EU ESF

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на RazvitieHR

Европейския социален фонд

 

 

 

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0075-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ОБЯВЯВА:

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на 8 (осем) специалисти в областта на социалните дейности за почасово предоставяне на услуги в домашна среда

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Да имат завършено минимум начално образование;
 • Да не са осъждани;
 • Да имат желание да помагат на хора с увреждания и възрастни хора над 65 години с увреждания или самотно живеещи;
 • Да имат желание да преминат необходимото обучение.

Основни функции:

 • Поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата;
 • поддържане на личната хигиена на потребителя ;
 • Приготвяне на храна с продукти на потребителя-готвене, сервиране, отсервиране, почистване и поддържане на кухненската посуда и кухненския бокс;
 • Пазаруване – снабдяване с продукти, лекарства и др.;
 • Помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци, такси и др.

Изброените дейности се прилагат според индивидуалните потребности на обслужвания потребител.

2. МЯСТО И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

           Длъжността се изпълнява в дома на патронираните лица.

           Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

            Трудовият договор се сключва за непълно работно време за срок от 12 месеца.

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление (по образец)
 • Автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
 • Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – по образец;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
 • Други документи по преценка на кандидата.

Бланки за заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Цар Калоян – http://www.tsarkaloyan.eu/ в раздел Проекти Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” - или да се получат от в Общинска администрация гр. Цар Калоян

4. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 • До участие в конкурса се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок;
 • Интервю с одобрените кандидати.

Срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документите: от 01.08.2019 година до 21.08.2019 г., включително.

 

Необходими документи - СВАЛИ ОТ ЛИНКА

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река