ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 40

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

Подадено е заявление от Община Цар Калоян, като собственик на имот с идентификатор 77308.504.781 по кадастралната карта на гр. Цар Калоян, за частично изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Цар Калоян, за част от кв. 32, който е предвиден за озеленяване, с който се иска от имота да се образуват два УПИ, чрез разделяне на имота, с предназначение „За производствени и складови дейности“.

Общината е собственик на имота съгласно Акт за общинска собственост № 688 от 03.02.2020 г.

Изготвено е задание /обяснителна записка към скица-предложение за изменение на чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/, с което се предлага изменение на Плана за регулация на гр. Цар Калоян. С проекта не се предлага изменение на улична регулация в кв. 32, предлага се промяна на плана на дворищна регулация.

С проектното решение от имот с идентификатор № 77308.504.781 се образуват УПИ с № ХI-9093 и № XII-9094, с предназначение „За производствени и складови дейности“. Площта на новообразуваните УПИ е: УПИ с № ХI-9093, с площ – 1069 кв. метра, УПИ с № XII-9094, с площ – 1785 кв. метра.

Неразделна част от заданието е скицата-предложение за изменение, в която поправките на плана за дворищна регулация са нанесени в зелен цвят върху приложената скица-проект.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, след гласуване с 13 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 0, Общински съвет-Цар Калоян

 

 

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ с № ХI-9093 и № XII-9094 в кв. 32 по плана на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

2. Одобрява Задание /обяснителна записка към скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/ за изменение на имот с идентификатор № 77308.504.781 по КК на гр. Цар Калоян.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: Обяснителна записка и скица – предложение за изменение.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№41

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

 

Община Цар Калоян е собственик на Колесен трактор марка „ЮМЗ-6Л“, с рег. № РР 01094, рама № 153374, цвят червен/бял, дарен на Общината с Договор за дарение от 22.04.2014 г., със свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № РР 0001591 А, както и на Трактор Т-25 АРЗ 01-02.

И двете транспортни средства са амортизирани и извън движение, което налага тяхното бракуване.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма, Общински съвет- град Цар Калоян  

                                                 Р Е Ш И :

1. Общински съвет-Цар Калоян разрешава бракуването на два броя трактори:

1.1. Колесен трактор марка „ЮМЗ-6Л“, с рег. № РР 01094, рама № 153374, цвят червен/бял, със свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № РР 0001591 А,

1.2. Трактор Т-25 АРЗ 01-02,

като оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с това.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№42

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2020г. и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид,след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 2, Общински съвет – Цар Калоян  

Р Е Ш И :

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия             2868410           1596527       55.60%

2.31-28 Др.целеви трансфери                         14414           12208           84.60%

3.61-00 Получени трансфери                         160572           160572       100.00%

4.31-18 Получени трансфери за цел.рди           424               424             100.00%

5.88-00 Събрани средства за др.орг.                                    3302

6.95-01 Остатък към 01.01.2020                     94440       94440              100.00%

7.95-07 Наличност на 30.06.2020                                     -260882

8.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст         -342         -342                 100.00%              

9.45-00Помощи и дарения от страната       3908       3908               100.00%

10.76-00 Временни безлх.заеми                                       -23670    

Общо държавни приходи:                           3141826     1586487           50.40%

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   5000             2058             41.10%

2.13-00 Имуществени данъци                       245000         128445           52.40%

3.24-00 Приходи и доходи от собств.           110350         68942             62.40%

4.27-00 Общински такси                                 222400         113597         51.00%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           105000         57648         54.90%

5.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                   10000         3391             33.91%

6.36-00 Др.неданъчни приходи                         20000         3996             19.90%

7.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 - 12882       -6767               52.50%

8.40-00 Приходи от продажба на ДМА       60000       7300               12.10%

9.41-00 Приходи от концесии                       5300             3400             64.10%

10.31-12 Обща изравнителна субсидия       625000      323025           51.60%

11.31-13 Капиталови разходи                     203800         61100             29.90%

12.61-02 Предоставени трансфери           -119211       -57547             48.20%

13.45-00 Помощи и дарения от страната 6000                0

14.95-01 Наличност на 01.01.2020               897051       897051           100.00%

15.95-07 Наличност на 30.06.2020                                -679045

16.76-00 Временни безлх.заеми                                         -2460                                            

Всичко общински приходи:                     2277808       866486             38.00%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация        565624     222802       39.30%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           34256         4833         14.10%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       67200       31499       46.80%

-Дейност 311ДГ                                                 515661     262922       50.90%

-Дейност 562 Асистенти за лична помощ       149135     168923       113.20%

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ      50487       24021         47.50%

-Дейност 530 ЦНСТ                                         254240     127123        50.00%

-Дейност 550 ЦСРИ                                         52485       26244       50.00%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.             10464       10464     100.00%

-Дейност 738 Читалища                                  143914     47870         33.20%

-Дейност 713 Спорт за всички                            140           140           100.00%

-Дейност 283 Превантивна дейност за бедст. 3520           0

-Дейност 117 Държавни и общ.дейн.по изборите4800     5467     113.80%

-Дейност 389 Др.дейности по образ.                 10096     8528         84.40%

-Дейност 532 Програми за временна заетост   7505       7505         100.00%

2.Общообразователни училища                       1272299   638146     50.10%  

   Общо държавни разходи:                           3141826     1586487   50.40%  

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общ.адмистрация               520075         262506               50.40%

-Дейност 239 Др.дейности по вът.сиг.     1800               1800                 100.00%

-Дейност 123 Общински съвети               133300          75188                   56.40%

-Дейност 311 ДГ                                         161461         86956                   53.80%

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж   741988          68735                 9.20%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера         7000            4570               65.20%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост 5000             60                  1.20%

-Дейност 604Осветление на улици и пл.    60229           33574               76.30%

-Дейност 622 Озеленяване                         52750         26023               49.30%    

-Дейност 623 Чистота                           137060       85242               62.10%

-Дейност 714 Спортни бази                      20000         13424               67.10%

-Дейност 745 Обредни домове и зали       5000            1343               26.80%

-Дейност 832 Служби по под.пътища   1000             5086               508.60%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.          1000              

-Дейност 619 Др.дейности по стр.           11329                          

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под.66848           14316               21.40%

-Дейност 283 Превантивна дейност бедс. 5000           3576             71.50%

-Дейност 603 Водоснабдяване и канализ.   294341       183147           62.20%

2.Образование                                               52627           940                 1.70%         _________________________________________________________________

Всичко общински разходи:                       2277808     866486               38.00%

5.Разходи за представителни цели:       План         Отчет    %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                             6400             3571             55.70%

-Общински съвет                                      3170               323               10.10%

-Кмет с.Езерче                                          600               181               30.11%

                                                                                                                                      

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13

§51-00 Реконструкция водопров.мрежа с.Езерче     90000

§52-01 Придобиване на ДМА/компютри и хардуер/   3460         0

§52-03 Придобиване на климатик                                1800      1800       100.00%

§51-00 Енерпгийно обследване сграда община ,

придобиване на сертификат за енерг.х-ка и оценка

на енерг.спестявания на ДГ“Славейче“                     9240

§53-09 Проект улици с.Езерче и гр.Цар Калоян         10000

§52-06 Контейнери                                                       20000     20000       100.00%

§51-00 Основен ремонт четвърт.пътна мрежа       30000

§53-09 Проект водопровод с.Езерче                           39300       39300       100.00

Всичко капиталови разходи:                                     203800     61100       29.90%

7.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян-етап 2 по ПМС №315  38851         0

§51-00Изграждане на соц.дом                                     620000         0

§51-00 Реконструкция на вод.мрежа „Баш бунар“   150000 120392     80.90%

§51-00 Основен ремонт водопровод ул.Плиска и Преслав“15031   15031 100%

§52-01 Компютри и хардуер                               7243                 4030     55.6%

§51-00 Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване прилежащи терени на ул.Васил Левски от ОК186 до ОК107 с.Езерче по ПМС №165                                                                     2988

§52-03 Система за контрол                               9596         9595       99.99%

§53-09 Проект нефтено стоп.СУ Цар Калоян   13776

§53-09 Проект сграда социален дом                   11088     10416       93.90%

53-09 Проект улици Езерче и Цар Калоян       18360       5508         30.00%

КР от преходен остатък:                             886933         164972   18.6%

8.Капиталови разходи от собствени приходи:

§52-04 Придобиване на автомобил                 18000             18000       100.00%

§52-03 Косачка                                                 1524                 988         64.80%

§52-06 Контейнери                                           2560                 2560       100.00%

§52-04 Транспортно средство                   16229           16229       100.00%

§53-01 Придобиване на лиценз и прог.прод 4800               4800         100.00%

Общо КР от собствени средства:           43113             42577         98.70%

9.Отчет на средствата от Европейския съюз към 30.06.2020г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                     61186           61186             100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета         23670         23670             100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2020г.             1798           1798               100.00%

§95-07 Остатък към 30.06.2020г             -346             -346             100.00%

§88-00 Средства за др.бюджети           -3302           -3302             100.00%

§62-01 Целеви трансфери                      4775           4775               100.00%

Всичко приходи:                                     87781         87781               100.00%

Б.Разходна част:

Проект „Соц.услуги в дом.среда“       32087             32087           100.00%

Проект ОП“Наука и образование“   19490           19490             100.00%

Проект“Приеми ме“                          28379            28379              100.00%

Проект“Такси ДГ“                               1167             1167               100.00%

Проект“Др.служби по соц.осиг“       6658             6658             100.00%

Общо разходи:                                       87781         87781               100.00%

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

         Във връзка с изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“, сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0081-C02 от 25.06.2020 г. и съгласно чл.14, ал. 6 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г./ Обн. - ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г., в сила от 02.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2016 г., в сила от 09.09.2016 г.; изм., бр. 64 от 08.08.2017 г., в сила от 08.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 05.01.2018 г./, Издадена от министъра на земеделието и храните община Цар Калоян има право да получи авансово плащане , в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и на разходите за ДДС по сумата на аванса. За да подаде искане за авансово плащане е необходимо Общината да представи запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

         Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“, сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0081-C02 от 26.06.2020 г., сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, с 12 гласа „За“, против – няма, въздържали се –един,Общински съвет – Цар Калоян

 

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на община Цар Калоян да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 545390.91 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди триста и деветдесет лева и деветдесет и една стотинки) за обезпечаване на   100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“, сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0081-C02 от 25.06.2020 г. сключен между Община Цар Калоян и ДФ „Земеделие”.

2. Упълномощава кмета на община Цар Калоян да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 109 078.18 лв. (сто и девет хиляди и седемдесет и осем лева и осемнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“, сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0081-C02 от 25.06.2020 г. сключен между Община Цар Калоян и ДФ „Земеделие”.

3. Възлага на кмета на община Цар Калоян да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор и BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“, сключен между Община Цар Калоян и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0081-C02 от 25.06.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Цар Калоян , проведено на 03.07.2020 , Протокол № 5 , т 1 от дневния ред по доклад № 4 / при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за” „против”- няма и „въздържали се” – един , и е подпечатано с официалния печат на общински съвет –Цар Калоян.

                                                  

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

      На територията на Община Цар Калоян функционират 4 броя читалища: НЧ „Образование – 1894“ в с. Езерче, НЧ „Отец Паисий 1918 г.“ в с. Костанденец, Читалище „Съзнай себе си“ в гр. Цар Калоян и НЧ „Торлак 2013“ в гр. Цар Калоян.

Дейността на читалищата се финансира основно със средства от държавния бюджет на Република България в зависимост от субсидираната бройка. Ежегодно с приемането на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели се определя стандартът за една субсидирана бройка. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, също и средства за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища, предвидените по държавния бюджет средства се разпределят между читалищата в зависимост от субсидираната бройка. Средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление.

Чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища гласи, че председателите на читалищата трябва да представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

Съгласно § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г., пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства за 2019 година. Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първо открито заседание след 30 юни 2020г.

Към настоящия момент в общината са представени докладите на 4 от 4 читалища съответно: НЧ „Образование – 1894“ в с. Езерче, НЧ „Отец Паисий 1918 г.“ в с. Костанденец, Читалище „Съзнай себе си“ в гр. Цар Калоян и НЧ „Торлак 2013“ в гр. Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26а, ал. 4, от Закона за народните читалища, § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

след поименно гласуване с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма, Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И :

1.Приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства за 2019 година на НЧ „Образование – 1894“ в с. Езерче, НЧ „Отец Паисий 1918 г.“ в с. Костанденец, Читалище „Съзнай себе си“ в гр. Цар Калоян и НЧ „Торлак 2013“ в гр. Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река