Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 от 03.07.2019 г.

 

         На 13.07.2020 година /понеделник/ като част от изпълнението на дейност „Обучение и супервизия па персонала“ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се проведе супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на интегрираните социално-здравни услуги в община Завет.

        На 14.07.2020 година /вторник/ се проведе супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на интегрираните социално-здравни услугив община Цар Калоян.

         В обученията участват всички специалисти в областта на социалните дейности, 16 за двете общини, специалистите „Здравни грижи”- трима, двама координатори на екипите за предоставяне на патронажната грижа и един психолог.

         Супервизията като форма на планирана помощ, проследява и проверява работата на диспечерите на услугата с оглед предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи.

        

       Обучението се извърши от фирмата изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД.

Дата на публикуване: 15.07.2020 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река