ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЦАР КАЛОЯН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отГюнай Узунали

- председател на ОбС-Цар Калоян

ОТНОСНО:Приемане на наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян, издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приета с Решение № 8 по Протокол № 2/28.02.2003 г. на Общински съвет-Цар Калоян;

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу текстовете на т. 22 и т. 24 на чл. 41 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че чл. 41 от Наредбата, предвиждащ, че „Общинският съвет определя услуги и цени за тях, както следва:

т. 22. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове-в размер на 20 лева за брой;

и

т. 24. Образуване на преписка за регистрация на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина-в размер на 10 лева за преписка”,

е в противоречие със Закона за местните данъци и такси.

Според Прокурора производството по признаване на чуждестранно съдебно решение и регистрацията на събития по гражданско състояние настъпили в чужбина, са част от реда по вписване на обстоятелства във връзка с гражданската регистрация.

Тази дейност по същество се явява предоставяне на обществена услуга по гражданско състояние съобразно смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ, за които се заплащат съответни такси. Ал. 2 на чл. 110 от ЗМДТ разпорежда за кои услуги не се заплащат такси, като от предвиденото на т. 4 на посочената разпоредба следва, че не се таксува производството по признаване на чуждестранно съдебно решение и регистрация на събитие по гражданско състояние, настъпили в чужбина, тъй като са част от процедура по вписване на обстоятелства във връзка с гражданско състояние.

Действително, атакуваните текстове са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен – чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 28.09.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян,

І. Отменя т. 22 и т. 24 на чл. 41 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река