Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Общински съвет-Цар Калоян

Кмет и зам. кметове на Община Цар Калоян

Мандат 2015 г.-2019 г.

 

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

Месторабота Длъжност Забележка
1.

1/09.11.2015 г.  

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Дауд Назиф Аляовлу

Община Цар Калоян

Кмет на Община Цар Калоян

 
2. 2/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Дауд Назиф Аляовлу

Община Цар Калоян

Кмет на Община Цар Калоян

 
3. 3/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Йордан Ненков Ненов

Община Цар Калоян, Кметство с. Костанденец

Кмет на Кметство Костанденец

 
4. 4/09.11.2015 г. Декларация по чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Йордан Ненков Ненов

Община Цар Калоян, Кметство с. Костанденец

Кмет на Кметство Костанденец

 
5. 5/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Мария Петева Ганева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
6. 6/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Мария Петева Ганева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
7. 7/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и

Хюсеин Реханов Хюсеинов

Община Цар Калоян, кметство Езерче

Кмет на Кметство Езерче

 
8. 8/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Хюсеин Реханов Хюсеинов

Община Цар Калоян, кметство Езерче

Кмет на Кметство Езерче

 
9.

9/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  

Гюнай Шабан Узунали

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
10.

10/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Гюнай Шабан Узунали

Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
11.

11/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Севинч Зюлкяр Салиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
12.

12/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Севинч Зюлкяр Салиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
13.

13/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
14.

14/09.11.2015 г.

Декларация по чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
15.

15/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Мерал Илхан Караалиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
16.

16/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Мерал Илхан Караалиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

17.

17/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
18.

18/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
19 19/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  Ариф Руждиев Арифов Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
20. 20/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ариф Руждиев Арифов Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
21. 21/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Рефан Ашим Делимустфа Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
22. 22/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Рефан Ашим Делимустфа Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  

23.

23/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Момчил Минков Ганев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
24. 24/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Момчил Минков Ганев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  

25.

25/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Ангел Милков Ангелов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
26. 26/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
27. 27/12.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ   Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
28. 28/12.11.2015 Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
29. 29/12.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
30. 30/12.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
31. 31/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

32.

32/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
33. 33/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

34.

34/10.12.2015

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Красимир Иванов Крумов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
35. 35/10.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ Красимир Иванов Крумов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
36. 36/21.01.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
37. 37/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Мария Петева Ганева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
38. 38/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
39. 39/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
40. 40/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
41. 41/20.042016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
42. 42/13.05.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
43. 43/01.09.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
44. 44/13.12.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
45. 45/13.12.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
46. 46/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
47. 47/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
48. 48/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ Камен Иванов Ганев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
49 49/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 2   45\  от ЗПУКИ Камен Иванов Ганев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  

 

 

Красимир Крумов

Председател на комисията за извършване на проверки

За установяване конфликт на интереси

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река