Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Забележка: общ регистър на Общинска администрация – Цар Калоян и Общински съвет-Цар Калоян, воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г.

 

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Месторабота Длъжност

Забележка

1. 1/04.04.2013 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Елиз Фикрет Халил Община Цар Калоян Гл. юрисконсулт  
2. 2/07.08.2013 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Ъшъл Ерол Шукри Община Цар Калоян Ст. Специалист АПОН  
3. 3/02.09.2013 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Мейлин Еролова Хасанбашева Община Цар Калоян Ст. Специалист Общинска собственост  
4. 4/15.08.2014 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Шабан Ахмед Гропа Община Цар Калоян Счетоводител МДТ  
5. 5/12.09./2014 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Зам. Кмет по Стопански дейности  
6. 6/05.11.2014 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
7. 20.11.2014 г. Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Гюнай Шабан Узунали Община Цар Калоян Зам. Кмет по стопански дейности  
8. 8/17.12./2014 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  

 

9.

9/12.01.2015 г.

Декларация по чл. 12, ал. 1 във вр. с чл. 5 и Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУК Белгин Хюсеин Хюсеин Община Цар Калоян Секретар на Община Цар Калоян  
10 10/26.01.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
11 11/23.3.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  

 

12

12/06.4.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  

 

13

13/09.11.2015 г.

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
14 14/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Найден Хинков Късов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
15 15/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Мария Петева Ганева Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  

 

16

16/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Хюсеин Реханов Хюсеинов Община Цар Калоян, кметство Езерче Кмет на Кметство Езерче  

 

17

17/09.11.2015 г.

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Гюнай Шабан Узунали

Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
18 18/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
19 19/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
20 20/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Мерал Илхан Караалиева Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
21 21/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
22 22/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ариф Руждиев Арифов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
23 23/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Рефан Ашим Делимустфа Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
24 24/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Момчил Минков Ганев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
25 25/09.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
26 26/17.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
27 27/17.11.2015 г. Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
28 28/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник  
29 29/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник  
30 30/07.12.2015 Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник  
31 31/21.01.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
32 32/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Мария Петева Ганева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
33 33/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
34 34/01.03.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ Ивайло Йорданов Тонев Община Цар Калоян Директор на дирекция „Стопански дейности”  
35 34/07.03.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ивайло Йорданов Тонев Община Цар Калоян Директор на дирекция „Стопански дейности”  
36 35/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
37 36/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
38 37/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
39 38/13.05.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
40 39/01.06.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Белгин Хюсеин Хюсеин Община Цар Калоян Зам. кмет по Стопански дейности  на Община Цар Калоян  
             

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река