Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г.

 

         В Община Завет и Община Цар Калоян успешно се реализира проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г.

         В двете общини 22 наети лица предоставят почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги на 28 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години на територията на община Завет и на 23 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години на територията на община Цар Калоян.

         Потребителите на услугата се обгрижват в домашна среда от обучени домашни санитари и получават здравна услуга от специалисти по „Здравни грижи“.

         За тяхното психично здраве се грижи психолог.

       За целите на проекта се закупи лек автомобил, с който ще се осигури мобилността на персонала при предоставянето на услугата-патронажна грижа.

         Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

10.01.2020 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река