ДО                                                                                                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДАУД АЛЯОВЛУ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2022 година, и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2029 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ,

Настоящите програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на Община Цар Калоян за периода 2019 - 2022 година, и 2019-2029 годена, са израз и продължение на политиката за устойчиво развитие на Община Цар Калоян и общинската програма за енергийна ефективност. Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб и са определящи за устойчиво европейско развитие.

1. Причини и мотиви за приемане на Програмите са следните:

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Общинските програми са разработени в изпълнение на задълженията на Община Цар Калоян по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ - за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в община Цар Калоян и съгласно чл. 9 от закона се приема от Общински съвет гр. Цар Калоян.

Съгласно Чл. 10. (1) от ЗЕВИ, Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общинска дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ).

Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни нормативни документи:

 1. Енергийна стратегия на Р България до 2020г.
 2. Закон заенергетиката.
 3. Закон за енергийнатаефективност.
 4. Закон за енергията от възобновяемиизточници.
 5. Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 - 2020г.
 6. Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020г.
 7. Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015г.
 1. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите Програми:

Общинските програми са разработени за периоди: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2022 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за 2019 - 2029 година, и са в съответствие с указанията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, а именно:

-  Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим икономически и екологичен ефект, привлекателна е и все още свободна ниша за инвестиране и свободенбизнес.

-  Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите на общината, което е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околнатасреда.

-  Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на ЕнергийнатаЕфективност.

-              Предвиждането на мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Цар Калоян като развиваща се община, с ниско потребление на енергия, редуцирани въглеродни емисии и съхранена околна среда.

 1. 3.Очаквани резултати от приемане на Програмите:

-       Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ.

-       Установяване на трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.

-       Въведено управление на енергията на територията на общината.

-       Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10%

-       Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.

-       Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

 1. 4.Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата:

Възможностите за финансиране на конкретните мерки по програмите са подробно описани в тях. Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните инициативи по действащите оперативни програми.

Програмите има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.

 1. 5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганите проекти на Програми са разработени в съответствие с Европейското законодателство в областта на ВЕИ – Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и с Българското законодателство- Закон за енергията от възобновяеми източници.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектите на програмите са публикувани на интернет страницата на Община Цар Калоян, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Цар Калоян на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 1. Общински съвет гр. Цар Калоян приема: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за периода 2019 – 2022 година, и   Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за периода 2019 – 2029 година.
 2. Указва на Кмета на Общината да организира изпълнението на програмите и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на Общинския съвет информация за изпълнението й, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ.

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ДАУД АЛЯОВЛУ

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река