и откри процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19“.

Операцията се обявява въз основа на Решение 850 от 23.11.2020 г., с което Министерски съвет даде съгласие на Управляващия орган на ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г., да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма, които да бъдат компенсирани от инициативата на ЕК за преодоляване на последствията от COVID-19-механизма REACT-EU.

Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица. Конкретните цели на операцията са:

 • Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
 • Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по заявлението за финансиране.

В съответствие с целите на операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, целевите групи са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от дирекция „Социално подпомагане“ въз основа регистрите на подпомаганите лица, на проверка, събиране на допълнителна информация, индивидуална преценка и др. за всеки отделен случай.

Община Цар Калоян реализира дейностите по осигуряване на топъл обяд до дома на потребителите на територията на гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец - общо 60 потребители, от 2015 г. до настоящия момент, по реда на съответни целеви програми към АСП, действали през указания период.

Предстои Общината да кандидатства по процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като едно от специфичните изисквания към кандидатите в процедурата е да реализират предоставянето на топъл обяд като местна дейност, въз основа на решение на общинския съвет.

Съгласно § 1, т. 20 от Закона за публичните финанси "Местни дейности" са дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от държавата дейности. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, след гласуване с 12 гласа „За“, против –   няма, въздържали се – няма,

Общински съвет – Цар Калоян:

   

 

Р Е Ш И:

1.Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Цар Калоян в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.

2.Упълномощава Кмета на Цар Калоян да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

         Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд-гр. Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                /п/

Председател на ОбС

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

В брой № 90 от 20.10.2020 г. на Държавен вестник е публикувано Постановление № 283 от 15.10.2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи /трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.

Средствата се предоставят на държавните и общинските училища за осигуряване на преносими компютри за учителите и учениците съгласно условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, след което общината ги превежда по сметките на училищата. Средствата по постановлението за Община Цар Калоян са в размер на 8 004 лева за двете училища.

По бюджетната сметка на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче са постъпили целеви средства за извършване на капиталови разходи, както следва:

-      по проект по ПУДООС за придобиване на стопански инвентар, компютри и хардуер в размер на 3 800 лева;

-      по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и модул „Библиотеките като образователна среда“ за придобиване на стопански инвентар в размер на 2 597 лева.

Предвид актуалните бюджети на училищата и получените целеви средства по ПМС № 283/15.10.2020г. и проекти е необходимо да се извърши актуализиране на поименните списъци за капиталови разходи за 2020 година на СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче.

 

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се –няма,

Общински съвет – Цар Калоян:

Р Е Ш И:

 1. 1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране ПМС 283 от 15.10.2020 г., както следва:

Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

                                                                                                       Било                           Става

СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян“

§52-01 Придобиване на компютри и хардуер                                       0                             5 336

ОБЩО:                                                                                                     0                              5 336

 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче

§52-01 Придобиване на компютри и хардуер                                       0                             2 668

ОБЩО:                                                                                                    0                             2 668

 1. 2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране проект ПУДООС, както следва:

 

Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

                                                                                                       Било                           Става

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче

§52-01 Придобиване на компютри и хардуер                                       0                             1 000

§52-05 Придобиване на стопански инвентар                                       0                             2 800

ОБЩО:                                                                                                    0                             3 800  

 1. 3.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневно обучение на учениците“ и модул „Библиотеките като образователна среда“, както следва:

 

   Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

                                                                                                      Било                           Става

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Езерче

§52-05 Придобиване на стопански инвентар                                       0                             2 597

ОБЩО:                                                                                                0                               2 597

 

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ               /п/

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

ПРЕПИС:

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян,, след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против–няма, въздържали се–няма; Общински съвет – Цар Калоян:

Р Е Ш И:

 1. 4.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране собствени приходи, както следва:

                                                                                                       Било                           Става

Дейност „Водоснабдяване и канализация“

§51-00 Реконструкция на водопроводна мрежа

           в с. Езерче „Баш Бунар“                                                             0                               785                                                  

Дейност „Озеленяване“

§53-09 ИП за „Реконструкция на фонтан в централна

градска част на гр. Цар Калоян                                                             0                             3 200

ОБЩО:                                                                                                     0                             3 985

 

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ             /п/

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

ПРЕПИС:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

На основание на Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за предучилищното и училищното образование/ЗПУО/ (обн., в бр. 82 на Държавен вестник от 18.09.2020 г.) и Писмо с Изх. № И-145(2 /28.09.2020г.от   Националното сдружение на общините на Република България, по решение на общините задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на територията на общината преди задължителния срок определен за учебната 2023/2024г.

В община Цар Калоян има една детска градина с един филиал/части/ към нея: детска градина „Славейче” в гр.Цар Калоян с филиал: ДГ „Славейче-филиал“ с. Езерче.

След проведена дискусия с директорката на детските градини и извършени посещения за обхват, при които родителите на децата в тази възрастова група са получили информация за задължителната предучилищна подготовка се установи висок процент на обхванати деца.

 

По данни на ГРАО към дата 28.10.2020г., по постоянен адрес, деца родени през 2016г. на територията на община Цар Калоян са 67 деца, от които 27 деца не пребивават на територията на общината или на Република България, броят на 4-годишните деца, обхванати и обучаващи се в детските градини през учебната 2020/2021г. е общо 23 деца.

Детските градини разполагат с достатъчен брой места, отговарят на изискванията по Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.), изм. и доп., (ДВ бр. 85 от 2.10.2020 г. ), в сила от 2.10.2020 г. и Наредба № 3 за здравните изисквания към детски градини. Наличните свободни места в детските градини по населени места на територията на общината са достатъчни. Педагогически инепедагогически

персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран.

МОТИВИ:Община Цар Калоян има условия за осигуряване на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Водещ фактор за постигането на качествено образование е необходимостта то да се предоставя в подходяща среда и форма, отговаряща на индивидуалните потребности, възрастови и личностни особености от по-ранна детска възраст. Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани в детска градина е предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на качествено бъдещо образование. Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава основа за цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по отношение необходимостта от образование и грамотност. По-ранният им контакт с образователните стандарти чрез подходящите педагогически методи съчетани с игрови дейности е крачка напред по отношение превенция на рискове като ранно отпадане от образователната система, неграмотност или ниски образователни резултати. Подкрепата, която се предоставя в детските градини е свързана не само с образователния, но и с възпитателния процес на децата, което изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и общуване, които ще допринесат за ранна превенция и коригиране на социални явления, като отпадане от училище и поведенческиотклонения.

За голяма част от тези деца майчиният език не е български. Постъпването им от по-ранна възраст за обучение в предучилищна група ще допринесе за тяхната по-лека и ефективна адаптация, ще създаде социална среда на приемственостиусвояваненанормитенабългарскияезик,както говоримо, така и граматически, ще се предостави възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез подходящи педагогически методи и ситуации за усвояване на образователно - възпитателни стандарти. Социализацията им, като задължителен ангажимент на обществото ще е осъществена чрез подходящи интегрирани подходи, които ще създадат благоприятна среда за продължаване на образованието.

Съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, допълнителното финансиране за задължително предучилищно образование на 4 - годишните деца, ще бъде осигурено както следва: за решения на Общински съвет в сила до края на 2020 г. - от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението, а за решения на Общински съвет, влезли в сила след 31.12.2020 г. - от началото на следващата учебна година(2021/2022).

След гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се –1 ,Общински съвет – Цар Калоян:

Р Е Ш И:

     На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.56, чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет- Цар Калоян:

 1. Давасъгласиезавъвежданеназадължително предучилищно образование на 4- годишните деца в детските градини на територията на Община Цар Калоян от настоящата 2020/2021 учебна година.
 1. Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян да предприеме по следващите съгласно закона действия в изпълнение на решението пот.1.
 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
 1. Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда наАПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                 /п/

Председател на ОбС                          

 

 

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 

ПРЕПИС:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

Във връзка с приложението на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ на община Цар Калоян за 2021 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1.събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2.третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2021 г. са както следва:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 15,96 лева/ – 22 344 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 45 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в          Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 82 лева / – 114 800 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;
 • Др. разходи /почистване на нерегламентирани замърсявания/ - 10 000 лева

Общо разходи: 247 144 лева /двеста четиридесет и седем хиляди сто  четиридесет и четири лева/.

В Община Цар Калоян размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на ЮЛ – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка.

Очакваният размер на облога за ТБО за 2021 г. е приблизително – 105 000 лв.

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собствени приходи не е незаконосъобразно, предвид възможността, предвидена в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, а именно: размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2020 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 142 144 лв. да се осигури от други собствени приходи на Общината.

На основание чл. 8, ал. 3, чл. 62, чл. 63, ал.1, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, чл. 18а от Наредба № 3 на Общински съвет – Цар Калоян и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 0,

Общински съвет -Цар Калоян взе следното:

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2021 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 15,96 лева/ – 22 344 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 45 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 82 лева / – 114 800 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;
 • Др. разходи /почистване на нерегламентирани замърсявания/ - 10 000 лева

Общо разходи: 247 144 лева /двеста четиридесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева/.

ІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Цар Калоян за 2021 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 142 144 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

ІІI. Поради непредоставяне на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, ОбС освобождава от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ в размер на 2,2 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „ Баба Тонка”, „Мизия”, „ Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „ Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от №28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски”, ул.“Патриарх Евтимий“ и в с. Езерче – ул. „Цар Калоян“, ул.“Пирин“.

           ІV. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ             /п/

Председател на ОбС

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 

ПРЕПИС:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

 

В деловодството на общинска администрация Цар Калоян е постъпила докладна с Вх. № 1651/09.12.2020г. от директора на СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян за актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на училището. Към докладната записка е приложено писмо от МОН - Регионално управление на образованието – Разград с №РД-19-5-2437/01.12.2020г. относно допълнителни трансфери за 2020 година за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

Средствата се предоставят по проект на Постановление на Министерски съвет за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центрове за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други.

Предвид актуалния бюджет на училището и допълнителните трансфери по ПМС е необходимо да се извърши актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за 2020 година на СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян.

На основание чл. 124. ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основания чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян,след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се –няма ,Общински съвет – Цар Калоян:

Р Е Ш И:

 

1.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2020 година, източник на финансиране Постановление на Министерски съвет, както следва:

Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

                                                                                                      Било                           Става

СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян“

§52-01 Придобиване на компютри и хардуер                                       0                             3 000

ОБЩО:                                                                                                     0                             3 000

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ            /п/

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

ПРЕПИС:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 10.12.2020 година

          Проявен е интерес за закупуване на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, област Разград, както следва:

 1. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Препик”, категория на земята-Четвърта, с площ от 433 кв. метра, актувана с АЧОС № 590 от 05.10.2012 г., стар № 199007. Пазарна оценка за имота - 429 лева (четиристотин двадесет и девет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 2. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.197.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 502 кв. метра, актувана с АЧОС № 581 от 05.10.2012 г., стар №197007. Пазарна оценка за имота- 497 лева (четиристотин деветдесет и седем лева), определена от независим лицензиран оценител.
 3. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.6 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 414 кв. метра, актувана с АЧОС № 589 от 05.10.2012 г., стар №199006. Пазарна оценка за имота- 410 лева (четиристотин и десет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 4. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.13 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 650 кв. метра, актувана с АЧОС № 304 от 12.02.2011 г., стар №060012. Пазарна оценка за имота- 644 лева (шестстотин четиридесет и четири лева), определена от независим лицензиран оценител.
 5. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.12 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 600 кв. метра, актувана с АЧОС № 303 от 29.04.2011 г., стар № 060012. Пазарна оценка за имота-594 лева (петстотин деветдесет и четири лева), определена от независим лицензиран оценител.
 6. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.11 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 776 кв. метра, актувана с АЧОС № 302 от 29.04.2011 г., стар № 060011. Пазарна оценка за имота-768 лева (седемстотин шестдесет и осем лева), определена от независим лицензиран оценител.
 1. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 726 кв. метра, актувана с АЧОС № 301 от 29.04.2011 г., стар № 060009. Пазарна оценка за имота-719 лева (седемстотин и деветнадесет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 1. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 480 кв. метра, актувана с АЧОС № 300 от 29.04.2011 г., стар № 060008. Пазарна оценка за имота- 1 465 лева (хиляда четиристотин шестдесет и пет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 2. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 760 кв. метра, актувана с АЧОС № 315 от 17.06.2011 г., стар № 064004. Пазарна оценка за имота- 1 742 лева (хиляда седемстотин четиридесет и два лева), определена от независим лицензиран оценител.
 3. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 498 кв. метра, актувана с АЧОС № 316 от 17.06.2011 г., стар № 064009. Пазарна оценка за имота- 493 лева (четиристотин деветдесет и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
 4. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.19 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 407 кв. метра, актувана с АЧОС № 317 от 17.06.2011 г., стар № 064019. Пазарна оценка за имота- 403 лева (четиристотин и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
 5. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.62.22 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 770 кв. метра, актувана с АЧОС № 311 от 12.05.2011 г., стар № 062022. Пазарна оценка за имота- 762 лева (шестстотин шестдесет и два лева), определена от независим лицензиран оценител.
 6. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.2 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 012 кв. метра, актувана с АЧОС № 306 от 12.05.2011 г., стар № 061002. Пазарна оценка за имота- 1002 лева (хиляда и два лева), определена от независим лицензиран оценител.
 7. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.3 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 645 кв. метра, актувана с АЧОС № 307 от 12.05.2011 г., стар № 061003. Пазарна оценка за имота- 639 лева (шестстотин тридесет и девет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 8. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 652 кв. метра, актувана с АЧОС № 308 от 12.05.2011 г., стар № 061004. Пазарна оценка за имота- 645 лева (шестстотин четиридесет и пет лева), определена от независим лицензиран оценител.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Във връзка с гореизложеното ина основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, след поименно гласуване с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се –няма ,

Общински съвет – Цар Калоян:

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

     1. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Препик”, категория на земята-Четвърта, с площ от 433 кв. метра, актувана с АЧОС № 590 от 05.10.2012 г., стар № 199007,при първоначална тръжна цена в размер на 471, 90 лева /четиристотин седемдесет и един лева, 90 ст./, определена от Общински съвет-Цар Калоян.

2. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.197.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 502 кв. метра, актувана с АЧОС № 581 от 05.10.2012 г., стар №197007,при първоначална тръжна цена в размер на546, 70 лева (петстотин четиридесет и шест лева, 70 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

3.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.6 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 414 кв. метра, актувана с АЧОС № 589 от 05.10.2012 г., стар №199006, при първоначална тръжна цена в размер на - 451 лева (четиристотин петдесет и един лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

4.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.13 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 650 кв. метра, актувана с АЧОС № 304 от 12.02.2011 г., стар №060012, при първоначална тръжна цена в размер на708, 40 лева (седемстотин и осем лв., 40 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян

5.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.12 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 600 кв. метра, актувана с АЧОС № 303 от 29.04.2011 г., стар № 060012, при първоначална тръжна цена в размер на 653, 40 лева (шестстотин петдесет и три лева, 40 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

6.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.11 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 776 кв. метра, актувана с АЧОС № 302 от 29.04.2011 г., стар № 060011, при първоначална тръжна цена в размер на 844,80 лева (осемстотин четиридесет и четири лева, 80 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

7.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 726 кв. метра, актувана с АЧОС № 301 от 29.04.2011 г., стар № 060009, при първоначална тръжна цена в размер на 790, 90 лева (седемстотин и деветдесет лв., 90 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

8.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 480 кв. метра, актувана с АЧОС № 300 от 29.04.2011 г., стар № 060008, при първоначална тръжна цена в размер на 1 611, 50 лева (хиляда шестстотин и единадесет лв., 50 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

9.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 760 кв. метра, актувана с АЧОС № 315 от 17.06.2011 г., стар № 064004, при първоначална тръжна цена в размер на1 916, 20 лева (хиляда деветстотин и шестнадесет лева, 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян..

10.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 498 кв. метра, актувана с АЧОС № 316 от 17.06.2011 г., стар № 064009, при първоначална тръжна цена в размер на542, 30 лева (петстотин четиридесет и два лева, 30 ст.), определена от независим лицензиран оценител.

11.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.19 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 407 кв. метра, актувана с АЧОС № 317 от 17.06.2011 г., стар № 064019, при първоначална тръжна цена в размер на443, 30 лева (четиристотин четиридесет и три лева, 30 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

12.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.62.22 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 770 кв. метра, актувана с АЧОС № 311 от 12.05.2011 г., стар № 062022, при първоначална тръжна цена в размер на 838, 20 лева (осемстотин тридесет и осем лв., 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

13.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.2 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 012 кв. метра, актувана с АЧОС № 306 от 12.05.2011 г., стар № 061002, при първоначална тръжна цена в размер на 1 102,20 лева (хиляда сто и два лева, 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

14.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.3 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 645 кв. метра, актувана с АЧОС № 307 от 12.05.2011 г., стар № 061003, при първоначална тръжна цена в размер на 702,90 лева (седемстотин и два лева, 90 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

15.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 652 кв. метра, актувана с АЧОС № 308 от 12.05.2011 г., стар № 061004, при първоначална тръжна цена в размер на 709, 50 лева (седемстотин и девет лева, 50 ст. лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /п/

Председател на ОбС                          

 

 

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река