Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
 
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 от 03.07.2019 г.

 

         В периода 19-22 май 2020 година като част от изпълнението на дейност „Обучение и супервизия па персонала“ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се проведе надграждащо обучение на специалистите в областта на социалните дейности/домашни санитари/, ангажирани с предоставянето на социалните услуги, част от интегрираната услуга – патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян.

        В обученията участват всички специалисти в областта на социалните дейности - 16 за двете общини.

         Надграждащото обучение има за цел подобряване работата на домашните санитари при предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи.

        

       Обучението се извърши от фирмата изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД.

 

Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река