ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЦАР КАЛОЯН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отГюнай Узунали

- председател на ОбС-Цар Калоян

 

ОТНОСНО:Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян;

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С промяна от началото на 2018 г. на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 на Закона за ветеринарномедицинската дейност е предвидено, че „Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община”.

Ветеринарномедицинските изисквания, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи и задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на горепосочените изисквания се уреждат в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Във връзка с горното е изготвен проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян, който ведно с мотивите за приемането й е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на 23.11.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 133, ал. 1 на Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

 

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река