ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЦАР КАЛОЯН

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от БЕЛГИН ХЮСЕИН

- ЗАМ. КМЕТ НАОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян

УВАЖАЕМИГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

                                                              

Във връзка с измененията и допълненията, заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) ДВ бр.98/ 27.11.2018 г., касаещи ЗМДТ, възниква необходимостта, общинският съвет да извърши корекции в Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян, като я приведе в съответствие с настъпилите промени.

Основни цели, които се поставят:

-        Наредбата да се приведе в съответствие с промените в нормативната уредба;

Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са необходими.

       Очаквани резултатис приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Цар Калоян се очаква да бъдат изпълнени вменените на Общинския съвет задължения, съгласно ЗМДТ, както и създаването на една правна сигурност за заинтересованите лица по ЗМДТ.

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян.

Изготвеният Проект е съобразен с изискванията на българското законодателство. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян на 17.12.2018 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. 1. Приема измененията и допълненията на Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян, както следва:

Чл.15а, ал.2 се изменя както следва:

Точка 5 се отменя.

Чл. 16, ал. 1 се изменя така:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК × ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW × Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския

съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,45 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,68 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,38 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,10 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3,00 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологич-

ната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1”и „Евро 2”

1,20

„Евро 3” 1,00
„Евро 4” 0,80
„Евро 5” 0,70
„Евро 6” и „ЕЕV” 0,50

Чл.16 ал.2 се изменя както следва:

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 5,75 лв.

2. къмпинг ремарке – 11,50 лв.

Чл.16 ал.6 се изменя както следва:

6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 11,50 лв. за всеки започнат 750 кг товароносимост.

Създава се ал. 14:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

Чл.18 а, ал.2 се изменя както следва:

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл.18 а, ал.4 се изменя както следва:

(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Създава се ал. 5:

(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл.19 се изменя както следва:

           1.Алинея 1 се отменя;

2.Алинея 2 се изменя така:

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък

           Алинея 5 се изменя така:

(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Създава се нов Чл. 21а:

Чл. 21а. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес,

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ– в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Белгин Хюсеин

Зам. Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река