ДО

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                     ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, обл. Разград;

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Поради необходимост от извършване на актуализация на Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 14.05.2019г.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

           

РЕШЕНИЕ:

  1. 1.Приема следните изменения и допълнения на Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян:
  2. 1В чл. 1, ал. 1 се създава нова т. 8 - Откриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване.
  3. 2Създава се нов Раздел IXОткриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване със следното съдържание:

РАЗДЕЛ IXОткриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване

Чл. 36 /1/ Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 36а. /1/ За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

/2/ Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.

/3/ В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

Чл. 36б. /1/ Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а от Закона за публичните финанси.

/2/ При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината да предприеме съответните действия, като уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и предлага на общински съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване

Чл. 36в. /1/ Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година.

/2/ Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

/3/ В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:

1. открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3. определя срок от 1 месец за изготвянето на плана;

4. определя срок за провеждане на публичното обсъжданена плана - 14 дни от изготвянето му, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на община Цар Калоян;

/4/В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

/5/ С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

/6/ Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

Чл. 36г. /1/ Планът за финансово оздравяване съдържа:

1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

/2/ С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

/3/ В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

/4/ Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

/5/ След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.

/6/ Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Чл. 36д. /1/ Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

/2/ В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 36е. /1/ По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

/2/ Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

  1. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията и допълненията в Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, обл. Разград.
  2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал: .......................................

Гл. юрисконсулт   

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу..........................................

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река