Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”

поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г.

 

         В съответствие с дадените указания от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в Община Завет и Община Цар Калоян продължава изпълнението на предоставянето на социално-здравни услуги по Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“. Предоставянето на социално-здравни услуги по домовете на ползвателите се осъществява, при спазване на всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб за работа в условията на корона-вируса, с цел опазване здравето на потребителите и на обслужващия персонал.

         Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

20.03.2020 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река